[ลับมาก!] แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ช่างโยธา ช่างเครื่องกล
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับมาก!] แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ช่างโยธา ช่างเครื่องกล
Screen Shot 2017-10-07 at 6.12.28 PMเตรียมสอบกรมท่าอากาศยาน มีเนื้อหาของ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง กําหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2450 ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความ ปลอดภัยในการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ความรู้เกี่ยวกับประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับการนําของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าในห้องโดยสารอากาศยาน ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกับกรมท่าอากาศยาน ในปี 2560-2561 ต้องรู้….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การบินในประเทศไทยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในรัชสมัยใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ข้อที่ 2. ข้อใดคือกลุ่มผู้โดยสารที่ขึ้นบินทดลองชุดแรก ของเครื่องบินลำแรกที่บินเข้ามาในราชอาณาจักร สมัย พ.ศ. 2454 ?
ก. นายพลตรีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน
ข. ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ค. จเรทหารช่างแห่งกองทัพบก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เข้ามาอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ เมื่อปี พ.ศ. ใด ?
ก. พ.ศ. 2491 ข. พ.ศ. 2492
ค. พ.ศ. 2493 ง. พ.ศ. 2494

ข้อที่ 4. เครื่องบินเบรเกต์ (Breguet XIV) ถูกใช้ในการทดลองทำการบินรับส่งไปรษณีย์ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดใด ในปี พ.ศ. 2462 ?
ก. จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข. จังหวัดระยอง
ค. จังหวัดตราด
ง. จังหวัดจันทบุรี

ข้อที่ 5. บุคคลในข้อใด คืออธิบดีกรมการบินพลเรือนคนสุดท้าย ?
ก. นายจุฬา สุขมานพ
ข. นายดรุณ แสงฉาย
ค. นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข
ง. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวถึง พันธกิจ ของ กรมท่าอากาศยาน ได้ถูกต้อง ?
ก. พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากา
ข. ดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ค. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใด กล่าวถึง ค่านิยม i-DOA ของกรมท่าอากาศยานได้ถูกต้อง ?
ก. i = investment (การมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการลงทุน)
ข. A = Accountability (ความรับผิดชอบในงาน)
ค. O = Opportunity (สร้างโอกาสในการมุ่งสู่ระดับโลก)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ท่าอากาศยาน (28 แห่ง) ได้ถูกต้อง ?
ก. ภาคเหนือ : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ข. ภาคตะวันตก : ท่าอากาศยานหัวหิน
ค. ภาคใต้ : ท่าอากาศยาน พัทลุง
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ท่าอากาศยานบึงกาฬ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยานที่ถูกต้อง ?
ก. https://www.caat.or.th/th
ข. https://www.airports.go.th
ค. http://www.aviation.go.th/
ง. http://www.mot.go.th

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถึงประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมท่าอากาศยาน (กรมการบินพลเรือน) ได้ถูกต้องที่สุด ?
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริหารและพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. หลังจากที่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ได้ถูกบังคับใช้กฎหมายในข้อใดต้องถูกยกเลิก ?
ก. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480
ข. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2490
ค. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2492
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของอากาศยานซึ่งใช้หรือมุ่งหมายสำหรับใช้ขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. อากาศยาน
ข. อากาศยานขนส่ง
ค. อากาศยานส่วนบุคคล
ง. อากาศยานต่างประเทศ

ข้อที่ 3. สนามบินในข้อใดคือสนามบินที่บุคคลได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. สนามบิน
ข. สนามบินอนุญาต
ค. สนามบินกำหนด
ง. สนามบินพลเรือน

ข้อที่ 4. คณะกรรมการการบินพลเรือนมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ปลัดกระทรวงคมนาคม
ข. รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ค. อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข้อที่ 5. คณะกรรมการการบินพลเรือนไม่มีอำนาจและหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. รับปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบินพลเรือนแก่รัฐมนตรี
ข. ออกข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้และภาคผนวกแห่งอนุสัญญา ข้อบังคับนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ค. พิจารณาอนุมัติพิกัดอัตราค่าโดยสาร ค่าระวางขนส่งทางบก
ง. พิจารณาอนุมัติค่าบริการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

ข้อที่ 6. สิ่งใดที่ผู้นำอากาศยานทำการบิน ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องมีอยู่กับอากาศยานนั้น ?
ก. ใบสำคัญการจดทะเบียน
ข. เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน
ค. ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. การใช้เครื่องถ่ายภาพในอากาศยานหรือจากอากาศยาน ต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. พนักงานเจ้าหน้าที่
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ค. อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ง. รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ข้อที่ 8. ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลที่รัฐมนตรีออกให้สำหรับอากาศยานส่วนบุคคล ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่นำไปใช้กับอากาศยานส่วนบุคคลลำอื่น
ข. ในกรณีที่บินในประเทศ
ค. ในกรณีที่บินนอกเวลา
ง. ในกรณีที่บินต่ำ

ข้อที่ 9. ผู้ที่สามารถขอจดทะเบียนอากาศยานตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพนักบิน
ข. ต้องเป็นเจ้าของอากาศยานที่ขอจดทะเบียน
ค. ต้องมีใบอนุญาตบิน
ง. ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยาน

ข้อที่ 10. ผู้ซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยาน ในกรณีที่เป็นบริษัทจำกัด ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. กรรมการส่วนมากไม่ต้องมีสัญชาติไทย
ข. หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
ค. หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
ง. หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล

ข้อที่ 11. ใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยานไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีใด ?
ก. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของอากาศยานนั้น ในกรณีที่เจ้าของเป็นผู้จดทะเบียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิครอบครองอากาศยานนั้นในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองเป็นผู้จดทะเบียน
ข. ผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นขาดคุณสมบัติตามมาตรา 31
ค. อากาศยานนั้นได้รับความเสียหายมากจนไม่เหมาะสมที่จะใช้การต่อไปได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ในกรณีตามข้อใดที่เจ้าหน้าที่สามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบสำคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานนั้นได้ ?
ก. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าอากาศยานใดไม่ปลอดภัย
ข. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าอากาศยานนั้นชำรุด
ค. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าอากาศยานนั้นต้องซ่อมแซม
ง. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าอากาศยานไม่จ่ายภาษี

ข้อที่ 13. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งมีสิทธิในที่ดินตามข้อใด จัดทำสิ่งกีดขวางตามที่กำหนดให้เพื่อไม่ให้ใช้ที่ดินนั้นเป็นที่ขึ้นลงของอากาศยาน ?
ก. ที่ดินแปลงหนึ่งหรือหลายแปลงรวมกันมีพื้นที่กว้างตั้งแต่ห้าเมตรขึ้นไป และยาวตั้งแต่ห้าสิบเมตรขึ้นไป
ข. ที่ดินแปลงหนึ่งหรือหลายแปลงรวมกันมีพื้นที่กว้างตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป และยาวตั้งแต่ร้อยเมตรขึ้นไป
ค. ที่ดินแปลงหนึ่งหรือหลายแปลงรวมกันมีพื้นที่กว้างตั้งแต่ยี่สิบเมตรขึ้นไป และยาวตั้งแต่สองร้อยเมตรขึ้นไป
ง. ที่ดินแปลงหนึ่งหรือหลายแปลงรวมกันมีพื้นที่กว้างตั้งแต่สามสิบเมตรขึ้นไป และยาวตั้งแต่สามร้อยเมตรขึ้นไป

ข้อที่ 14. สิ่งใดที่สามารถทำได้ทันทีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับอากาศยานใดในราชอาณาจักร ?
ก. เคลื่อนย้ายอากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้นไม่ให้กีดขวางต่อการเดินอากาศ หรือการขนส่งอย่างอื่น
ข. คุ้มครองอากาศยานนั้นมิให้เสียหายโดยไฟไหม้หรือเหตุอื่นใด
ค. เคลื่อนย้ายสิ่งของหรือสินค้าให้พ้นภยันตราย ในกรณีนี้ให้ทำภายใต้ความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจใบสำคัญสมควรเดินอากาศ และปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่สามรถดำเนินการได้ตามข้อใด ?
ก. ยึดใบสำคัญสมควรเดินอากาศไว้เพื่อดำเนินการต่อไป
ข. ทำลายใบสำคัญสมควรเดินอากาศ
ค. กักขังผู้ครอบครองใบสำคัญสมควรเดินอากาศ ไว้ที่สนามบิน
ง. ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ครอบครองใบสำคัญสมควรเดินอากาศ

ข้อที่ 16. ผู้ควบคุมอากาศยานใดฝ่าฝืนนำอากาศยานใช้ที่หนึ่งที่ใดเป็นที่ขึ้นลงนอกจากสนามบินอนุญาต ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องกันให้ปรับอีกวันละหนึ่งพันบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ง. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และจำคุกไม่เกินห้าปี และถ้าเนื่องจากการฝ่าฝืนนี้เป็นเหตุให้อากาศยานซึ่งใช้นั้นชำรุดเสียหาย หรือบุคคลได้รับอันตราย ผู้ควบคุมอากาศยานนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทและจำคุกไม่เกินสิบปี

ข้อที่ 17. ข้อใดคืออัตราค่าธรรมเนียมใบสำคัญสมควรเดินอากาศ สำหรับอากาศยานต้นแบบที่สร้างในราชอาณาจักร ?
ก. 10,000 บาท
ข. 3,000 บาท
ค. 5,000 บาท
ง. 2,000 บาท

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมท่าอากาศยาน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกําหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550
ข้อที่ 1. วัตถุหรือสารตามข้อใดไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน ?
ก. วัตถุระเบิด (explosives)
ข. ก๊าซ (gases)
ค. แบตเตอรี่ (battery)
ง. สารออกซิไดส์และออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์ (oxidizing substances and organic peroxides)

ข้อที่ 2. วัตถุหรือสารตามข้อใดเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน ?
ก. สารกัดกร่อน (corrosive substances)
ข. วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive material)
ค. สารพิษและสารติดเชื้อ (toxic and infectious substances)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. วัตถุและสารที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานตามข้อใดสามารถพาไปกับอากาศยานได้ ?
ก. วัตถุและสารที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานตามข้อกําหนดการปฏิบัติการบิน (operating regulations)
ข. วัตถุและสารที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานตามข้อกําหนดว่าด้วยความสมควรเดินอากาศ (airworthiness requirement) ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศประกาศกําหนด
ค. วัตถุและสารที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานอื่นๆ เช่น Oxidizing substances and organic peroxides
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. วัตถุและสารที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานเพื่อใช้เป็นของทดแทน ต้องถูกจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ออกแบบเพื่อการขนส่งวัตถุหรือสารนั้นโดยเฉพาะซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดใด ?
ก. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ของกรมการบินพลเรือน
ข. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ค. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ของกระทรวงคมนาคม
ง. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ของอาเซียน

ข้อที่ 5. สิ่งของตามข้อใดที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศสามารถพาไปกับอากาศยาน เพื่อใช้หรือจําหน่ายในอากาศยานได้ ?
ก. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข. สเปรย์ (aerosols)
ค. ไฟแช็คชนิดเติมก๊าซเหลว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. วัตถุและสารที่ผู้โดยสารสามารถนำพาไปกับอากาศยานได้ ต้องเป็นไปตามจํานวนหรือปริมาณที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดตามข้อใด ?
ก. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ของกรมการบินพลเรือน
ข. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ค. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ของกระทรวงคมนาคม
ง. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ของอาเซียน

ข้อที่ 7. สัตว์ตามข้อใดไม่จัดเป็นสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน ?
ก. สัตว์ปีกขนาดเล็ก
ข. สัตว์มีพิษหรือดุร้าย
ค. สัตว์ที่มีขนาดใหญ่
ง. สัตว์ติดเชื้อหรือสัตว์ป่วย

ข้อที่ 8. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ ?
ก. ไม่มีกฎหมายควบคุมวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน
ข. กฎหมายควบคุมวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานยังอ่อนไป
ค. กฎหมายควบคุมวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานใช้มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุง
ง. กฎหมายควบคุมวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ไม่ครอบคลุม วัตถุหรือสารอันตรายหลายชนิด

ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความ ปลอดภัยในการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
ข้อที่ 9. ผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะไม่มีอำนาจหน้าที่ในข้อใด ?
ก. ตรวจค้นก่อนที่บุคคลและสิ่งใด ๆ จะขึ้นบนอากาศยาน
ข. การติดตั้งเครื่องมือรักษาความปลอดภัยต้องพิจารณาเรื่องการรบกวนอุปกรณ์อื่น เช่น อุปกรณ์คลื่นความถี่ของวิทยุ เครื่องมือสื่อสารของสนามบินสาธารณะ
ค. การจัดระบบอุณหภูมิ แสงสว่าง และการระบายอากาศอันเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานตรวจค้นที่มีประสิทธิภาพ
ง. การกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้ถูกตรวจค้น ในระยะเวลาไม่เกินสามสิบนาที

ข้อที่ 10. ในกรณีที่มีสัมภาระที่ไม่มีเจ้าของเดินทางไปด้วย (Unaccompanied Baggage) ผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องมีป้ายกำกับไว้เป็นการเฉพาะ
ข. ต้องมีการตรวจค้นเพิ่มเติม (Additional Screening) มากกว่าการตรวจค้นสัมภาระที่เดินทางไปพร้อมกับเจ้าของสัมภาระ
ค. ดำเนินการตามปกติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 11. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งสิ่งของที่จะเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ ?
ก. ผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
ข. เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ค. พนักงานสืบสวน
ง. ผู้รักษาบริเวณ

ข้อที่ 12. บุคคลตามข้อใดที่ได้รับการยกเว้นการตรวจค้นสัมภาระและสิ่งใด ๆ ที่บุคคลนั้นนำขึ้นอากาศยาน ?
ก. พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทย
ข. ประมุขของต่างประเทศและสมาชิกในครอบครัวที่ร่วมเดินทางมาด้วย
ค. บุคคลสำคัญที่กระทรวงการต่างประเทศได้ให้การรับรองเป็นหนังสือ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. การรับการแสดงตนเพื่อการขึ้นเครื่อง (Check – in) และมีสัมภาระที่จะบรรทุกไปกับอากาศยาน ซึ่งดำเนินการนอกสนามบิน เป็นไปตามกฎหมายตามข้อใด ?
ก. อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1944
ข. กฎกระทรวง กําหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2450
ค. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ง. ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับการนําของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าในห้องโดยสารอากาศยาน

ความรู้เกี่ยวกับประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับการนําของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน
ข้อที่ 14. ข้อใดผิด ?
ก. “ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน” หมายความว่า ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทุกประเภท ที่เป็นสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร
ข. “ผู้โดยสาร” หมายความว่า ผู้โดยสารที่เดินทางไป กับอากาศยาน
ค. “ผู้โดยสาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน ที่เดินทางไป กับอากาศยาน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 15. ของเหลวที่ผู้โดยสารสามารถนำขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน ต้องบรรจุในภาชนะที่มีปริมาณความจุไม่เกินกี่มิลลิลิตร ?
ก. 20 มิลลิลิตร
ข. 80 มิลลิลิตร
ค. 100 มิลลิลิตร
ง. 120 มิลลิลิตร

ข้อที่ 16. ณ บริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารต้องแสดงสิ่งใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ ?
ก. ถุงพลาสติกใสที่บรรจุภาชนะตามข้อที่ 4
ข. เสื้อคลุมหรือแจ็คเก็ต
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop Computer)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันตามข้อใดไม่ต้องปฏิบัติตามตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามข้อ 2 ของประกาศนี้ ?
ก. สีสเปรย์
ข. ครีมกันแดด
ค. ยาแก้ไอ
ง. โทนเนอร์

ข้อที่ 18. ของเหลวที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shops) ภายในสนามบินสามารถนำขึ้นห้องโดยสารอากาศยานได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามประกาศนี้ ข้อที่ 2
ข. ไม่ได้ ตามประกาศนี้ ข้อที่ 3
ค. ได้ ตามประกาศนี้ข้อที่ 5
ง. ได้ ตามประกาศนี้ข้อที่ 6

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน เตรียมสอบใน ปี 2560-2561

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติกรมท่าอากาศยาน และการบินในประเทศไทย
– ความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร ของกรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (พร้อมเฉลย)
– หมวด 1 คณะกรรมการการบินพลเรือน
– หมวด 2 บททั่วไปว่าด้วยอากาศยาน
– หมวด 3 การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน
– หมวด 4 ความสมควรเดินอากาศและสมุดปูมเดินทาง
– หมวด 5 ผู้ประจำหน้าที่
– หมวด 6 สนามบินและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
– หมวด 7 อุบัติเหตุ
– หมวด 9 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (พร้อมเฉลย)
– Reading
– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Excel Powerpoint word

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความ ปลอดภัยในการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎกระทรวงกําหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับการนําของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
– ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
– ตำแหน่งนายช่างโยธา

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights