[ลับมาก!] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2562 พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับมาก!] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2562 พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2562
เปิดสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปี 2562 ในตำแหน่งต่างๆ กว่า 112 อัตรา อาทิตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนายช่างสํารวจ และตำแหน่งอื่นๆ สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบที่ได้นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับ
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิท้กษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ.2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครองและคดีล้มละลาย พ.ศ.2546
และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. “ของป่า” ตามพระราชบัญญัตินี้คือ ?
ก. ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้
ข. หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น
ค. ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ำผึ้งและมูลค้างคาว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้คือป่าตามข้อใด ?
ก. ป่าสน
ข. ป่าดงดิบชื้น
ค. ป่าดงดิบแล้ง
ง. ป่าสงวนแห่งชาติ

ข้อที่ 3. กรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติตามมาตราที่ 10 มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา 3 และมาตรา 7
ข. ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคำร้องตามมาตรา 11
ค. มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนตามมาตรา 11
ง. ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อที่ 4. บุคคลทั่วไปไม่สามารถดำเนินการตามข้อใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ?
ก. ยึดถือครอบครองทำประโยชน์
ข. สร้างอยู่อาศัยในที่ดิน
ค. แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. การทำไม้หรือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะกระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลัง
ข. รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ง. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 6. การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมป่าไม้
ข. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ค. รัฐมนตรีตามระเบียบนี้
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 7. มาตราที่ 17 เพื่อประโยชน์ในข้อใด อธิบดีมีอำนาจอนุญาตเป็นหนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใดให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ?
ก. เพื่อประโยชน์ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข. เพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและการพาณิชย์
ค. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ง. เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมสันทนาการของกระทรวง ทบวง กรม ของรัฐ

ข้อที่ 8. เมื่อได้กำหนดป่าใด เป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ
ข. สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
ค. ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. หากผู้ใดกระทำความผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขาหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เก้าเดือนถึงยี่สิบปี
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี
ง. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

ข้อที่ 10. หากผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลายซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่จัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. จากกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ พ.ศ. 2547 ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ?
ก. การอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. การจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม
ค. การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น
ง. การจัดให้องค์กรเอกชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติน โดยการควบคุมจากพนักงาน

ข้อที่ 2. หน่วยงานใดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ?
ก. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ข. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ค. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
ง. สำนักอุทยานแห่งชาติ

ข้อที่ 3. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจัดเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์สัตว์ป่า
ข. ประกาศจัดตั้งพื้นที่ ขยาย และเพิกถอนพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ค. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนและออกแบบ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการพื้นที่เพื่อการบริการการท่องเที่ยว
ง. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

ข้อที่ 4. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ?
ก. สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. สมควรปรับปรุงระเบียบเดิมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. กฎกระทรวงเดิมล้าหลัง
ง. กฎกระทรวงเดิมไม่รองรับการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อที่ 5. การดําเนินคดีอาญาตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546 จะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ?
ก. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น
ข. เมื่อมีผู้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบว่า มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับ
ข. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด
ค. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการต่อไป
ง. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจในพื้นที่ให้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อที่ 7. ในกรณีที่มีการร้องเรียนด้วยหนังสือว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการร้องเรียนรายงานต่อผู้ใด ?
ก. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
ค. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
ง. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปสองระดับ

ข้อที่ 8. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และ ตรวจยึดของกลางให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในกี่ชั่วโมง ?
ก. ภายใน 8 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ข. ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ค. ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ง. ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว

ข้อที่ 9. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบของกลางในความผิดตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ให้ผู้รับมอบของกลางนําของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ที่ใด ?
ก. โรงพัก
ข. สำนักงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. สถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 10. จากข้อ 9 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือไม่มีสถานที่เก็บรักษาของกลางก็ให้ดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุ้มกันกลักฐาน
ข. จ้างเฝ้ารักษาตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ ทางราชการกําหนดไว้
ค. จ้างเฝ้ารักษาตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือทางราชการกําหนดไว้
ง. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุ้มกันกลักฐาน ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือทางราชการกําหนดไว้

ข้อที่ 11. จากข้อ 19 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546 “ผู้รับผิดชอบคดี” ไม่มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ติดต่อประสานกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
ข. ชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีให้กับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
ค. ติดตามผู้ต้องหาว่าอยู่ที่ไหน และดำเนินการจับกุม
ง. รายงานการดําเนินการของตนและผลคดีว่าอยู่ขั้นตอนใด ตลอดจนสถานะทางคดีเป็นเช่นไร

ข้อที่ 12. กองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ามีชื่อย่อตามข้อใด ?
ก. กอสป.
ข. กอ.สป.
ค. รสทป.
ง. รส.ทป.

ข้อที่ 13. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติต์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรณุาโปรดเกล้าพระราชทาน พระราชทรัพยส่วนพระองค์ให้แก่หน่วยงานตามข้อใดเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนราษฎร อาสาสมัครพิทกษ์ป่า ?
ก. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 14. กองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทกษ์ป่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ?
ก. เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินการปลูกป่า
ข. เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าภายในประเทศ
ค. เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันรักษาป่า
ง. เพื่อใช้ในการเยีบวยาผู้เสียชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันรักษาป่า

ข้อที่ 15. ในกรณีสมาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท ?
ก. รายละ 5,000 บาท
ข. รายละ 50,000 บาท
ค. รายละ 500,000 บาท
ง. รายละ 5,000,000 บาท

ข้อที่ 16. ในกรณีสามาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท ?
ก. รายละ 10,000 บาท
ข. รายละ 100,000 บาท
ค. รายละ 1,000,000 บาท
ง. รายละ 10,000,000 บาท

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ ได้แก่ งานปลูกบํารุงป่า งานวนวัฒนวิจัย งานอุทยานแห่งชาติ งานด้านสัตว์ป่า งาน ต้นน้ํา และงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด ?
ก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 2. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนแรกคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายนิพนธ์ โชติบาล
ข. ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี
ค. นายธัญญา ประยูรสิทธ
ง. นายสมชัย เพียรสถาพร

ข้อที่ 3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจตามข้อใด ?
ก. มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และพันธ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อ การอนุรักษ์โดยการควบคุมป้องกัน พื้นที่ป่าอนรักษ์เดิมที่มีอยู่
ข. มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กระตุ้นและปลูกจิตสํานึกให้ชุมชนมี ความรู้สึกหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่ง แวดล้อม
ค. มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ ฟื้นฟูต้นน้ําลําธาร แหล่งที่อยุ่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ”วิสัยทัศน์” ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ?
ก. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ข. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
ค. ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน
ง. ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของ Participation ตามค่านิยมขององค์กรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. มุ่งเน้นผลลัพธ์จาการดําเนินงานเป็นหลัก
ค. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ง. การทํางานเป็นทีม

ข้อที่ 6. ตามนโยบายสําหรับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จะใช้มาตรการตามกฏหมายในกรณีใด ?
ก. ในกรณีของนายทุนที่บุกรุกพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจหรือสร้างบ้านพักตากอากาศ ให้ปราบปรามและ ดําเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ข. ในกรณีของชาวบ้านที่ทํามาหากินก่อนการประกาศเขตอุทยานต่างๆ
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการให้ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าในการจัดการภัยพิบัติ ไฟป่า น้ําป่า ดินถล่ม และ สึนามิ ?
ก. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และวิจัยความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติ
ข. ให้ข้อมูลประชาชนล่วงหน้าอย่างทันท่วงที
ค. กําหนดระบบตรวจจับ และส่งสัญญาณเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ง. สร้างเครือข่ายทําหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

ข้อที่ 8. จากรูปภาพสัญลักษณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชพระหัตถ์ขวาของรุกขเทวดา ถือแว่น แก้วหมายถึงอะไร ?
ก. หมายถึงป่าไม้ที่มีคุณค่าเทียบเท่าแก้ว
ข. หมายถึงการดูแลรักษาป่าไม้
ค. หมายถึงโลกที่มีป่าไม้ เปรียบดั่งแว่นแก้ว ที่สุกใสตลอดเวลา
ง. หมายถึงการสอดส่องดูแล พิทักษ์ป่า

ข้อที่ 9. ข้อใดคือแนวนโยบายการบริหารจัดการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ?
ก. มีความโปร่งใสให้ทํางานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข. นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารนําภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผล งาน จัดทํา War Room
ค. ประชาสัมพันธ์ติดตามประเด็นสําคัญที่ประชาชนให้ความสนใจและรายงานเรื่องที่สําคัญอย่างทันท่วงที ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระทรวงฯ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 อยู่ในพื้นที่จังหวัดใด ?
ก. จังหวัดตาก
ข. จังหวัดเชียงราย
ค. จังหวัดลําปาง
ง. จังหวัดตรัง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อุทยานแห่งชาติ” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ข. ที่ดินที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ค. ภูเขาที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ป่าไม้ที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 2. ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติได้นั้น ต้องเป็นที่ดินตามข้อใด ?
ก. อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลทั่วไป
ข. อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคล
ค. ไม่ได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ทบวงการเมือง
ง. เป็นบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน

ข้อที่ 3. การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำโดยใช้…….?
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. พระราชบัญญัติ
ค. ออกกฎกระทรวง
ง. ออกเป็นคำสั่ง

ข้อที่ 4. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ?
ก. การกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ข. ให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
ค. สั่งให้ขยายอุทยานแห่งชาติ
ง. สั่งให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติ

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ?
ก. ปลัดกระทรวงเกษตร
ข. อธิบดีกรมป่าไม้
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. อธิบดีกรมที่ดิน

ข้อที่ 6. ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามไม่ให้ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ปล่อยปศุสัตว์เข้าไป
ข. นำสัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์
ค. เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่าง ๆ ในเขตอุทยาน ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 8. การนำสัตว์ออกไป หรือทำอันตรายแก่สัตว์ในเขตอุทยาน ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 9. เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิดยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ถูกเจ้าหน้าที่ยึด แต่ต้องมีคำพิพากษาจากศาล
ข. ถูกเจ้าหน้าที่ยึด โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาจากศาล
ค. นำไปประมูลขาย แต่ต้องมีคำพิพากษาจากศาล
ง. นำไปประมูลขาย โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาจากศาล

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ?
ก. เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ข. เพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาล
ค. เพื่อเก็บทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่นพันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ไว้เป็นสมบัติของรัฐ
ง. ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ได้รับสัมปทานตามมาตรา 30

ข้อที่ 11. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ?
ก. เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ข. เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป
ค. เพื่อแก้ไขมาตรา 24
ง. เพื่อแก้ไขมาตรา 30

ด่วน !! มี E-Book แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำหรับการสอบ ในปี 2562

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่จำหน่าย
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พร้อมเฉลย
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติกรม ผู้บริหาร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ภารกิจ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมองค์กร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– ความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิท้กษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ.2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครองและคดีล้มละลาย พ.ศ.2546

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พร้อมเฉลย
– หมวด 1 การกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
– หมวด 2 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
– หมวด 3 การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
– หมวด 4 เบ็ดเตล็ด
– หมวด 5 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พร้อมเฉลย
– หมวด 1 การทำไม้และเก็บหาของป่า
– หมวด 2 ตราประทับไม้
– หมวด 3 ไม้และของป่าขณะเคลื่อนที่
– หมวด 4 การควบคุมการแปรรูปไม้
– หมวด 5 การแผ้วถางป่า
– หมวด 6 เบ็ดเตล็ด
– หมวด 7 บทลงโทษ
– หมวด 8 การรักษาพระราชบัญญัติ


แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 พร้อมเฉลย
– หมวด 1 การกำหนดป่าสงวนแห่งชาติ
– หมวด 2 การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
– หมวด 3 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านทหาร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลย
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบตรรกะความมีเหตุมีผลและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลย
– ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
– ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ
– ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
– ตำแหน่งนายช่างสํารวจ

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights