[ลับมาก] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2561 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า นักบัญชี ช่างเทคนิคไฟฟ้า และอื่นๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับมาก] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2561 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า นักบัญชี ช่างเทคนิคไฟฟ้า และอื่นๆ
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบในปี 2561 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) รวมความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง) การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ความสามารถในการสรุปผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ตรรกะความมีเหตุมีผลและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์เลขอนุกรม และ อุปมาอุปไมย แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561 และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารเฉพาะตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ….

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) [ชุดที่ 1]

คำอธิบาย ให้เลือกเพียงตัวเลือก “ก” หรือ “ข” เพียงตัวเลือกเดียวที่สอดคล้องกับตัวท่านมากที่สุด (แม้จะชอบทั้งคู่ก็ต้องเลือกเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น)
ข้อที่ 1. ท่านชอบที่จะ…..?
ก. แก้ไขงานใหม่ ๆ หรือเลือกทำงานที่มีความสลับซับซ้อน
ข. ชอบทำงานเดิมๆ ที่เคยทำมาแล้ว

ข้อที่ 2. ท่านชอบที่จะ…..?
ก. ทำงานในที่สงบเงียบเพียงคนเดียว
ข. ชอบทำงานเป็นทีมกับเพื่อน หลายๆ คน

ข้อที่ 3. ท่านชอบหัวหน้าที่…..?
ก. ได้สร้างและกำหนดเกณฑ์การทำงานและการตัดสินใจไว้ให้แล้ว
ข. ใส่ใจต่อความต้องการและช่วยเหลือลูกน้องรายบุคคล

ข้อที่ 4. เมื่อท่านได้รับมอบหมายให้ทำงาน ท่านชอบที่จะ…..?
ก. คงวิธีการควบคุมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ข. ตรวจสอบหาแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ดำเนินการ

ข้อที่ 5. เมื่อมีเสียงไลน์เข้าขณะทำงาน ท่านมักจะ…..?
ก. รู้สึกว่าเป็นเสียงที่รบกวนการทำงาน
ข. ไม่รังเกียจที่จะตอบไลน์

ข้อที่ 6. คำในข้อใดที่อธิบายความเป็นตัวท่านได้ดีที่สุด…..?
ก. การวิเคราะห์
ข. ความเข้าอกเข้าใจ

ข้อที่ 7. เมื่อท่านเกิดมีไอเดียใหม่ๆ ในการทำงาน ท่านมักจะ…..?
ก. ลงมือทำทันที
ข. คิดวิเคราะห์ใหม่ อีกหลายตลบ

ข้อที่ 8. ในการทำงานของท่าน ท่านมักจะ…..?
ก. ทำพร้อมกันหลายงาน และพยายามหาความรู้จากแต่ละงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ข. เลือกทำงานที่มีความท้าทายมากที่สุดเพียงงานเดียวและจะทุ่มเทอย่างเต็มที่

ข้อที่ 9. ท่านมักจะใช้ชีวิตตามข้อใด…..?
ก. จัดทำแผนการทำงานก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน และไม่พอใจอย่างยิ่งถ้าถูกปรับเปลี่ยนไปจากแผนที่กำหนดไว้
ข. ไม่มีแผนการทำงาน ทำงานไปเรื่อยๆ

ข้อที่ 10. เมื่อประชุมปัญหาการทำงานกับเพื่อนๆ ท่านมักจะ…..?
ก. มองเห็นภาพรวมของปัญหาอย่างง่ายดาย
ข. เข้าใจจุดใดจุดหนึ่งของปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง

ข้อที่ 11. เมื่อท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานท่านต้องการ…..?
ก. ทำงานให้เสร็จในทันที
ข. ไม่รีบทำ เผื่อไว้หากต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 12. เมื่อท่านต้องตัดสินใจ สิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านคำนึงถึง คือ…..?
ก. ข้อมูล และเหตุผลเป็นหลัก
ข. ความรู้สึกและค่านิยมของคน

ข้อที่ 13. เมื่อท่านทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านมักจะ…..?
ก. ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ทำงานไปเรื่อย ๆ
ข. ทำงานอย่างเต็มที่แต่มีช่วงหยุดเป็นช่วง ๆ

ข้อที่ 14. เมื่อท่านได้ยินคนคุยกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่านมักจะพยายาม…..?
ก. นำมาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เก่าของท่านและดูว่าคล้ายกันไหม
ข. วิเคราะห์และประเมินเนื้อหาที่ได้ยิน

ข้อที่ 15. เมื่อท่านได้รับมอบหมายให้ทำงาน ท่านจะ…..?
ก. คิดทบทวนหลายครั้งก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไร
ข. เริ่มต้นลงมือทำงานทันที พร้อมกับคิดไปทำไปทีละขั้น

แนวข้อสอบ Aptitude Test เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. 1 / 201 / 402 / 604 / 807 / 1,011……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 1,371
ข. 1,372
ค. 1,216
ง. 1,217

ข้อที่ 2. 7 / 21 / 35 / 49 / 63……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 5
ข. 64
ค. 77
ง. 80

ข้อที่ 3. 20 / 80 / 180 / 320 / 500 / 720……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 800
ข. 820
ค. 900
ง. 980

ข้อที่ 4. 66 / 264 / 594 /986 / 1,430 / 1,980……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 1,989
ข. 2,000
ค. 2,618
ง. 2,630

ข้อที่ 5. 29 / 54 / 75 / 92 / 105 / 114……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 116
ข. 117
ค. 118
ง. 119

ข้อที่ 6. 27 / 54 / 81 / 108 / 135 / 162……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 150
ข. 169
ค. 189
ง. 235

ข้อที่ 7. -33 / 69 / 65 / -21 / 63 / 87……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 88
ข. 98
ค. 351
ง. 453

ข้อ 8. -4/ -979/ -2953 /-4912/ -5843 /…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858
ค. -9987
ง. -1024

ข้อ 9. 77 /155 /312 /549/867/…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข. -545
ค. 1,187
ง. 1,267

ข้อ 10. -4/ -979/ -2953 /-4912/ -5843 /…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858
ค. -9987
ง. -1024

ข้อที่ 11. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก ?
ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก
ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก
ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. นายเอมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท ซื้อกางเกง x บาท เสื้อยืด y บาท รองเท้า z บาท แล้วได้รับเงินทอน 50 บาท นายเอ ซื้อเสื้อยืดในราคาเท่าไหร่ ?
ก. 950-x-y บาท
ข. 950+x-y บาท
ค. 1,050-x-y บาท
ง. 1,000-x-y บาท

ข้อที่ 13. อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อเงินเดือนของนาย B เท่ากับ 7 : 9 เงินเดือนของนาย A ต้องเพิ่มอีกกี่บาท จึงจะทำให้อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อ เงินเดือนของนาย B เป็น 5 : 6 เมื่อนาย B มีเงินเดือน 18,000 บาท ?
ก. 100 บาท
ข. 500 บาท
ค. 1,000 บาท
ง. 1,500 บาท

ข้อที่ 14. แอลกอฮอล์ 1 ลิตร มีความเข้มข้น 60 % ต้องเติมน้ำกี่ลิตรจึงจะมีความเข้มข้น 25 % ?
ก. 1.2 ลิตร
ข. 1.4 ลิตร
ค. 2.2 ลิตร
ง. 2.4 ลิตร

ข้อที่ 15. ลวดเส้นหนึ่งยาว 132 เซนติเมตรนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร ?
ก. 1,025 ตารางเซนติเมตร
ข. 1,089 ตารางเซนติเมตร
ค. 1,760 ตารางเซนติเมตร
ง. 1,849 ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 16. กระรอกบินเล็กเขาสูง : กระรอกบินสีเขม่า :: ?:?
ก. ปลากระทุงเหวควาย : ปลากะพงแดงสั้นหางปาน
ข. กวางป่า : ค่างดำ
ค. นกกระจ้อยแถบปีกเหลือง : นกกางเขนน้ำดำหลังแดง
ง. แมวเปอร์เซีย : หมาบางแก้ว

ข้อที่ 17. ปลาชะโด : ปลานวลจันทร์ :: ?:?
ก. ปลาบึก : ปลาม้า
ข. ปลากระเบนจมูกแหลม : ปลากระเบนแมลงวัน
ค. ปลากริมควาย : ปลากล้วยท้องแดง
ง. เสือ : นกอินทรีย์

ข้อที่ 18.ที่หนึ่ง : ฮ……….. A : ?
ก. สุดท้าย ข. อักษร
ค. ลำดับ ง. ที่สุดท้าย

ข้อที่ 19.กระจก : สะท้อน……….. ? : วกกลับ
ก. ส่องหน้า ข. ยูเทิร์น
ค. ดู ง. ย้อนไป

ข้อที่ 20.เสาไฟฟ้า : ดินสอ……….. ? : หนังยาง
ก. พวงมาลัย ข. ไส้ดินสอ
ค. วงรี ง. ปากกา

ข้อที่ 21.แมวหลับ : ไก่ขัน……….. ช้างเดิน : ?
ก. เป็ดว่ายน้ำ ข. กระรอกกระโดด
ค. ปูไต่ ง. ห่านจิก

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงมีการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่าด้วยกัน กี่วิธี ?
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี

ข้อที่ 2. สถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22 kV. แห่งหนึ่งมีความสูงของตัวล่อฟ้าในรูปแบบเสาล่อฟ้า โดยมีความสูงที่ติดตั้ง Air Terminal ให้สูง hm=16.0+1.3 เมตร และมี ตัวสายตัวนําขนาด 400 Sq.mm. ความสูงสูง he = 4.5 เมตร ของอุปกรณ์ โดยระบบมีค่า BIL = 450 kV. จงหาค่า Zs เสิร์จอิมพีแดนซ์ ?
ก. 247.18 Ω
ข. 255.08 Ω
ค. 297.14 Ω
ง. 300.54 Ω

ข้อที่ 3. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครหลวงตรงตามข้อใด ?
ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV
ข. 230 KV,115 kV และ 69kV
ค. 12kV, 24kV และ 69kV
ง. 11kV, 22kV และ 33kV

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุหลักของค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า ?
ก. Convertor
ข. Power Rectifier
ค. Adjustable-Speed Drive
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 5. หน้าสัมผัสของ Circuit Breaker มักถูกห่อหุ้มด้วยฉนวนตามข้อใด ?
ก. Sulfur hexafluoride
ข. Argon
ค. อากาศ
ง. น้ำมัน

ข้อที่ 6. เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดใดที่ใช้การดับอาร์กแบบลดความดัน ?
ก. Vacuum Circuit Breaker
ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ SF6
ค. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ ลม
ง. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ น้ำมัน

ข้อที่ 7. รีเลย์ชนิดใดที่มีส่วนประกอบของโซลิคสเตตหรือสารกึ่งตัวนำ ?
ก. Electromechanical relay
ข. Electromagnetic attraction
ค. Electromagnetic induction
ง. Static relay

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคืออำนาจของการไฟฟ้านครหลวง ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 ?
ก. ดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง
ข. รับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ กู้ยืมเงินหรือลงทุน
ค. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดคือสิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้ ?
ก. จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินห้าล้านบาท
ข. จัดตั้งบริษัทจำกัด
ค. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
ง. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้า

ข้อที่ 4. การไฟฟ้านครหลวงจะต้องโฆษณารายงานประจำปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. 90 วัน ข. 120 วัน
ค. 150 วัน ง. 180 วัน

ข้อที่ 5. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์”ของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. พัฒนาและเพิ่มขีดคงามสามารถในการแข่งขัน
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเกี่ยวเนื่องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 6. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและธุรกิจใหม่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 7. การไฟฟ้านครหลวง บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 8. ข้อใดให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน
ข. การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่แห่งตน
ค. วิสัยทัศน์ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยคำนึงถึงคุณค่าและความสามารถในทุกด้าน เพื่อการแข่งขัน
ง. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ข้อที่ 9. การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน หรือท้องถิ่นตรงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อใดของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. การมีส่วนร่วม (Participation)
ข. หลักคุณธรรม (Ethics)
ค. หลักความโปร่งใส (Transparency)
ง. หลักความเสมอภาค (Equitable Treatment)

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่กรอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดไว้ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. จัดวาง และทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
ข. คณะกรรมการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับของการไฟฟ้านครหลวงต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
ค. มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ
ง. มุ่งเน้นการจัดทำรายงานทั้งรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial reporting)

ข้อที่ 11. ข้อใดให้ความหมายของ Enterprise Wide Risk Management ของการไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการบริหารความเสี่ยง ควรสอดคล้องกับแผนธุรกิจวัตถุประสงค์การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร
ข. การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันและมีลักษณะที่สำคัญ
ค. มีความคิด แบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยง อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบอย่างไร ต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง
ง. การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันและมีลักษณะที่สำคัญ

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักบัญชี [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ตามทฤษฎีการจัดการของ Henri Fayol เกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ (management functions) ประกอบด้วยหน้าที่ (functions) ทางการจัดการทั้งหมดกี่ประการ ?
ก. สองประการ คือการวางแผน (Planning) และการจัดองค์การ (Organizing)
ข. สามประการ คือการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) และ การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)
ค. สี่ประการ คือการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) และ การประสานงาน (Coordinating)
ง. ห้าประการ คือการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และ การควบคุม (Controlling)

ข้อที่ 2. ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกำกับให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว ตามทฤษฎีการจัดการของ Henri Fayol มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. Controlling
ข. Coordinating
ค. Commanding
ง. Planning

ข้อที่ 3. หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (unity of command) คือ ?
ก. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่จะออกคำสั่งได้นั้น ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนทำไปนั้นด้วย
ข. ในการกระทำใด ๆ คนงานควรได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนในคำสั่ง
ค. ผู้บังคับบัญชาควรจะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้ใช้ความริเริ่มของตนบ้าง
ง. เน้นถึงความจำเป็นที่คนต้องทำงานเป็นกลุ่มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (teamwork) และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร (communication) เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มทำงานที่ดี

ข้อที่ 4. ข้อใดคือขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ ส่งหนังสือราชการและเอกสาร ?
ก. จําแนกประเภทหนังสือเข้าสํานักกฎหมาย
ข. ลงทะเบียนรับหนังสือพร้อมทั้งตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาด้วย
ค. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เข้าแฟ้มตามประเภทหัวข้อเรื่องเพื่อความสะดวกในการค้นหา เช่น เรื่องการอบรมสัมมนา หนังสือเวียน คําสั่ง ประกาศ โดยเรียงตามปีปฏิทิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ความอดทน เก็บอารมณ์ ในความหมายของคำว่า “Service” หมายถึง ?
ก. Smile
ข. enthusiasm
ค. impression
ง. endurance

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “การพัสดุ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ
ข. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
ค. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
ง. การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ข้อที่ 7. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง หมายถึง ?
ก. การพัสดุ
ข. พัสดุ
ค. การซื้อ
ง. การจ้าง

ข้อที่ 8. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้านครหลวงซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเงินเชื่อ 35,000 บาท ได้ส่วนลด 5% เงื่อนไข F.O.B. Destination เงื่อนไข 3/10 , EOM. ต่อมาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้านครหลวงชำระหนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมด ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร ?
ก. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต เงินสด 33,250
ข. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต ส่วนลดรับ 997.50 เงินสด 32,252.50
ค. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต ส่วนลดจ่าย 997.50 เงินสด 32,252.50
ง. เดบิต เจ้าหนี้ 32,252.50 เครดิต เงินสด 32,252.50

ข้อที่ 9. รายการต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือของการไฟฟ้านครหลวง
เงินสด 15,000
ลูกหนี้ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 5,000
วัสดุสิ้นเปลือง 1,000
รถยนต์ 120,000
เครื่องมือ 20,000
เจ้าหนี้ 80,000
ทุน – ธนาคาแห่งประเทศไทย 107,000
รายได้ค่าไฟฟ้า 50,000
ค่าเบี้ยประกัน 3,000
ค่าโฆษณา 1,000
จากรายการข้างบนนี้ ในการจัดทำงบดุล ยอดรวมของงบเป็นเท่าใด ?
ก. สินทรัพย์ 165,000
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 165,000
ข. สินทรัพย์ 161,000
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 161,000
ค. สินทรัพย์ 140,000
หนี้สิน 140,000
ง. สินทรัพย์ 160,000
ส่วนของเจ้าของ 160,000

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือmascot สัตว์นำโชค fifa world cup 2018 ที่ประเทศ รัสเซีย ?
ก. แมวน้ำ
ข. หมาป่าลากเลื่อน
ค. ไก่
ง. หมา

ข้อที่ 2. ฟุตบอลโลกปี 2018 ที่ถูกจัดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย จัดเป็นการแข่งขั้นครั้งที่เท่าไหร่ ?
ก. ครั้งที่ 19
ข. ครั้งที่ 20
ค. ครั้งที่ 21
ง. ครั้งที่ 22

ข้อที่ 3. แชมป์ฟุตบอลโลกปี 2018 คือประเทศใด ?
ก. โครเอเชีย
ข. ฝรั่งเศส
ค. เยอรมัน
ง. บราซิล

ข้อที่ 4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศใด เป็นกรณีพิเศษให้แก่ จ.อ. สมาน กุนัน ในฐานะ “วีรบุรุษถ้ำหลวง” ?
ก. เรือตรี
ข. นาวาเอก
ค. นาวาโท
ง. นาวาตรี

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดคือผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (ศอร.) ?
ก. นาย ธัชชัย สีสุวรรณ
ข. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ค. นาย ทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ง. นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์

ข้อที่ 6. ในปัจจุบัน ปี 2561 กรมสรรพากรได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. ร้อยละ 7 ต่อปี
ข. ร้อยละ 8 ต่อปี
ค. ร้อยละ 9 ต่อปี
ง. ร้อยละ 10 ต่อปี

ข้อที่ 7. จากข้อที่ 6 การจัดเก็บภาษีในอัตราดังกล่าวมีกำหนดถึงวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 30 กันยายน 2561
ข. วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ค. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ง. วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อที่ 8. การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือถูกจัดขึ้นในประเทศใด ?
ก. ประเทศญี่ปุ่น
ข. ประเทศเกาหลีใต้
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศมาเลเซีย

ข้อที่ 9. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และนายคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันในเรื่องใด ?
ก. ปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
ข. ผลักดันเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ
ค. ร่วมลงทุนในเกาหลีเหนือ
ง. สร้างสันติภาพในเกาหลีเหนือ

ข้อที่ 10. การประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ และวลาดิเมียร์ ปูติน ถูกจัดขึ้นในประเทศใด ?
ก. ประเทศเยอรมัน
ข. ประเทศสิงคโปร์
ค. ประเทศฟินแลนด์
ง. ประเทศญี่ปุ่น

ข้อที่ 11. จากข้อที่ 10 ของที่ระลึกที่ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซียได้มอบเป็นที่ระลึกแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คือ ?
ก. เสื้อที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ข. ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ค. ตุ๊กตาหมาป่า ของที่ระลึกการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 12. ประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปี 2559 คือประเทศตามข้อใด ?
ก. ประเทศจีน
ข. ประเทศเกาหลีเหนือ
ค. ประเทศรัสเซีย
ง. ประเทศอินเดีย

ข้อที่ 13. ล่าสุดนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของไทยได้เดินทางเยือนประเทศในทวีปยุโรปตามข้อใด ?
ก. ประเทศรัสเซีย
ข. ประเทศอังกฤษ
ค. ประเทศกรีซ
ง. ประเทศสเปน

ข้อที่ 14. ข้อใดคือเหตุผลในการเดินทางเยือนยุโรปของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ?
ก. เดินหน้าเรื่องของความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน
ข. เป็นวาระแห่งชาติ
ค. เจรจาด้านการทหาร
ง. ติดต่อซื้ออาวุธ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในปี 2561

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาที่จำหน่ายประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง (พร้อมเฉลย)
– ประวัติ ภารกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง
– คณะกรรมการ ผู้บริหารการของการไฟฟ้านครหลวง
– หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง

แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (พร้อมเฉลย)
การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง)
– การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
– ความสามารถในการสรุปผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
– ตรรกะความมีเหตุมีผลและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
– การแก้โจทย์เลขอนุกรม และ อุปมาอุปไมย

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 (พร้อมเฉลย)
– หมวด 1 การจัดตั้งการไฟฟ้านครหลวง ทุนและเงินสำรอง
– หมวด 2 การกำกับ การควบคุมและการบริหาร
– หมวด 3 การสร้าง และบำรุงรักษาซึ่งระบบการส่งพลังงานไฟฟ้า
– หมวด 4 ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
– หมวด 5 การร้องทุกข์และการสงเคราะห์
– หมวด 6 การบัญชี การสอบและการตรวจ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ MS. Word
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Excel
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Power Point
– การใช้งาน Microsoft Windows
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดท ปี 2561 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
– จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน
– ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งนักบัญชี
– ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ
– ตำแหน่งช่างเทคนิคเครื่องกล
– ตำแหน่งช่างเทคนิคสายใต้ดิน
– ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา
– ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า
– ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
– ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
– ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ทุกข้อมีเฉลยพร้อมคำอธิบาย

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,