สุดฮอต!! แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ปี 2558 ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน นักบัญชี วิศวกรโยธา เตรียมสอบในปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สุดฮอต!! แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ปี 2558 ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน นักบัญชี วิศวกรโยธา เตรียมสอบในปี 2558

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ปี 2558

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ปี 2558

ตัวอย่างแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ในตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน พนักงานการเงินและบัญชี นักบัญชี วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิค (ก่อสร้าง) พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์) มีเนื้อหาของพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน พ.ศ. 2543 ข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ กับการเคหะแห่งชาติ ในปี 2558 ต้องรู้!!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
ข้อที่ 1.ข้อใดคือเป้าหมายและทิศทางของการเคหะแห่งชาติในปี พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. บริหารจัดการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ข.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยปรับกระบวนการทำงานเพื่อสร้างรายได้จากกการลงทุน ในธุรกิจใหม่
ค. เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรให้เป็นกลไกชี้นำการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. กองเคหสถาน กรมประชาสงเคราะห์ ถูกจัดตั้งขึ้นในในปี พ.ศ.ใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2453
ข. ปี พ.ศ. 2463
ค. ปี พ.ศ. 2473
ง. ปี พ.ศ. 2483

ข้อที่ 3. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้จัดตั้ง “การเคหะแห่งชาติ” ขึ้นเมื่อในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
ข. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
ค. 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
ง. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ข้อที่ 4. “การเคหะแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์คือ ?
ก. จัดให้มีเคหะเพื่อประชาชน เช่า หรือเช่าซื้อ
ข. จัดหาเงินกู้มาสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเช่าซื้อหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บุคคลที่จะสร้างที่อยู่อาศัย
ค. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดสรรที่ดิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยให้สำหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวคือกลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละกี่บาท ?
ก. มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 5,000บาท
ข. มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 10,000บาท
ค. มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 15,000บาท
ง. มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 20,000บาท

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของ “การเคหะแห่งชาติ” ?
ก. การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง
ข. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ค. การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ง. การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคง

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
ข้อที่ 7. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการเคหะ ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ?

ก. จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย
ข. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเองหรือแก่บุคคลผู้ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจการกับ กคช. ในการจัดให้มีเคหะขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ
ค. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ได้กำหนดชื่อของ “การเคหะแห่งชาติ” ให้เรียกโดยย่อว่าอะไร ?
ก. เรียกโดยย่อว่า “กคช.”
ข. เรียกโดยย่อว่า “กคหช.”
ค. เรียกโดยย่อว่า “กหช.”
ง. เรียกโดยย่อว่า “กหคช.”

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ?
ก. ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ข. ประกอบด้วยกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3คน แต่ไม่เกิน 6 คน
ค. ให้รองผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ข้อที่ 10. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ให้ยกเลิกกฎหมายในข้อใด ?
ก. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ข. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517
ค. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดคืออำนาจของผู้ว่าการการการเคหะแห่งชาติ ?
ก. ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่ง
ข. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กคช. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่คณะกรรมการ กำหนด
ค. บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้น ตัดหรือลดขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ง. ถูกทุกข้อ
ง. ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน พ.ศ. 2543
ข้อที่ 12. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ?

ก. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 2 : 27 มี.ค. 2532
ข. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 3 : 8 พ.ค. 2532
ค. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 4 : 8 พ.ค. 2532
ง. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 5 : 25 ส.ค. 2535

ข้อที่ 13. ข้อใดให้ความหมายตามระเบียบนี้ได้ถูกต้อง ชัดเจนที่สุด ?
ก. “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างการเคหะแห่งชาติ
ข. การให้เช่า” หมายถึง การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการให้ประชาชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติ บุคคลได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในโครงการนั้นชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด
ค. “การเช่าเซ้ง” หมายถึง การเช่าพิเศษยิ่งกว่าการเช่าทั่วไป ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 3 ปี และ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ ซึ่งสามารถโอนขายสิทธิเช่าได้
ง. “การให้เช่าซื้อ” หมายถึง การเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าของโครงการแล้วนำออกให้ประชาชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลเช่า

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ยื่นแบบจองสิทธิในแต่ละโครงการ ?
ก. นายเอมีเชื้อชาติไทย
ข. นายบีมีสัญชาติไทย
ค. นายซีมีอายุ 15 ปี 3 เดือน 2 วัน
ง. นายดีกำหนดวิธีการได้สิทธิเช่า เช่าเซ้ง เช่าซื้อ ซื้อ

ข้อที่ 15. ข้อใดคือหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบจองสิทธิ กรณีอาคาร ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับเงินอุดหนุน ?
ก. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบจองสิทธิ
ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ค. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ในกรณีผู้เช่าชำระค่าเช่าล้าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ให้คิดค่าปรับร้อยละเท่าใด ของค่าเช่าที่ค้างหรืออัตราตามสัญญาเช่าของแต่ละโครงการ ?
ก. ร้อยละ 2 ข. ร้อยละ 3
ค. ร้อยละ 4 ง. ร้อยละ 5

ข้อที่ 17. กรณีค้างชำระค่าเช่าหรือเงินอื่นที่ต้องชำระตามสัญญาเช่าพร้อมค่าปรับ ให้หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายดำเนินการเลิกสัญญาเช่าให้เสร็จสิ้น ภายในกี่วันนับตั้งแต่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ?
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน

ข้อที่ 18. ข้อใดถูกต้อง กรณีผู้เช่าขอผ่อนชำระเงินที่ค้างพร้อมค่าปรับ ?
ก. หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนมอบหมายอนุมัติผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือน
ข. ผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายอนุมัติผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือน
ค. ผู้อำนวยการกองที่ควบคุมและกำกับดูแลสำนักงานเคหะชุมชนนั้น ๆผ่อนผันได้ไม่เกิน 12 เดือน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. ข้อใดคือคุณสมบัติความสัมพันธ์ของผู้รับโอนสิทธิกับผู้เช่า ?
ก. เป็นคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน
ข. เป็นบิดาหรือมารดาของผู้เช่า
ค. เป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20. กรณีเรื่องอยู่ระหว่างเตรียมฟ้องคดีหรือดำเนินคดี หากผู้เช่าซื้อขอ ผ่อนชำระเงินที่ค้างพร้อมค่าปรับและเงินอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกินกี่เดือน ?
ก. 1 เดือน ข. 2 เดือน
ค. 3 เดือน ง. 4 เดือน

ข้อที่ 21. กรณีโครงการที่การเคหะแห่งชาติโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อเพื่อนำไปจำนอง ให้เปิดโอนสิทธิได้ก่อนการผ่อนชำระเงินล่วงหน้าจะสิ้นสุดลงกี่เดือน ?
ก. 1 เดือน ข. 2 เดือน
ค. 3 เดือน ง. 4 เดือน

ข้อที่ 22. กรณีผู้เช่าซื้อได้สิทธิในกรณีพิเศษ หรือโครงการที่การเคหะแห่งชาติกำหนดเงื่อนไขการเช่าซื้อหรือการขายไว้เฉพาะแต่ละโครงการ ให้เปิดให้โอนสิทธิได้หลังจากผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 23. ข้อใดคือหลักฐานที่ผู้โอนสิทธิต้องยื่นเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะชุมชนหรือกองการขาย เมื่อประสงค์โอนสิทธิหรือรับสิทธิเช่าซื้อ อาคาร ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเคหะชุมชนที่รับผิดชอบ ?
ก. สัญญาคู่ฉบับ
ข. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้องวดเดือนปัจจุบันที่ทำการโอนสิทธิ
ค. สำเนาบัตรประชาชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 24. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. อาคารที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่มีข้อผูกพันต้องกำหนดรายได้ของผู้รับโอน
ข. คุณสมบัติของผู้รับโอนสิทธิแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คุณสมบัติเรื่องอื่น ๆ ของผู้รับโอน และ คุณสมบัติเรื่องของรายได้ของผู้รับโอน
ค. อาคารที่การเคหะแห่งชาติได้รับเงินอุดหนุนหรือมีข้อผูกพันให้กำหนดรายได้ตามที่การเคหะ แห่งชาติได้มีข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ฝ่ายที่ รับผิดชอบประกาศให้ทราบทุก 3 เดือน
ง. ถูกทุกข้อ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ สำหรับการสอบในปี 2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
– แนวข้อสอบระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน พ.ศ. 2543

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– Structure
– Vocabulary
– Reading
– Comprehension

แนวข้อสอบความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Excel,Powerpoint,Word (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนาธรรม (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน
– ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
– ตำแหน่งนักบัญชี
– ตำแหน่งวิศวกรโยธา
– ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
– ตำแหน่งช่างเทคนิค (ก่อสร้าง)
– ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์
– ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์)

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,