จากรุ่นก่อน แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ 2560 ขอส่งต่อ แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย ออกสอบบ่อย แนวข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

จากรุ่นก่อน แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ 2560 ขอส่งต่อ พร้อมเฉลย ออกสอบบ่อย พนักงานพัฒนาธุรกิจ ฟรี

จากรุ่นก่อน แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ 2560 โดยยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ มาฝากกันคะ ขอส่งต่อ แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย ชุดนี้ให้ผู้สมัครสอบ ธกส. ปี 2560 ปีนี้ ได้เอาไปอ่าน ก่อนลงสอบ ธกส. สนามจริงกันนะคะ บอกก่อนว่า ออกสอบบ่อย แนวข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ ฟรี ชุดนี้ เก็บสถิติมาจากหลายๆ ปี ไม่อยากให้พลาดจริงๆ คะ หวังว่าคงช่วยผู้สมัครสอบ ธกส 60 ปีนี้ได้ ไม่มากก็น้อยนะคะ

1374741802

จากรุ่นก่อน แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ 2560 ขอส่งต่อ แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย ออกสอบบ่อย แนวข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ ฟรี

แนวข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของตลาดการเงิน ?
ก. ผู้มีเงินออม
ข. ผู้ต้องการเงินทุน
ค. Financial Assets
ง. สถาบันการศึกษา

ข้อที่ 2. แหล่งการติดต่อทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของทางการ เกิดขึ้นเองตามความจำเป็นของสภาพแวดล้อมหรือสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นๆ คือ ?
ก. ตลาดการเงินนอกระบบ
ข. ตลาดการเงินในระบบ
ค. ตลาดทุนนอกระบบ
ง. ตลาดทุนในระบบ

ข้อที่ 3. ปัญหาการพัฒนาตลาดทุนไม่เพียงพอของตลาดการเงินไทยเกิดจากสาเหตุตามข้อใด ?
ก. เกิดขึ้นเนื่องจากความเหลื่อมล้ำของตลาดเงินกับตลาดทุนในประเทศ
ข. เกิดจากการที่ภาครัฐให้ความสนใจและส่งเสริมการพัฒนาตลาดเงินในประเทศเพิ่มขึ้น
ค. เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐบาลดำเนินการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทำให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจภาคในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ง. เกิดจาการที่ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาโครงสร้างของระบบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารที่ดำเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารสถาบันการเงิน

ข้อที่ 4. ตลาดที่อำนวยความสะดวกในการโอนหรือการเปลี่ยนมือในสินทรัพย์ทางการเงินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ออกโดยหน่วยธุรกิจ สถาบันการเงิน รัฐบาล คือ ?
ก. ตลาดหลักทรัพย์
ข. ตลาดการเงิน
ค. ตลาดตราสาร
ง. ตลาดทุนตราสาร

ข้อที่ 5. หน้าที่ทางการเงิน (financial function) ประกอบด้วยหน้าที่หลักคือ ?
ก. หน้าที่ในการจัดหาเงินทุน
ข. หน้าที่ในการจัดสรรเงินทุน
ค. การตัดสินใจในนโยบายเงินปันผล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นตลาดการเงินนอกระบบ ?
ก. สหกรณ์ออมทรัพย์
ข. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ
ค. ตลาดหลักทรัพย์
ง. การซื้อขายเช็คที่ไม่ผ่านสถาบันการเงิน

ข้อที่ 7. ตลาดที่มีการซื้อขายตราสารที่มีลักษณะกึ่งตราสารหนี้และกึ่งตราสารทุนคือ ?
ก. debt instruments
ข. equity instruments
ค. hybrid instruments
ง. derivative instrument

ข้อที่ 8. ข้อใดจัดเป็น current assets ?
ก. ลูกหนี้
ข. ที่ดิน
ค. เครื่องจักร อุปกรณ์
ง. โรงงาน

ข้อที่ 9. ข้อใดจัดเป็น Financial Assets ที่ออกโดยภาคเอกชน ?
ก. government bond
ข. Bill of Exchange : B/E
ค. state enterprise bond
ง. treasury bills

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่บทบาทและหน้าที่ของตลาดการเงิน ?
ก. ทำให้ผู้ออมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและอื่นๆ
ข. ทำให้ผู้ลงทุนมีเงินทุนนำไปใช้ในโครงการต่างๆโดยตลาดเงินจะมีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนการระดมทุนให้กับหน่วยธุรกิจ
ค. ทำให้เกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ
ง. ใช้เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการบริหารจัดการภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบ ธกส 2560 ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบ ธกส 2560 ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ

 

* เฉลยของแนวข้อสอบ ธกส 2560 ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,