[แจกฟรี] ตัวอย่างข้อสอบสํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกฟรี] ตัวอย่างข้อสอบสํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน 2555

หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมในจังหวัดต่างได้ทำการเปิดรับสมัครสอบ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ทั่วประเทศ วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำหรับการสอบในปี 2555 มาอัพเดทคะ ใครที่กำลังหาตัวช่วยอยู่และยังไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้าง ลองไปดูรายวิชาที่จะออกสอบ และ ตัวอย่างแนวข้อสอบ สํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 ด้านล่างคะ [แจกฟรี] ตัวอย่างข้อสอบสํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน 2555

แจกฟรี] ตัวอย่างข้อสอบสํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน 2555

ข้อสอบสํานักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน 2555

[แจกฟรี] ตัวอย่างข้อสอบสํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน 2555

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

การประเมินครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน 100 คะแนน

ประกอบด้วย

– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคม
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบในภารกิจการขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ

การประเมินครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

ทั้งนี้ผู้ที่สมัครต้องผ่านเกนฑ์ประเมินครั้งที่ 1 ก่อน โดยต้องมีผลสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้
หลังจากที่รู้แล้วว่าจะออกสอบอะไรบ้างเราไปดูตัวอย่างแนวข้อสอบ สำนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน กันคะ
ตัวอย่างข้อสอบสํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน 2555

ตัวอย่างแนวข้อสอบ สำนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555

1.สํานักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักคือ

ก. การบริหารกองทุนประกันสังคม
ข. การบริหารกองทุนเงินทดแทน
ค. การบริหารกองทุนรวม
ง. การบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

2. สํานักงานประกันสังคมบริหารกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนใด

ก. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2533
ข. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
ค. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2539
ง. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2545

3. สํานักงานประกันสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ในกลุมใด

ก. ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ที่ประสบอันตราย
ข. ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ที่เจ็บป่วย
ค. ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ที่ทุพพลภาพ หรือตาย
ง. ถูกทุกข้อ
ตัวอย่างข้อสอบสํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน 2555

4. สํานักงานประกันสังคมมีหน้าที่การบริหารกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ใด

ก. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2530
ข. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ค. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2537
ง. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2539

5. ข้อใดคือความหมายของ claim for benefit by insured person

ก. เงินทดแทนของผู้ประกันตน
ข. โครงการประกันสังคมเปรียบเทียบกับค่าใช้จาย
ค. การขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน
ง. การขอรับประโยชน์ทดแทนของนายจ้าง
ตัวอย่างข้อสอบสํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน 2555

6. ข้อใดคือเวลาทำงาน ของลูกจ้าง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541

ก. ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข. ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค. ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ง. ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน และ 48ชั่วโมงต่อสัปดาห์

7. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกินกี่วันต่อปี

ก. ไม่เกิน 45 วันต่อปี
ข. ไม่เกิน 50 วันต่อปี
ค. ไม่เกิน 60 วันต่อปี
ง. ไม่เกิน 90 วันต่อปี

8. ตามพ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตราที่ 19-20 ให้จัดตั้งสำนักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจ มีหน้าที่ใด

ก. เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม
ข. จัดทำทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ค. ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจ หน้าที่ของสำนักงาน
ง. ถูกทุกข้อ
ตัวอย่างข้อสอบสํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

แนวข้อสอบ สนง.ประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน

[แจกฟรี] ตัวอย่างข้อสอบสํานักงานประกันสังคม สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights