[แจกฟรี !!] แนวข้อสอบ กทม 2555 แนวข้อสอบ กทม 2/2555 แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกฟรี !!] แนวข้อสอบ กทม 2555 แนวข้อสอบ กทม 2/2555 แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร 2555

หลังจากที่ทางกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2555 ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 23 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวน 20 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 489 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2555 วันนี้เรามาเตรียมความพร้อมในการสอบ กทม 2/2555 ในตำแหน่งต่างๆ มาดูรายวิชาที่จะออกสอบกันก่อนคะ โดยวิชาที่จะออกสอบมีดังนี้ [แจกฟรี !!] แนวข้อสอบ กทม 2555 แนวข้อสอบ กทม 2/2555 แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร 2555

ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑. วิชาความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

๒. วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

๓. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๒. วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

๓. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

หลังจากที่รู้แล้วว่าจะออกสอบอะไรบ้างเราไปดูตัวอย่างแนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555 กันคะ

[แจกฟรี !!] แนวข้อสอบ กทม 2555 แนวข้อสอบ กทม 2/2555 แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร 2555

แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร กทม 2/2555

[แจกฟรี !!] แนวข้อสอบ กทม 2555 แนวข้อสอบ กทม 2/2555 แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร 2555

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2555

โดยวิชาที่จะออกสอบมีดังนี้ [แจกฟรี !!] แนวข้อสอบ กทม 2555 แนวข้อสอบ กทม 2/2555 แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร 2555

ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑. วิชาความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

๒. วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

๓. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๒. วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

๓. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

หลังจากที่รู้แล้วว่าจะออกสอบอะไรบ้างเราไปดูตัวอย่างแนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555 กันคะ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555 วิชาภาษาไทย

1.ข้อใดเป็นภาษาบาลี
ก. อาสาฬหบูชา
ข. ปราชัย
ค. ศักดิ์สิทธิ์
ง. มนุษย์ 2.ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่ภาษาเขมรอยู่ด้วย
ก. บรรทม  บำบัด
ข. บังควร  บันดาล
ค. บังเกิด  บำเพ็ญ
ง. บรรจง  บันได

3.ข้อใดมีทั้งคำควบแท้และไม่แท้
ก. ขนขวาย  ปลาบปลื้ม
ข. จริงใจ  กราบกราน
ค. คลาน  ขลัง
ง.ไทร  ผลุด

4.ข้อใดเป็นอักษรนำทั้งหมด
ก. ตลาด  ปรอท
ข. ปรารภ  ปรักปรำ
ค. ทราบ  เศร้า
ง.สมัย  ตำนาน

5.ข้อใดออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
ก. กรับ
ข. ปราบ
ค. ขลัง
ง. สร้าง

6.คำว่า “ กุลสตรี’’ อ่านอย่างไร
ก. กุน-ละ-สะ-ตรี
ข. กุน-ละ-สัด-ตรี
ค. กุน-สัด-ตรี
ง. กุ-ละ-สัด-ตรี

7./ต/, /ท/, /น/  คือเสียงพยัญชนะที่เกิดจากส่วนใดขณะออกเสียง
ก. เพดานอ่อน
ข. ฟันและปุ่มเหงือก
ค. ริมฝีปากและฟัน
ง. ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง

8. ข้อใดมีเสียงพยัญชะต้นเหมือนคำว่า “ รัก ”
ก.  บัณฑิต
ข.  กราบ
ค.  กลัว
ง.  ฤทธิ์

9. ข้อใดจับคู่การออกเสียงพยัญชนะต้นได้ตรงกัน
ก.  ศรี- ทรุด
ข. หมา – หา
ค.  ปรอท – ปราบ
ง. ทราบ – จันทรา

10. ข้อใดเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมด
ก.  อิ  เอะ  โอ
ข. โอะ  เอาะ  ออ
ค.  เอีย  อัว เอะ
ง.  แอะ  อึ  อุ

11. ข้อใดกล่าวถึงสระได้ถูกต้อง
ก.  สระเดี่ยว เรียกอีกอย่างว่า สระแท้
ข.  สระแท้มี 17 เสียง
ค.  สระประสมมี 4 เสียง
ง.  สระประสม เรียกอีกอย่างว่า สระแปร

12. คำในข้อใดเป็นพยางค์ปิดทั้งหมด
ก.  ทั้ง  เต่า  ไป  มา
ข. สอง  ว่า  สี  ข้อ
ค.  คลอง  นั่ง  ใจ  น้ำ
ง.  ที่  ข้อ  ปี  เข้า

13. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  จาก มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ ปา
ข.  แสร้ง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ กล้ำ
ค.  ท่อง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ จำ
ง.  แพว มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ แก้ว

14. ข้อใดเป็นพยางค์ปิดทุกพยางค์
ก. ไฟดับ
ข. อำลา
ค. หมูอ้วน
ง. ข้อสอบ

15. ข้อใดหมายถึงคำครุ
ก.  คำที่ไม่มีตัวสะกด + สระเสียงยาว
ข.  คำที่ไม่มีตัวสะกด + สระเสียงสั้น
ค.  คำที่มีตัวสะกด + สระเสียงยาว
ง.  คำที่มีตัวสะกด + สระเสียงสั้น

16. ข้อใดเป็นคำลหุทุกคำ
ก.  ปิติ  สงสาร
ข.  ปะทุ  มะละ
ค.  สละ  กระโดด
ง.  ก็  น้ำตา

17. ข้อใดเป็นการออกเสียงแบบไม่เน้นพยางค์แรก
ก.  กราบพระ
ข.  ธนาคาร
ค.  ปราบปราม
ง.  ปาดเหงื่อ

18. ข้อใดเป็นการออกเสียงคำว่า “ มาก ” เพื่อเน้นเสียง
ก.  คุณไปกับคุณมากด้วยหรือ
ข.  เธอทำกับข้าวอร่อยมาก
ค.  มากมายแบบนี้คงกินไม่หมด
ง.  ฉันมีกระเป๋ามากแบบ

19. ข้อใดมีพยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงมากกว่า 2 คำ
ก.  สวัสดี  สัตย์  ปรารถนา  มิตร
ข.  สุข  สงค์  ปราชญ์  ถนอม
ค.  เศรษฐี  หลบ กลบ  มลาย
ง.  สร้อย  ยุทธ  ลลาย พระ

20. คำราชาศัพท์ในข้อใด แปลความหมายผิด
ก.  ดำริ = ความคิด
ข. โอวาท = คำสอน
ค.  อนุเคราะห์ =  ช่วยเหลือ
ง.  เสด็จ = เดิน

21.  คำในข้อใดใช้ สระลดรูป
ก. คลอง
ข. เทอม
ค. พร
ง. แกะ

22. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
ก.  มา ออกเสียง สามัญ
ข.  นะ ออกเสียง ตรี
ค.  คะ ออกเสียง ตรี
ง.  ซิ ออกเสียงโท

23. ข้อใดเป็นคำสนธิ
ก.  สิงหาคม
ข.  กิจการ
ค.  วารสาร
ง.  ราชวัง

24. ข้อใดกล่าวถึงคำมูลได้ถูกต้อง
ก.  คำมูล ไม่ได้เกิดจากการรวมคำใดๆ
ข.  คำมูล จะต้องมี 2 พยางค์ขึ้นไป
ค.  ตลก ไม่ใช่คำมูล
ง.  ใน 1 คำมูลจะต้องมีความหมายทุกพยางค์

เน้ื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบ จะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

1. หากเราต้องการจะดับไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของกระแสไฟฟ้า ควรจะใช้วิธีใดที่ดีที่สุด

ก. ขจัดเชื้อเพลิง

ข. ขจัดความร้อน

ค. ตัดกระแสไฟฟ้า

ง. ถูกทุกข้อ

2. ในย่านชุมชนแออัด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีดับเพลิงควรตั้งอยู่ในระยะเท่าไร

ก. 1.2 กิโลเมตร

ข. 2.2 กิโลเมตร

ค. 4.8 กิโลเมตร

ง. ห่างเท่าไหร่ก็ได้

3. หากเราต้องการจะตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี ว่าจะใช้ได้ดีหรือไม่ ควรทำอย่างไร

ข. ดูมาตรวัดความดัน ของถัง

ก. ดูปริมาณน้ำยาเคมี หรือผงเคมี

ค. ช่างน้ำหนักดู ว่าตรงกับที่บอกไว้หรือไม่

ง. ดูจุดที่ติดตั้ง ของถัง

4 หากเราใช้วัตถุหรือสารเคมีดับไฟ โดยฉีดไปที่ผิวของไฟที่ลุกไหม้อยู่ เป็นการดับไฟในข้อใด

ก. การขจัดอากาศ

ข. การแยกเชื้อเพลิง

ค. การขจัดความร้อน

ง. ถูกทุกข้อ

5. ในการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งฉีดดับเพลิง เราควรอยู้ห่างจากเพลิงประมาณเท่าไร

ก. 1 – 3 ฟุต

ข. 5-7 ฟุต

ค. 10 ฟุต ขึ้นไป

ง. 15 ฟุต ขึ้นไป

6. ในการฉีดน้ำ เพื่อดับเพลิงควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะถูกต้องที่สุด

ข. ควรพิจารณาและฉีดน้ำเท่าที่จำเป็น

ก. ฉีดน้ำเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ค. ให้เพิ่มแรงดันน้ำให้มากที่สุด

ง. ฉีดน้ำเพื่อระบายควันไฟเท่านั้น

7. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี ใช้ดับไฟประเภทใดได้ จึงจะดีที่สุด

ก. ไฟประเภท A

ข. ไฟประเภท B

ค. ไฟประเภท C

ซี ง. ไฟประเภท D

8. ในการใช้น้ำในการดับไฟ เรียกว่าการแยกองค์ประกอบของไฟในข้อใด

ข. แยกองค์ประกอบของอากาศ

ก. แยกองค์ประกอบของความร้อน

ค. แยกองค์ประกอบของเชื้อเพลิง

ง. ถูกทุกข้อ

9. องค์ประกอบของไฟที่มีอากาศอยู่ กี่เปอร์เซ็นจึงจะทำให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นได้

ก. 16 % ขึ้นไป

ข. 21% ขึ้นไป

ค. 30 % ขึ้นไป

ง. 50 % ขึ้นไป

10. การที่ความร้อนเคลื่อนที่ไปตามโมเลกุล หรือตามเนื้อของโลหะ ตรงกับการติดต่อลุกลามในข้อใด

ข. การพาความร้อน

ก. การนำความร้อน

ค. การติดต่อลุกลามและแผ่รังสีความร้อน

ง. การติดต่อลุกลามกระเด็นและลอยตัวของลูกไฟ

11. ในการดับเพลิง เราควรทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรก

ก. ดับถ่าน

ข. ระบายควัน

ค. การโอบล้อมไฟ

ง. พิจารณาสถานการณ์

12. ข้อใดเป็นองค์ประกอบแรกในการเผาไหม้

ก. เชื้อเพลิง

ข. ความร้อน

ค. อากาศ

ง. ถูกทุกข้อ

13. แหล่งกำเนิดของการติดไฟมีอะไรบ้าง

ก. ไฟฟ้าลัดวงจร

ข. ฟ้าผ่า

ค. เกิดการวางเพลิง

ง. ถูกทุกข้อ

14. เมื่อวัตถุได้รับความร้อน จะเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างไร

ข. เกิดการขยายตัว

ก. ละลาย

ค. มีสภาพคงที่

ง. เกิดเป็นถ่าน กลุ่มควัน และเปลวไฟ

15. ถ้าเราเข้าใกล้กองไฟที่กำลังลุกไหม้จะรู้สึกว่าร้อน ความร้อนที่ถูกตัวเราเรียกว่า

ก. การพาความร้อน

ข. การนำความร้อน

การกระเด็นและลอยตัวของลูกไฟ

ง. การแผ่รังสีความร้อน

16. เมื่อเราใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร แล้วเราปิดวาล์วก๊าซ ถือเป็นการดับไฟในข้อใด

ข. การขจัดอากาศ

ก. การขจัดความร้อน

ค. การแยกเชื้อเพลิง

ง. การแยกองค์ประกอบ

เน้ื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบ จะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็น

ด่วน !! มีแนวข้อสอบ สำหรับการสอบกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2/2555

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

วิชาที่ออกสอบ

ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑. วิชาความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

๒. วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

๓. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๒. วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

๓. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

รายละเอียดแนวข้อสอบที่จำหน่าย

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

– คณิตร์ศาสตร์เบื้องต้น

– ความสามมารถด้านเหตุผล

– ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์จาก ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพ

วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

– ความเข้าใจทางภาษา

– การใช้ภาษา

วิชาวามรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

–  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

–  ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

– ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วิชาเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

มีทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ อาทิ

– ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

– ตำแหน่งช่างโยธาปฏิบัติงาน

– ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน

– ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

– ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

และตำแหน่งอื่นๆ

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพีลง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , , , , , ,