อัพใหม่! แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 2558 ตำแหน่งพนักงานรายชั่วโมง [พร้อมเฉลย] แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ปี 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อัพใหม่! แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 2558 ตำแหน่งพนักงานรายชั่วโมง [พร้อมเฉลย] แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ปี 58

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ตัวอย่างแนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดสอบตำแหน่งพนักงานรายชั่วโมง กว่า 158 อัตรา มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ ประวัติโรงงานยาสูบ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ นโยบายที่สำคัญของโรงงานยาสูบ ลักษณะการประกอบธุรกิจของโรงงานยาสูบ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จริยธรรม และ เหตุการณ์ปัจจุบัน แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และ แนวข้อสอบอื่นๆ……

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. โรงงานยาสูบจัดเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงใด ?

ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงคมนาคม
ง. กระทรวงพาณิชย์

ข้อที่ 2. วันสถาปนาโรงงานยาสูบ ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. 19 เมษายน 2482
ข. 20 เมษายน 2483
ค. 21 เมษายน 2484
ง. 22 เมษายน 2485

ข้อที่ 3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของโรงงานยาสูบ ?
ก. เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ข. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
ค. เป็นองค์กรระดับนำในธุรกิจยาสูบที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
ง. เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 4. ข้อใดคือนโยบายที่สำคัญของโรงงานยาสูบ ?
ก. นโยบายด้านอำนวยการ
ข. นโยบายด้านการตลาด
ค. นโยบายด้านการผลิต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ภาระกิจหลักของโรงงานยาสูบคือ ?
ก. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยา
ข. การนำบุหรี่ที่ผลิตแล้วไปสู่มือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ค. การนำวัตถุดิบต่าง ๆ ได้แก่ ใบยา สารปรุง นำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นยาเส้นที่ได้มาเป็นวัตถุดิบ ร่วมกับวัตถุห่อมวนเพื่อทำการมวนเป็นบุหรี่ และบรรจุซอง ห่อ หีบ จนถึงการนำส่งเข้าคลังรอการจำหน่าย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ในปี พ.ศ. 2484 รัฐบาล ได้รับซื้อโรงงานผลิตหลายแห่งโดยโรงงานยาสูบที่รัฐบาล รวมซื้อมาดำเนินงานเรียกว่า โรงงานยาสูบ กรมสรรพสามิตมีชื่อภาษาอังกฤษว่า……. ?
ก. Thailand Tobacco Monopoly
ข. Thailand Marbolo Monopoly
ค. Thailand Monopoly Tobacco
ง. Thailand Monopoly Marbolo

ข้อที่ 7. โรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประเภทใด ?
ก. ประเภทจัดหารายได้
ข. ประเภทกระจายรายได้
ค. ประเภทแสวงหารายได้
ง. ประเภทจัดการรายได้

ข้อที่ 8. ข้อใดคือนโยบายด้านอำนวยการของโรงงานยาสูบ ?
ก. การศึกษาผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)
ข. การกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพของช่องทางการจำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ค. การจัดทำโครงการผลักดันการทำหน้าที่ของเครือข่ายร้านขายส่งยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจให้กับร้านขายส่งยาสูบ
ง. การดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ เป็นโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าการลงทุนสูง โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา

ข้อที่ 9. ข้อใดคือนโยบายด้านการตลาดของโรงงานยาสูบ ?
ก. การกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพของช่องทางการจำหน่าย
ข. การจัดทำโครงการผลักดันการทำหน้าที่ของเครือข่ายร้านขายส่งยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจให้กับร้านขายส่งยาสูบ
ค. การบริหารจัดการและการสรรหาผู้รับจ้างขนส่งบุหรี่ และการบูรณาการการขนส่งบุหรี่ให้สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติงานในทุกมิติ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. อนุมัติงานต่างๆในโรงงานยาสูบ
ข. บริหารงานโรงงานยาสูบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจและนโยบายของรัฐ
ค. วางกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ
ง. กำหนดนโยบายวางกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินงานของโรงงานยาสูบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจและนโยบายของรัฐ

ข้อที่ 11. กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของโรงงานยาสูบคือ ?
ก. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสครบ 5 รอบ
ข. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 “อสีติชันษามหาราชินีสมโภช”
ค. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสครบ 5 รอบ “THE GOLDEN JUBILEE”
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. โรงงานยาสูบได้ดำเนินการจัดหาใบยาสูบ โดยการรับซื้อใบยาสูบผ่านสำนักงานยาสูบภูมิภาคทั้งหมดกี่แห่ง ?
ก. 5 แห่ง
ข. 6 แห่ง
ค. 7 แห่ง
ง. 8 แห่ง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและ ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ
ข. ยาสูบที่ผลิตจากพืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่น เดียวกัน
ค. ยาสูบที่ผลิตจากกัญชาไม่ว่าจะใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่น เดียวกัน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 3 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คือ ?
ก. พนักงานเจ้าหน้าที่
ข. พนักงานจ้างโรงงานยาสูบ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 3. ตามพระราชบัญญัตินี้มาตราใดห้ามไม่ให้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย ?
ก. มาตราที่ 4
ข. มาตราที่ 5
ค. มาตราที่ 6
ง. มาตราที่ 7

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 6 ห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งตามข้อใด ?
ก. ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถมให้ผลติภัณฑ์ยาสูบ หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วแต่กรณี
ข. ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้า อื่นหรือการให้บริการอย่างอื่นประกอบ
ค. ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขันการแสดง การ ให้บริการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ แก่ผู้นำหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่าง ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ จะทำได้ในกรณีใด ?
ก. แจกจ่ายในงานอีเว้น เพื่อเป็นการโฆษณา
ข. แจกจ่ายแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
ค. ให้ตามสถานที่สาธารณะ ในลักษณะของการโฆษณาแบรนด์
ง. ให้ตามประเพณีนิยม

ข้อที่ 6. การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์จะมีความผิดตามมาตราใด ?
ก. มาตรา 7
ข. มาตรา 8
ค. มาตรา 9
ง. มาตรา 10

ข้อที่ 7. มาตราที่ 9 ตามพระราชบัญญัตินี้ ห้ามไม่ให้กระทำตามข้อใด ?
ก. ห้ามมิให้ผู้ได้โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเครื่อง หมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
ข. ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาสินค้าที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ ยาสูบเป็นเครื่องหมายของสินค้านั้นในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ค. ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อขาย หรือเพื่อจ่ายแจกเป็น การทั่วไปหรือโฆษณาสินค้าอื่นใด ที่มีรูปลักษณะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียน แบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 8. การผลิต นำเข้าเพื่อขาย หรือเพื่อจ่ายแจกหรือโฆษณาสินค้าอื่นใด ที่มีรูปลักษณะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียน แบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีความผิดตามมาตราใด ?
ก. มาตรา 10
ข. มาตรา 11
ค. มาตรา 12
ง. มาตรา 13

ข้อที่ 9. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีส่วนประกอบไม่เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด รัฐมนตรีมีอำนาจตามข้อใด ?
ก. ห้ามไม่ให้มีการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น
ข. ห้ามไม่ให้มีการนำเข้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น
ค. ห้ามไม่ให้มีการขาย ผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น
ง. ห้ามไม่ให้มีการขายหรือนำเข้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น

ข้อที่ 10. การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้แสดงฉลากตามที่กำหนด มีความผิดตามมาตราใด ?
ก. มาตรา 12
ข. มาตรา 13
ค. มาตรา 14
ง. มาตรา 15

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัตินี้ “บุหรี่ซิกาแรต” คือ ?

ก. ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
ข. ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
ค. ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
ง. ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ต้นยาสูบ” ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
ข. ต้นยาสูบเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้ำตาล
ค. ต้นยาสูบที่ปลูกในประเทศไทยมาแต่ดั้งเดิม และเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้ำตาล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ยาเส้นที่ผลิตในราชอาณาจักร ต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร ?
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือตามภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ข้อที่ 4. ผู้ที่ต้องการทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. เจ้าพนักงาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. นายอำเภอในท้องที่
ง. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไป

ข้อที่ 5. การประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตเป็นการผูกขาดของหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. รัฐบาล
ข. บริษัทจากต่างประเทศ
ค. บริษัทที่ได้รับสัมปทาน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเส้นหรือยาสูบต้องได้รับโทษอย่างไร ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

ข้อที่ 7. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจเข้าตรวจสถานีบ่มใบยา โรงอบใบยา หรือโรงอุตสาหกรรมยาสูบ ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ข. คณะกรรมการยาสูบ
ค. ข้าราชการตำรวจในพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ราคาฉบับละเท่าไหร่ ?
ก. ฉบับละ 1,000 บาท
ข. ฉบับละ 10,000 บาท
ค. ฉบับละ 100,000 บาท
ง. ฉบับละ 1,000,000 บาท

ข้อที่ 9. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ?
ก. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ข. เนื่องจากรัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการขายยาสูบ ภายในประเทศ
ค. เนื่องจากรัฐบาลต้องการรวมกิจการยาสูบภายในประเทศ
ง. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยยาสูบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช้มาเป็นเวลานานถึง 20 ปี จึงต้องมีการแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เตรียมสอบในปี 2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– ประวัติโรงงานยาสูบ
– วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ โรงงานยาสูบ
– นโยบายที่สำคัญของโรงงานยาสูบ
– ลักษณะการประกอบธุรกิจของโรงงานยาสูบ

แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปผล (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– การสรุปเหตุผลและการทดสอบ
– ความสัมพันธ์ของคำและข้อความ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2509 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จริยธรรม และ เหตุการณ์ปัจจุบัน (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558
(พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
ตำแหน่งพนักงานรายชั่วโมง
– ความรู้พื้นฐานช่าง
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดช่าง
– เทคโนโลยีและการใช้งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– พื้นฐานการเขียนและการอ่านแบบ
– คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights