[ แชร์! ] แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3/2559 รวมแนวข้อสอบ กทม. นายช่างโยธา พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ แชร์! ] แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3/2559 รวมแนวข้อสอบ กทม. นายช่างโยธา พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Screen Shot 2016-12-08 at 9.19.31 AMเตรียมสอบเป็นเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2559 ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน มีเนื้อหาของแนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน อาทิแนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พศ 2550 แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน อาทิแนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด…….

แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” ตามระเบียบนี้ได้ ชัดเจนที่สุด ?
ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
ค. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีชื่อเรียกโดยย่อตามข้อใด ?
ก. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ก.ก.
ข. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ข.ก.ก.
ค. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ค.ก.ก.
ง. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า บ.ก.ก.

ข้อที่ 3. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครไม่มีอํานาจหน้าที่ตามช้อใด ?
ก. ให้คําแนะนําแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคล
ข. ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 39
ค. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ง. พิจารณาเทียบตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร ?
ก. พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญในกรุงเทพมหานคร
ข. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานการจัดและการพัฒนา หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ค. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. หน้าที่เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ ก.ก. ดําเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ค. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
ง. คณะกรรมการบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 6. การจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ให้คํานึงถึงสิ่งใด ?
ก. ระบบอุปถัมป์
ข. ระบบข้าราชการพลเรือน
ค. ระบบคุณธรรม
ง. ระบบงานทั่วไป

ข้อที่ 7. ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อใด ?
ก. ไม่มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบหกปี
ค. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ผู้ใดมีอํานาจสั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในตําแหน่งปลัด กรุงเทพมหานคร ?
ก. หัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้อง ?
A : บําเหน็จบํานาญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย บําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร B : เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 10. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ไม่ถูกต้อง ?
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุ
ข. ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ค. ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ํากว่าระดับสํานัก : ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ง. ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส : ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อที่ 11. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ได้ถูกต้อง ?
A : เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มี อํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
B : เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชํา นาญการพิเศษให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 12. ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายในกี่วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคําสั่ง ?
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตราที่ 6 “กปภ.ช.” คือ ?
ก. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ง. คณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อที่ 2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ตามข้อใด ?
ก. แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง
ข. แนวทางแในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาวเมื่อเกิด สาธารณภัย ขึ้นในต่างประเทศ
ค. แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดสาธารณภัย ง. แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านการปฏิบัติการในการดําเนินการด้านงบประมาณ

ข้อที่ 3. ผู้ใดมีอํานาจควบคุมและกํากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราช อาณาจักร ?
ก. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ง. รัฐมนตรี

ข้อที่ 4. ข้อใดคือหน้าที่ของอาสาสมัคร ในพื้นที่เกิดเหตุ ?
ก. ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อํานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ค. เก็บกวาดทําความสะอาด พื้นที่หลังเกิดเหตุ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ในขณะเกิดสาธารณภัย หากผู้ใดแต่งเครื่องแบบของอาสาสมัครเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยโดยไม่ได้ เป็นอาสาสมัคร ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
ง. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อที่ 6. ในกรณีเกิดสาธารณภัย หากผู้ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องได้รับ โทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
ข. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน
ง. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่ “วัตถุอันตราย” ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
ข. วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ค. วัตถุที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
ง. วัตถุไวไฟ

ข้อที่ 8. วัตถุอันตรายสามารถแบ่งออกตามความจําเป็นแก่การควบคุมได้กี่ชนิด ?
ก. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจําเป็นแก่การควบคุมได้สองชนิด
ข. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจําเป็นแก่การควบคุมได้สามชนิด
ค. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจําเป็นแก่การควบคุมได้สี่ชนิด
ง. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจําเป็นแก่การควบคุมได้ห้าชนิด

ข้อที่ 9. วัตถุอันตรายตามข้อใดที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ ?
ก. วัตถุอันตรายมีมาตรฐาน
ข. วัตถุอันตรายปลอม
ค. วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้
ง. วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน

ข้อที่ 10. วัตถุอันตรายตามข้อใดไม่ถือเป็นวัตถุอันตรายปลอม ?
ก. สิ่งที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ข. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอื่น หรือแสดงกําหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุการใช้เกิน ความเป็นจริง
ค. วัตถุอันตรายที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไว้
ง. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง

ข้อที่ 11. หากผู้ใดผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องถูกดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
ข. ถูกปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน และ ถูกปรับไม่เกินห้าสามหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อที่ 12. ข้อใดคืออัตราค่าธรรมเนียมในการทําใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ?
ก. ฉบับละ 10,000 บาท
ข. ฉบับละ 15,000 บาท
ค. ฉบับละ 20,000 บาท
ง. ฉบับละ 25,000 บาท

ข้อที่ 13. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ?
ก. เนื่องจากกฎหมายและบทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
ข. เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี
ค. เนื่องจากกฎหามยเก่ามีใช้มานานแล้ว สมควรแก่การเปลี่ยนแปลง
ง. เนื่องจากมีการเรียกร้องให้ปรับปรุงบางมาตรา

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ตึก บ้าน เรือน โรงร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้า ใช้สอยได้
ข. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
ค. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ทางหรือท่อระบายน้ําอู่เรือคานเรือ ท่าน้ํา ท่าจอดเรือรั้วกําแพง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการควบคุมอาคารไม่มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
ข. กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราช บัญญัตินี้
ค. ไม่ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 10 (2)
ง. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร ?
ก. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข. ประธานกรรมการผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ค. อธิบดีกรมทางหลวงผู้แทนกรมอัยการผู้แทนสํานักผังเมือง
ง. ประธานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อที่ 4. ผู้ที่รื้อถอนอาคารตามข้อใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ?
ก. อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ อาคาร
ข. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร
ค. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสามเมตร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. การดําเนินการก่อสร้างให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถกระทําได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคําขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้
ข. เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ค. การดําเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. อาคารประเภทควบคุมการใช้คืออาคารตามข้อใด ?
ก. อาคารสําหรับการกีฬา เช่นสนามฟุตบอล สระว่ายน้ํา
ข. อาคารสําหรับเช่า เช่นหอพัก อพาร์ตเม้นท์
ค. อาคารสําหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
ง. อาคารสําหรับอยู่อาศัย เช่นทาวน์โฮม บ้านเดียว

ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด
ข้อที่ 7. บุคคลตามข้อใดมีอํานาจในการพิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ?
ก. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายอําเภอ
ง. อธิบดีกรมที่ดิน

ข้อที่ 8. จากบัญชีค่าใช้จ่ายสําหรับการออก การตรวจสอบเนื้อที่แบ่งแยก แบบ ก. หากต้องการวัดที่ดินจํานวนเนื้อที่ ไม่เกิน 50 ไร่ ต้องใช้เวลาในการวัดทั้งหมดกี่วัน ?
ก. 1 วัน
ข. 2 วัน
ค. 3 วัน
ง. 4 วัน

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การการเพิ่มวันทําการรังวัด ?
ก. สวนผลไม้ ให้เพิ่มวันทําการรังวัด 1 วัน
ข. เมืองพัทยา ให้เพิ่มวันทําการรังวัด 1 วัน
ค. กรณีการรังวัดต้องคํานวณจํากัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทําการรังวัด 1 วัน
ง. สวนผักกาดแดง ให้เพิ่มวันทําการรังวัด 1 วัน

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของ “หมุดดาวเทียม Rapid Static” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม
ข. หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิต
ค. หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบจลน์ได้ค่าพิกัดทันที ณ เวลา ทําการรังวัด
ง. หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว

ข้อที่ 11. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลเพื่อควบคุมรหัสหมุดดาวเทียม ข้อมูลการรับสัญญาณ ดาวเทียม และค่าพิกัดหมุดดาวเทียมไว้เพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง ?
ก. สํานักงานแผนที่ดิจิทัล
ข. สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่
ค. สํานักเทคโนโลยีแผนที่ทางดาวเทียม
ง. สํานักงานควบคุมรหัสหมุดดาวเทียมแห่งชาติ

ข้อที่ 12. หมุดดาวเทียมต้องสร้างในตําแหน่งที่มั่นคงยากสามารถค้นหาได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางที่มุมสูงกี่องศา ?
ก. ที่มุม 15 องศา
ข. ที่มุม 30 องศา
ค. ที่มุม 45 องศา
ง. ที่มุม 90 องศา

ด่วน! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับการสอบครั้งที่ 3/2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>>
คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่ายเนื้อหาประกอบไปด้วย
ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับประเภทข้าราชการกรุงเทพมหานคร เครื่องแบบของข้าราชการกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ
– ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสมัคร อายุของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ และอืนๆ
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– ความสามารถด้านเหตุผล
– การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
– ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์จาก ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพ
– อุปมา อุปไมย และเลขอนุกรม

แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2559 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม อัพเดทล่าสุดของปี พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– ความรู้ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพระราชกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดใหม่ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ 2544 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
แบบทดสอบการป้องกันและระงับอัคคีภัย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
แนวข้อสอบการเขียนแบบช่าง
แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ พ.ศ. 2542
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553
– ความรู้เกี่ยวกับการสํารวจและทําแผนที่ (Surveying and Mapping)

รวมทั้งหมด ในราคาเพียง 389 บาท

ทุกข้อมีเฉลย
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537