((ลับมาก!! แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557)) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน (ชุดที่ 1) ข้อสอบกรมชลประทาน 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((ลับ!! แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557)) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน (ชุดที่ 1) ข้อสอบกรมชลประทาน 2557

แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557

แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557

แนวข้อสอบกรมชลประทาน มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทานวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ ของกรมชลประทาน บทบาทภารกิจ จรรยาบรรณ พนักงาน ของกรมชลประทาน อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ในตำแหน่งต่างๆ…..

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมชลประทาน
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน (ชุดที่ 1) สำหรับการสอบในปี 2557

1.เว็บไซต์ใดคือเว็บไซต์ของ กรมชลประทาน
ก. www.egat.co.th
ข. www.rid.go.th
ค. www.rd.go.th
ง. www.led.go.th

2 . กรมชลประทาน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Royal Irrigation Department
ข. Waterworks Authority Act
ค. Electricity Generating Authority of Thailand
ง. The Metropolitan Electricity Authority

3 . ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน
ก. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ข. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานน้ำ
ค. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวน้ำ
ง. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

4. ในปัจจุบัน กรมชลประทาน สังกัดอยู่ในกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. กระทรวงคมนาคม

5. ใครคืออธิบดีกรมชลประทาน คนปัจจุบัน
ก. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ข. นายสัญชัย เกตุวรชัย
ค. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ง. นายชูชาติ ฉุยกลม

6. กรมชลประทาน เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2470
ข. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2470
ค. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2470
ง. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2470

7. ใครคือผู้ เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

8. “กรมทดน้ำ” จัดตั้งขึ้นแทน กรมคลอง เมื่อวันที่ เท่าไหร่
ก. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2470
ข. เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2457
ค. เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ 2457
ง. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2470

9. ใครคือผู้ให้จัดตั้ง “กรมทดน้ำ” ขึ้นแทนกรมคลอง
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10. ใครคือเจ้ากรมทดน้ำคนแรก
ก. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ข. นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน
ค. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ง. นายชูชาติ ฉุยกลม

11. ข้อใดคือ พันธกิจ ของกรมชลประทาน
ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
ข. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
ค. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
ง. ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ ของกรมชลประทาน
ก. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ
ข. จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
ค. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การและบริหารจัดการน้ำ ทุกระดับอย่างบูรณาการ
ง. ถูกทุกข้อ

13. เขื่อนภูมิพลถูกสร้างขึ้น เพื่อปิดกั้นลำน้ำใด
ก. แม่น้ำแควใหญ่
ข. แม่น้ำปิง
ค. แม่น้ำเมย
ง. แม่น้ำแม่กลอง

14. หน่วยงานที่ดูแล เขื่อนภูมิพล อยู่ในปัจจุบัน คือ
ก. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ข. กรมทดน้ำ
ค. กรมชลประทาน
ง. ถูกทุกข้อ

15.ข้อใดคือ การส่งน้ำชลประทาน
ก. ส่งน้ำแบบตลอดเวลา (Continuous Flow Method)
ข. ส่งน้ำตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ (Demand Method)
ค. ส่งน้ำแบบหมุนเวียน (Rotational Method)
ง. ถูกทุกข้อ

16 .การส่งน้ำแบบตลอดเวลา (Continuous Flow Method) มีข้อดีคือ
ก. ระบบเล็ก ค่าลงทุนถูก
ข. ส่งน้ำง่าย ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาก
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทุกข้อ

17 .ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของ ส่งน้ำแบบหมุนเวียน (Rotational Method)
ก. ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ
ข. เจ้าหน้าที่ต้องใกล้ชิดกับเกษตกร
ค. การคำนวณล่วงหน้าอาจคลาดเคลื่อน
ง. เกษตรกรต้องเข้าใจหลักการส่งน้ำ และพืช

18 .ข้อใดคือชนิดทางระบายน้ำ
ก. แบบคูระบายน้ำ (Open Ditch Drain)
ข. แบบรูตุ่น (Mole Drain)
ค. แบบท่อระบายน้ำ (Tile Drain)
ง. ถูกทุกข้อ

19 .ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของ การระบายน้ำผิวดิน
ก. พื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ ทำให้น้ำไหลลงทางระบายน้ำธรรมชาติยาก
ข. ทางระบายน้ำขนาดเล็ก ระบายไม่ทัน
ค. ถ้าในน้ำมีเกลือมาก เกลืออาจจะสะสมบนผิวดินได้
ง. สภาพของที่ทิ้งน้ำไม่เหมาะสม ระบายน้ำทิ้งได้ช้า

20 .ระบบระบายน้ำผิวดิน มีกี่แบบ
ก. 3 แบบ
ข. 4 แบบ
ค. 5 แบบ
ง. 6 แบบ

21 .ข้อใดไม่ใช่ ระบบระบายน้ำผิวดิน
ก. แบบหลังเต่า
ข. แบบไร้รูปแบบ
ค. แบบขวางความลาดเท
ง. แบบขนานคู่

22 .ข้อใดคือระบบระบายน้ำใต้ดิน
ก. ระบบท่อขนาน
ข. ระบบก้างปลา
ค. ระบบไร้รูปแบบ
ง. ถูกทุกข้อ

23 .ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการชลประทานแบ่งตามลักษณะของต้นน้ำที่รับน้ำมาใช้
ก. รับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ข. รับน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ( สูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ รพช. )
ค. รับน้ำจากอุโมงค์น้ำ ( กก อิง น่าน )
ง. ผิดทุกข้อ

24 .ข้อใดไม่ใช่ เครื่องมือทางด้านการชลประทาน
ก. Tensiometer
ข. miter
ค. Infiltrometer
ง. Current Meter

25 .Current Meter คือ เครื่องมือที่ใช้วัดอะไร
ก. ความเร็วน้ำที่จุดต่างๆ
ข. ความดันน้ำที่จุดต่างๆ
ค. อุณหภูมิน้ำที่จุดต่างๆ
ง. ถูกทุกข้อ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมชลประทาน สำหรับการสอบในปี 2557

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
ที่ทุกตำแหน่งต้องใช้

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน (พร้อมเฉลย)
– วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ ของกรมชลประทาน
– บทบาทภารกิจ จรรยาบรรณ พนักงาน ของกรมชลประทาน
อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน อัพเดทล่าสุด!! (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (พร้อมเฉลย)
– ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
– ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
– ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
– ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
– ตำแหน่งนายช่างโยธา

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,