มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 ฟรี  พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
หลังจากเปิดรับสมัครสอบการประปา ประจำปี 2555 มาพักใหญ่ ด้วยจำนวนผู้สมัครสอบจำนวนหลายพันคน เราเลยมี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 มาฝากผู้สมัครสอบ กปน. กันคะ มาดู แนวข้อสอบ กปน ฟรี ที่เรานำมาให้ท่านได้ทดลองความสามรถกันเลยดีกว่าคะ ว่าท่านจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่ เป็น แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ ให้ท่านได้ทดลองฝีมือกันอย่างเต็มที่เลยหละคะ ท่านจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ

แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ

แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ

มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ

สำหรับตำแหน่งที่จะทำการเปิดรับสมัครมีดังนี้ มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
1. วิศวกร (บุตรพนักงาน 14 อัตรา , บุคคลภายนอก 99 อัตรา)
2. นักคอมพิวเตอร์ (บุตรพนักงาน 2 อัตรา , บุคคลภายนอก 14 อัตรา)
3. นักวิทยาศาสตร์ (บุตรพนักงาน 1 อัตรา , บุคคลภายนอก 7 อัตรา)
4. นักบัญชี (บุตรพนักงาน 4 อัตรา , บุคคลภายนอก 33 อัตรา)
5. นักวิชาการเงิน การคลัง (บุตรพนักงาน 1 อัตรา , บุคคลภายนอก 3 อัตรา)
6. นักการตลาด (บุตรพนักงาน 1 อัตรา , บุคคลภายนอก 2 อัตรา)
7. นักบริหารงานทั่วไป (บุตรพนักงาน 3 อัตรา , บุคคลภายนอก 29 อัตรา)
8. นักบริหารงานรายได้ (บุตรพนักงาน 1 อัตรา , บุคคลภายนอก 10 อัตรา)
9. นักบริหารงานพัสดุ (บุตรพนักงาน 1 อัตรา , บุคคลภายนอก 4 อัตรา)
10. นิติกร (บุตรพนักงาน 1 อัตรา , บุคคลภายนอก 3 อัตรา)
11. นักประชาสัมพันธ์ (บุตรพนักงาน 1 อัตรา , บุคคลภายนอก 11 อัตรา)
12. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (บุตรพนักงาน 1 อัตรา , บุคคลภายนอก 5 อัตรา)
13. นักทรัพยากรบุคคล (บุคคลภายนอก 1 อัตรา)
14. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บุคคลภายนอก 1 อัตรา)
15. นักอาชีวอนามัย (บุตรพนักงาน 1 อัตรา , บุคคลภายนอก 1 อัตรา)
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
สำหรับรายวิชาที่ออกสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
วิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
วิชาเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
แนวข้อสอบ กปน วิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบการประปานครหลวง 2555 มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
Directions : Read these passage carefully. Then choose the best answer มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
Whenever my friend’s daughter , Anne , practiced the violin up in her bedroom , their dog always sat at the bottom of the stairs and howled.
One day , Ann’s brother , Eric , had a friend over while she was practicing , and the dog was howling as usual. At the conclusion of the piece , Eric’s friend called to Anne , “Could you please play something the dog doesn’t know ?”
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
1. Anne practiced playing the violin on the ………. .
1. ground floor 2. roof
3. second floor 4. stairs
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
2. The writer of this story is ………. .
1. Anne 2. a friend of the family
3. Eric’s friend 4. Eric
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
3 . The phrase “had a friend over” (line 4) could best be replaced by ………
1. invited a friend to come to the house
2. had a big argument with his friend
3. was talking to a friend on the phone
4. finished studying with his friend
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
4. When Anne practiced , the dog ………. .
1. always ran away 2. usually got hungry
3. liked to sing along 4. Became very sleepy
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
5. In line 4 , “the piece”(line 5) refers to the ………. .
1. tale 2. song 3.animal 4.meal
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
The exhausted restaurant dinner was nearing the end of this meal. He had waited ten minutes before anyone had even handed him a manu; five more minutes before a waitress had come for his order; fifteen minutes more before his meat was served to him. Now he wanted his dessert.
“Miss,” he said to his waitress , I’ll have some strawberry shortcake. And while you’re away , would you be good enough to drop me a post card now and then ?”
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
6. Why did he ask the waitress to drop him a post card now and then’ ?
1. Because it seemed to be his love at first sight.
2. Because he was irritated with the poor restaurant service.
3. Because he might want to make friends with the waitress.
4. Because he wanted to know about the post card service at the restaurant
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
7. Which of the following , do you think , is the tone of the customer ?
1. bizarre 2.tragic
3. humorous 4.sarcastic
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
Tom : My brother was sick and he went to the doctor.
Bill : Is he feeling better now ?
Tom : No , he has a broken arm.
Bill : How did he break it ?
Tom : Well , the doctor gave him a prescription and told him no matter what happened to follow that prescription. And the prescription blew out the window.
Bill : How did he break his arm ?
Tom : He jumped out of the window trying to follow the prescription!
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
8. How did Tom break his arm ?
1. He went to see his brother.
2. He took the the doctor’s description.
3. He fell out of the window by ccident.
4. He followed his doctor’s prescription carefully.
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
9. Which of the following may be TRUE about Tom’s brother , according to the dialogue ?
1. Obedient 2. Diligent
3. Arrogant 4. Sensitive
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ
Applicant : I am educated man. I graduated with a degree of Bachelor of Arts , Doctor of law , and two other degrees.
Interviewer : That’s nothing. I myself graduated from college with 38 degrees.
Applicant : 38 degrees ? You’re kidding ?
Interviewer : ……………………….
มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ

10. Which of the following should be the interviewer’s response
1. No , I started young 2. No , my son helped me out.
3. No , I had a fever 4. No , it was so hot those days.

เน้ื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบ จะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็น
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
แนวข้อสอบการประปานครหลวงวิศวะ 56..

มี ตัวอย่างข้อสอบการประปานครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กปน ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง พร้อมเฉลย มาแจกกันคะ

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights