โอกาสดี แจก แนวข้อสอบตำรวจ 2557 ไม่ได้มีบ่อยๆ แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ สายอำนวยการ โหลด แนวข้อสอบตำรวจ 57 ฟรีคะ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โอกาสดี แจก แนวข้อสอบตำรวจ 2557 ไม่ได้มีบ่อยๆ โหลด ฟรีคะ

โอกาสดีคะ วันนี้ แจก แนวข้อสอบตำรวจ 2557 อยากแจ้งว่าไม่ได้มีบ่อยๆ นะคะ ที่่แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ สายอำนวยการ จะเปิดโอกาสให้โหลดแบบนี้ สำหรับ แนวข้อสอบตำรวจ 57 ฟรีชุดนี้ มีเนื้อหาในส่วนของ แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และ แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 คะ พร้อมแล้วมาเริ่มทดสอบความรู้กันเลย

โอกาสดี แจก แนวข้อสอบตำรวจ 2557 ไม่ได้มีบ่อยๆ แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ สายอำนวยการ โหลด แนวข้อสอบตำรวจ 57 ฟรีคะ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับสอบตำรวจ ปี57
1. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา ๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
ง. ถูกทุกข้อ
2. ตามมาตรา ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีใครเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้กำกับการตำรวจแห่งชาติ
ง. องคมนตรี
3. ตามมาตรา ๑๒ ให้มีบุคคลใดทำหน้าที่ป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย
ก. จเรตำรวจแห่งชาติ
ข. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. องคมนตรี
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
4. ตามมาตรา ๑๖ คณะ “ก.ต.ช.” คือ
ก. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ค. คณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
5. ตามมาตราที่ ๒๕ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร คือ
ก. ข้าราชการตำรวจผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และดาบตำรวจ
ข. ข้าราชการตำรวจผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
ค. ผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
6. ตามมาตราที่ ๓๐ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีชื่อย่อว่าอะไร
ก. มีชื่อย่อว่าอะไร “ก.ต.ร.”
ข. มีชื่อย่อว่าอะไร “กต.ร.”
ค. มีชื่อย่อว่าอะไร “กตร.”
ง. มีชื่อย่อว่าอะไร “ก.ตร.”
7. ตามมาตราที่ ๓๐ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. จเรตำรวจแห่งชาติ
ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ
8. ตามมาตรา ๓๘ กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
ข. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5ปี
ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 6ปี
ง. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 7ปี
9. ตามมาตรา ๕๑ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกแต่งตั้งโดยผู้ใด
ก. จเรตำรวจแห่งชาติ
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนก่อนหน้า
ง. ผิดทุกข้อ
10. ตามมาตรา ๖๑ บุคคลใดสามารถสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ได้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. จเรตำรวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
1. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 12 ข้อ
ข. 18 ข้อ
ค. 28 ข้อ
ง. 108 ข้อ
2. ข้อใดคือการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
ก. คุณภาพของผลงาน
ข. การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน
ค. ความคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์ และงานเชิงรุก
ง. ปริมาณงาน
3. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ข้อที่ ๖ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละกี่ครั้ง
ก. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ1 ครั้ง
ข. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ2 ครั้ง
ค. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ3 ครั้ง
ง. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ4 ครั้ง
4. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน เพื่อทำหน้าที่ใด
ก. ติดตามผลการประเมิน
ข. พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้รับการประเมินที่เห็นว่า ผลการประเมินของตนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
ค. พิจารณาผลการประเมิน
ง. พิจารณาผลการประเมิน พร้อมทั้งตัดสินผลการประเมิน
5. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าไหร่
ก. ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ข. ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ค. ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ง. ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2547


แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับสอบตำรวจ ม.6 ปี2557
1. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer)
ก. พ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปที่กระดาษ หยดหมึกจะมีขนาดเล็กมาก
ข. มีหน่วยวัดความเร็วเป็นในการ พิมพ์เป็น PPM ซึ่งช้ากว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์มาก
ค. พิมพ์ได้ทั้งแนวนอนที่เรียกว่า “พอร์ทเทรต” และแนวตั้งที่เรียกว่า “แลนด์สเคป”
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ก. ฮาร์ดแวร์                ข. ซอฟต์แวร์
ค. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน            ง. กระดาษ
3. ข้อใดคือตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบ
ก. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ข. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ค. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล
ง. ซอฟต์แวร์กราฟิก
4. ข้อใดให้ความหมายของระบบสารสนเทศได้ถูกต้อง ชัดเจนที่สุด
ก. เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ
ข. ชุดขององค์ประกอบที่ทำหน้าที่รวบรวม  ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ
ค. ระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศ ที่ต้องอาศัยฐานข้อมูล
ง. ชุดของกระบวนการ บุคคล และเครื่องมือ ที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
5. สมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet ) จัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทใด
ก. Office Automatic System หรือ OAS
ข. Transaction Processing System หรือ TPS
ค. Executive Informaion Systyem หรือ EIS
ง. Decision Support System หรือ DSS
6. หากต้องการใบสั่งซื้อ สั่งจอง ต้องใช้ระบบสารสนเทศประเภทใด
ก. Executive Informaion Systyem หรือ EIS
ข. Transaction Processing System หรือ TPS
ค. Management Information System หรือ MIS
ง. Decision Support System หรือ DSS
7. บริษัท A ต้องการวิเคราะห์ต้นทุน การผลิตสินค้า B จะต้องใช้ระบบสารสนเทศประเภทใด
ก. Office Automatic System หรือ OAS
ข. Transaction Processing System หรือ TPS
ค. Management Information System หรือ MIS
ง. Decision Support System หรือ DSS
8. ข้อใดคือส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ก. การจัดการข้อมูล  (Data Management)
ข. การจัดการตัวแบบ (Model Management)
ค. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อมูลจากแหล่งใด จำเป็นสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
ก. ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลรายการประจำวัน
ข. งบประมาณ
ค. ตลาดหุ้น
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดแสดงถึงคุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
ก. มีความสามารถในการคำนวณภาพกว้าง ( Broad -based Computing Capabilities)
ข. ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน (Exceptional Ease of learning and use)
ค. เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment Focus)
ง. ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดแสดงถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ก. ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นมีความรวดเร็ว
ข. ช่วยลดต้นทุน
ค. ช่วยทำให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี
ง. ถูกทุกข้ออ่านแนวข้อสอบตำรวจ เพิ่มเติม >>>>
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม  
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,