[LOAD] แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม สายปราบปรามทั่วไป และสายปฏิบัติการพิเศษ เตรียมสอบ ปี 2560-2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม สายปราบปรามทั่วไป และสายปฏิบัติการพิเศษ เตรียมสอบ ปี 2560-2561
Screen-Shot-2017-11-24-at-4.38.48-PMเตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 อัตรา (นสต.) สายป้องกันปราบปราม สายปราบปรามทั่วไป และสายปฏิบัติการพิเศษ รวมความรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แนวข้อสอบความรู้ความามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ และแนวข้อสอบความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม สายปราบปรามทั่วไป และสายปฏิบัติการพิเศษ 2560-2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติเพื่อปรับปรุงระบบตามข้อใด ?
ก. ระบบการบริหารบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. ระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. ระบบการเลื่อนตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ระบบการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 2. ข้อที่ 1 ของระเบียบนี้ให้ยกเลิกมาตราใดในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ก. มาตรา 13
ข. มาตรา 15
ค. มาตรา 17
ง. มาตรา 19

ข้อที่ 3. ก.ต.ช. ตามระเบียบนี้มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. รองนายกรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 4. การพิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องพิจารณาตามที่บุคคลตามข้อใดเสนอ ?
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. รองนายกรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 5. ตามระเบียบนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ “ก.ตร.” ?
ก. ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ
ข. รองประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ
ค. กรรมการข้าราชการตำรวจ
ง. ผู้ช่วยเลขานุการข้าราชการตำรวจ

ข้อที่ 6. ตามระเบียบนี้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 อย่างไร ?
ก. แต่งต่างกันตรงที่ตามระเบียบนี้รัฐมนตรีต้องคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข. แต่งต่างกันตรงที่ตามระเบียบนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามระเบียบนี้ ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ผู้บัญชาการคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการนั้นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข. ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ค. ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ง. ให้ผู้บัญชาการคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการนั้นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้ผู้บัญชาการเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ข้อที่ 8. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ?
ก. รองผู้บัญชาการ
ข. รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
ค. ผู้กำกับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ง. สารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ

ข้อที่ 9. ระเบียบนี้ให้ยกเลิกความในมาตราใดของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ?
ก. ความในมาตรา 33 ถึงมาตรา 41
ข. ความในมาตรา 55
ค. ความในมาตรา 57 วรรคสอง และวรรคสาม
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ
ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ ว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 11. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทําการสืบสวน ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องเป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ข. รัฐมนตรี
ค. ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีตําแหน่งและยศไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา
ง. เจรตำรวจ

ข้อที่ 12. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ต่อประธานกรรมการสืบสวนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคําสั่ง ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 13. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่มีหน้าที่ ตามข้อใด ?
ก. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริง ในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ค. จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง
ง. ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทําการสืบสวนเพื่อเป็นพยาน

ข้อที่ 14. ในกรณีที่การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสืบสวนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ตัดสินชี้ขาดด้วยวิธีใด ?
ก. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่ ผบ.ตร. เพื่อให้ทำการชี้ขาด
ข. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่รัฐมนตรีเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ค. ให้บันทึกการประชุดเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ง. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการประชุม

ข้อที่ 15. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

อ่านแนวข้อสอบตำรวจ ปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 – 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 – 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 – 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 – 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , ,