ธ.ก.ส. เตรียมเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก 1,760 อัตรา (อย่างไม่เป็นทางการ) ประมาณต้นเดือนมกราคม 2558 สมัครสอบ ธกส 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธ.ก.ส. เตรียมเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก 1,760 อัตรา (อย่างไม่เป็นทางการ) ประมาณต้นเดือนมกราคม 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/11/2557 สนใจข่าว สมัครสอบ ธกส 2558 บ้างไหมคะ ถ้าใช่ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อ คาดว่าสอบข้อเขียน มกราคม 2558 ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ตำแหน่งปฎิบัติงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 820 อัตรา และ ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 940 อัตรา รวมกว่า 1,760 อัตรา (อย่างไม่เป็นทางการ)


ธ.ก.ส. เตรียมเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก 1,760 อัตรา (อย่างไม่เป็นทางการ) ประมาณต้นเดือนมกราคม 2558 สมัครสอบ ธกส 2558

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อ คาดว่าสอบข้อเขียน มกราคม 2558 ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ตำแหน่งปฎิบัติงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 820 อัตรา และ ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 940 อัตรา รวมกว่า 1,760 อัตรา (อย่างไม่เป็นทางการ)

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ., ทษ.บ., กษ.บ.
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. , ทษ.ม. , กษ.ม.
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา ดังนี้
– การเกษตร, เกษตรศาสตร์ (Agriculture), เกษตรทั่วไป (General Agriculture)
– เกษตรเชิงระบบ (Systems Agriculture)
– เกษตรกลวิธาน (Agricultural Mechanization)
– เกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture)
– ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (Agro – Bioresources)
– วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biosciences)
– พฤกษศาสตร์(Botany)
– พืชศาสตร์(Plant Science)
– พืชศาสตร์และเทคโนโลยี(Plant Science and Technology)
– พฤกษ์เศรษฐกิจ (Economic Botany)
– โรคพืช (Plant Pathology), อารักขาพืช
– พืชไร่ , พืชไร่นา (Agronomy)
– พืชสวน (Horticulture),พืชผัก ,พืชสวนประดับ ,ไม้ผล
– ศึกษาศาสตร์-เกษตร, ครุศาสตร์เกษตร (Agricultural Education)
– ปฐพีวิทยา (Soil Science)
– ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์(Soil Science and Conversation)
– กีฏวิทยา (Entomology)
– การจัดการศัตรูพืช (Pest Management)
– สัตวศาสตร์(Animal Science)
– สัตววิทยา (Zoology),สัตว์ปีก , โคนม และโคเนื้อ
– สัตวบาล (Animal Husbandry)
– สุขภาพสัตว์(Animal Health Science)
– อาหารสัตว์(Animal Nutrition)
– การผลิตสัตว์
– การผสมพันธุ์สัตว์
– เทคนิคการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology) – วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(Veterinary Sciences)
– วาริชศาสตร์(Aquatic Sciences)
– วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
– วิทยาศาสตร์การประมง (Fisheries Science)
– ประมง (Fisheries), ประมงน้ าจืด (Inland Fisheries)
– การจัดการประมง (Fishery Mgt.)
– ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aquaculture)
– ผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products)
– โรคสัตว์น้ า (Aquatic animal Disease)
– อุตสาหกรรมประมง (Fishery Industry)
– เทคโนโลยีชนบท (Rural Technology)
– การวิจัยด าเนินงาน (Operations Research)
– อุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industrial),(Agricultural Industry)

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ., สส.บ., กษ.บ., ทษ.บ., บธ.บ.
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม, กษ.ม., วศ.ม., ทษ.ม., บธ.ม.
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา ดังนี้
– พัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)
– ธุรกิจการเกษตร ( Agribusiness)
– บริหารธุรกิจการเกษตร (Agricultural Business Administration) , การจัดการธุรกิจเกษตร ,การจัดการธุรกิจเกษตรทั่วไป
– ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร/ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร/ส่งเสริม
– การเกษตร (Agricultural Extension)
– ส่งเสริมธุรกิจเกษตร , ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร , ส่งเสริมการสื่อสาร
– การเกษตร , การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
– ส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์ (Agricultural Extension Cooperatives)
– เศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economics)
– เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(Cooperative Economics)
– การจัดการผลิตสัตว์(Animal Production Mgt.)
– การจัดการผลิตพืช (Crop Production Mgt.)เทคโนโลยีการเกษตร ( Agricultural Technology)
– เทคโนโลยีการเกษตร – การจัดการการผลิต (Agricultural Management)
– การใช้ดินและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Land Use and Natural Resource Management)
– เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Technology)
– เทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology)
– เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์(Seed Technology)
– เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(Animal Production Technology)
– เทคโนโลยีผลิตสุกร (Swine Production Technology)
– เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)
– เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Landscape Technology)
– เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Technology Biotechnology)
– ผลิตกรรมชีวภาพ (Bioproduction)
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร(Food Industrial Technology)
– วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ(Food Science and Nutrition)
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
– วิทยาศาสตร์การอาหาร ( Food Science)
– เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
– เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะขยายพันธุ์สัตว์(Technology in Animal Production)
– เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)
– พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industrial Product Dev.)
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry Technology)
– เทคโนโลยีชีวภาพการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry Biotechnology)
– การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry Technology Management)
– เทคโนโลยีการบรรจุ ( Packing Technology)เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)
– เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product Development Technology)
– เทคโนโลยีการยาง (Rubber Technology)
– เทคโนโลยีการประมง (Fisheries Technology)
– เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Resources Management Technology )
– วิศวกรรมแปรรูปอาหาร (Food Process Engineering)
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ( Textile Science and Technology)
– สิ่งแวดล้อม (Environmental)
– การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
– วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม (Environmental Science)
– นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Ecology)
– ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ( Geography and Environment)
– เกษตรผสมผสาน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทษ.บ.,ศ.บ., ศศ.บ., วท.บ.
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทษ.ม., ศ.ม., วท.ม., ศศ.ม.
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
ดังนี้
– เศรษฐศาสตร์(Economics) , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์การคลัง , เศรษฐศาสตร์การเงิน , เศรษฐศาสตร์เชิงประมาณ , เศรษฐศาสตร์การประกอบ
การ ,การเงินและเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการบริหาร , เศรษฐศาสตร์
การเงินและการธนาคาร , เศรษฐมิติ , เศรษฐศาสตร์เชิงประมาณ , เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ , เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , เศรษฐศาสตร์และการเงิน
ระหว่างประเทศ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บธ.บ. , วท.บ. บ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท บธ.บ. , วท.บ. บ
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
ดังนี้
– การเงิน (Finance) , การเงินธุรกิจ
– วิศวกรรมการเงิน , การเงินประยุกต์ , การเงินและการลงทุน , บริหารการเงินและ
– การธนาคาร , บริหารการเงินและการคลัง , การลงทุนและการจัดการความเสี่ยง
– ทางการเงิน , การธนาคารและธุรกิจการเงิน , การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ , การจัดการการเงิน , การเงินเชิงปริมาณ , การเงินและการคลัง , การ
ธนาคารระหว่างประเทศ
– การตรวจสอบภายใน , การเงินการธนาคาร (Money and Banking)บริหารการเงิน (Financial Management)บัญชี(Accounting)
– บัญชีต้นทุน (Costing)
– บัญชีเพื่อการจัดการ , การสอบบัญชี , บัญชีแบบบูรณาการ , บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
– บัญชีการเงิน
– บัญชีบริหาร
– ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(Acounting Information System)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ., ศศ.บ., ทล.บ, บธ.บ., วศ.บ.
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม, ศศ.ม., วศ.ม., บธ.ม.
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา ดังนี้
– วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์(Applied Computer Science)
– วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
– เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– ระบบสารสนเทศ (Information Syatem), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System) ,สารสนเทศศาสตร์ , สารสนเทศธุรกิจ ,ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
– สารสนเทศศาสตร์
– เทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ,
– ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
– เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , การจัดการเทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– เทคโนโลยีและการสื่อสาร
– เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ศศ.บ., รป.บ., ร.บ., วท.บ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ศศ.ม.,รป.ม., ร.ม., วท.ม
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา ดังนี้

– บริหารรัฐกิจ
– รัฐศาสตร์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, การปกครอง, การเมืองการปกครองบริหารรัฐกิจ
– รัฐศาสตร์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, การปกครอง, การเมืองการปกครอง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี น.บ.
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท น.ม.
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา ดังนี้
– นิติศาสตร์, กฎหมายธุรกิจ , กฎหมายเศรษฐกิจ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ศศ.บ., บธ.บ.
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ศศ.ม., บธ.ม.
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา ดังนี้
– บริหารธุรกิจ, บริหารทั่วไป, การจัดการทั่วไป, การจัดการ, วิทยาการจัดการ , การจัดการระหว่างประเทศ , ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ , การบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ , การพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ

Tags: , , , , , , , , , , ,