[ลับสุดยอด] แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับสุดยอด] แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ปี 2563
เตรียมสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) มีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ความหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ในปี 2563 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ?
ก. ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ คตง.
ข. กำหนดมาตฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สำหรับหน่วยรับตรวจ
ค. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ง. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 2. คณะกรรมการตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและกำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ?
ก. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.
ข. ออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.
ค. ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คณะรัฐมนตรี
ง. รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออำนาจตรวจสอบการเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ?
ก. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ข. ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีและงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน
ค. ตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2562-2565)
ข้อที่ 5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2562-2565) ?
ก. สัตย์ซื่อ มืออาชีพ อิสระและเป็นกลาง
ข. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการด้านการตรวจเงินแผ่นดิน (High Performance Organization: HPO)
ค. เสริมสร้างและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ
ง. องค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2562-2565) ?
ก. การยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ข. การเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ค. การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่หน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ
ง. การเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ?
ก. หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ
ข. การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ค. ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง การดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ
ง. บุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีคุณธรรมและจริยธรรม

ข้อที่ 8. การส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่หน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ เป็นวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. การยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ข. การเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สิน
ค. การเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ง. การพัฒนาการบริหารจัดการ

ข้อที่ 9. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีนวัตกรรมในการส่งเสริมการบริหาร และพัฒนาทุนมนุษย์ จัดเป็นวัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 10. ข้อใดคือตัวชี้วัด ของวัตถุประสงค์การตรวจเงินแผ่นดินได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณะ ในยุทธศาสตร์การยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ?
ก. ผลการประเมินองค์กร ตามกรอบ SAI PMF
ข. จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลจากศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. จํานวนคู่มือแนวปฏิบัติการตรวจเงินแผ่นดินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ง. จํานวนรายงานการตรวจสอบที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ข้อที่ 11. ข้อใดจัดเป็นกลยุทธ์ ของวัตถุประสงค์การตรวจเงินแผ่นดินยึดหลักความเป็นอิสระและเป็นกลาง ในยุทธศาสตร์การยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ?
ก. เสริมสร้างการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. เสริมสร้างขีดความสามารถสู่ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ
ค. พัฒนากลไกการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานสากล
ง. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นอิสระและเป็นกลาง

ข้อที่ 12. ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการมาตรการทางแพ่งและทางปกครอง จัดเป็นตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์ใด ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ?
ก. วัตถุประสงค์ที่ 1 หน่วยรับตรวจมีการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
ข. วัตถุประสงค์ที่ 2 หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ
ค. วัตถุประสงค์ที่ 3 การส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่หน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ
ง. วัตถุประสงค์ที่ 4 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการส่งเสริม การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัด ของวัตถุประสงค์การส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่หน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ?
ก. ระดับความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ข. ระดับความสําเร็จของการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ค. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสัมนาเพื่อส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กําหนด
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ ?
ก. จํานวนเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาเงินแผ่นดิ นและทรัพย์สินของรัฐ
ข. จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในที่มีมาตรฐาน
ค. ระดับความสําเร็จของการวิจัยเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ
ง. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐตามเกณฑ์ที่กําหนด

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ ?
ก. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ข. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ค. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. พัฒนากลไกการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐแก่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “การจัดซื้อจัดจ้าง” ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข. งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ค. งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดของหน่วยงานรัฐ
ง. งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ

ข้อที่ 2. ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้คือ ?
ก. ราคาเปรียบเทียบ
ข. ราคากลาง
ค. ราคาพัสดุ
ง. ราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 3. พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับข้อใด ?
ก. การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ข. การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
ค. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัย และพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการในข้อใด ?
ก. คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
ข. โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
ค. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. มาตรา 10 ภายใต้บังคับมาตรา 66 ตามพระราชบัญญัตินี้ กล่าวถึง ?
ก. ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ
ข. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ค. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
ง. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าท่ีดําเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ข้อที่ 6. ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. ต้องมีความเป็นธรรม และมีหุ้นส่วนในกิจการของบริษัทที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
ข. ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ค. มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ง. มีครอบครัวเป็นหุ้นส่วนในกิจการของบริษัทที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ?
ก. เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อบริษัทผู้รับสัมปทาน
ข. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
ค. กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
ง. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 8. การกําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ง. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ข้อที่ 9. หน่วยงานตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมสรรพากร
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อที่ 10. กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ อย่างน้อยปีละกี่ครั้ง ?
ก. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข. อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ค. อย่างน้อยปีละสามครั้ง
ง. อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง

ข้อที่ 11. ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่สามารถยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมสรรพากร
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อที่ 12. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ จัดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือกประกาศเชิญ
ค. วิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 13. ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีตามข้อใดก่อน ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือกประกาศเชิญ
ค. วิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 14. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีตามข้อใดให้ใช้วิธีคัดเลือก ?
ก. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ข. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ค. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
ง. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

ข้อที่ 15. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีตามข้อใดให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ?
ก. เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
ข. เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ ระหว่างประเทศ
ค. เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
ง. พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต

ข้อที่ 16. การที่หน่วยงานของรัฐจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อใด ?
ก. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ข. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ค. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้ารายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ง. มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

ข้อที่ 17. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะทำได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. เป็นงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะ เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ
ข. เป็นงานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป
ค. เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ง. เป็นเป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล ทางเทคนิค

ข้อที่ 18. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือก
ค. วิธีประกวดราคาสูงสุด
ง. วิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 19. งานจ้างออกแบบที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบ งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม คืองานจ้างโดยวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือก
ค. วิธีเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 20. การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใดไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่สามารถแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นได้ ?
ก. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินมากกว่าห้าสิบล้านบาท
ข. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินมากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
ค. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินมากกว่าสามร้อยล้านบาท
ง. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2563

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปีใด ?
ก. ถูกพบครั้งแรกในปี 1950
ข. ถูกพบครั้งแรกในปี 1960
ค. ถูกพบครั้งแรกในปี 2007
ง. ถูกพบครั้งแรกในปี 2019

ข้อที่ 2. ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้คือ สายพันธุ์ที่เท่าไหร่ ?
ก. สายพันธุ์ที่ 4
ข. สายพันธุ์ที่ 5
ค. สายพันธุ์ที่ 6
ง. สายพันธุ์ที่ 7

ข้อที่ 3. ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประเทศใดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลก ?
ก. ประเทศบราซิล
ข. ประเทศสหรัฐ ฯ
ค. ประเทศอินเดีย
ง. ประเทศรัสเซีย

ข้อที่ 4. จากรายงานสถานการณ์การนำเข้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ของกรมการค้าระหว่างประเทศ ประเทศใดคือแหล่งนำเข้าอันดับหนี่งของประเทศไทย ?
ก. ประเทศญี่ปุ่น
ข. ประเทศจีน
ค. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ง. ประเทศมาเลเซีย

ข้อที่ 5. ข้อใดคือสินค้าสำคัญ ที่ไทยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ?
ก. น้ำมันดิบ
ข. เคมีภัณฑ์
ค. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 6. ประเทศไทยนำเข้าสินค้าชนิดใดจากประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุดช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ?
ก. น้ำมันดิบ
ข. เครื่องคอมพิวเตอร์
ค. แผงวงจรไฟฟ้า
ง. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

ข้อที่ 7. ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ?
ก. ลดลง – 14.21%
ข. ลดลง – 22.50%
ค. ลดลง – 34.41%
ง. ลดลง – 43.89%

ข้อที่ 8. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย รัฐบาลจึงจัดโครงการเที่ยวปันสุข (เราเที่ยวด้วยกัน) โดยมีการช่วยเหลือค่าที่พักกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 20% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
ข. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 30% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
ค. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
ง. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 50% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน

ข้อที่ 9. มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง-บัตรคนจน ของรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือกลุ่มคนในข้อใด ?
ก. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข. ตำรวจทหาร
ค. เด็กยากจน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ง. คนตกงานจากโควิด – 19

ข้อที่ 10. จากมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง-บัตรคนจน ของรัฐบาล ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด 19 ก็จะได้รับเงินเยียวยาคนละเท่าไหร่ ?
ก. รับเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาท
ข. รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท
ค. รับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท
ง. รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำหรับการสอบในปี 2563

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2562-2565)
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
– ความหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
– หมวดที่ 1 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 2 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 4 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
หมวดที่ 1 บททั่วไป
– ส่วนที่ 1 การบังคับใช้
– ส่วนที่ 2 โทษปรับทางการปกครอง
– ส่วนที่ 3 การรอลงโทษปรับทางปกครองและการเพิ่มโทษปรับทางการปกครอง
– ส่วนที่ 4 เหตุยกเว้นโทษปรับทางการปกครองและอายุความ

หมวดที่ 2 ความผิดทางวินัยทางงบประมาณการคลัง
– ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง
– ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน
– ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
– ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
– ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
– ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
– ส่วนที่ 7 ความผิดอื่น

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2563 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเย)
– ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
– จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน
– ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,