[4shared แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย] ตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่ง วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี สำหรับการสอบในปี 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ตัวอย่างแนวข้อสอบในตำแหน่ง วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี สำหรับการสอบในปี 2556 [4shared แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย]
ตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย อาทิ วิสัยทัศน์ ( Vision ) พันธกิจ ( Missions ) ผู้บริหาร แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ รวมไปถึงตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่สอบ อาทิ งแนวข้อสอบในตำแหน่ง วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี เป็นต้นลองเอาตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยไปลองฝึกทำกันดูคะ แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี 2556

 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี 2556

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

[4shared แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย] ตัวอย่างแนวข้อสอบในตำแหน่ง วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี สำหรับการสอบในปี 2556

ตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิชาวิชาความรู้ทั่วไป
1. การกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน้าที่ของใคร
ก. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. ประธานกรรมการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. คณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี 2556

2. การจัดตั้การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก. รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม
ข. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ
ค. แยกการคมนาคมในประเทศไทยออกจากกนอย่างชัดเจน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

3. ข้อใดคือหน้าที่ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระบุไว้ในมาตรา 6
ก. สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้าง จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ข. กำหนดอัตราค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว
ค. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์แก่กิจการรถไฟ
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี 2556

4. ใครมีหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

5. ในปัจจุบันตำแหน่งสูงสุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือตำแหน่งใด
ก. ผู้บัญชาการรถไฟแผ่นดิน
ข. อธิบดีกรมรถไฟ
ค. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี 2556

6. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วย ใครบ้าง
ก. ประธานกรรมการ
ข. กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน
ค. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

7. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ใดในกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. วางระบบรางรถไฟภายในประเทศไทย
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

8. ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ได้กำหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

ก. สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้าง จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และ ดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ข. จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ค. จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ ทั้งนี้ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวจะมีคนต่างด้าวตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียน ของบริษัทนั้นไม่ได้
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี 2556

9. ใครมีหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

10. ข้อใดคือกลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย รถไฟฟรีของรัฐบาล
ก. กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ข. กลุ่มคนทำงาน รายได้ปานกลาง
ค. กลุ่มคนที่ต้องการกลับบ้านในช่วงเทศกาล
ง. กลุ่มคนที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง
เฉลยของแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นคะ

อ่านแนวข้อสอบต่อ >>>> แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี 2556
อ่านแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556 ต่อคลิก!!

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิศวกร พนักงานการบัญชี เสมียนสถานี 2556

Tags: , , , ,