[NEW] แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 2563 รวมแนวข้อสอบ Adtitude Test และอื่นๆ เตรียมสอบปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 2563 รวมแนวข้อสอบ Adtitude Test และอื่นๆ เตรียมสอบปี 2563
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เตรียมสอบในปี 2563 มีเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) แนวข้อสอบดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test) ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แนวข้อสอบพระราชยัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในทุกตำแหน่งที่สอบคะ..

หลักสูตรการทดสอบข้อเขียน
คุณวุฒิระดับ ปวส. ปวช.
วิชาที่ใช้สอบรวม 3 วิชาดังนี้
1. วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test)
2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
3. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

คุณวุฒิระดับปริญญา
วิชาที่ใช้สอบรวม 2 วิชาดังนี้
1. วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test)
2. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

ตัวอย่างแนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test)

คำสั่ง : จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้ โดยใช้เวลา 30 นาที
ข้อ 1 . -222 975 -2,180 -5,334 -2,179…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,976
ข. -875
ค. 976
ง. 22

ข้อ 2 . 0 913 938 1,475 2,014 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,999
ข. -2,458
ค. 2,549
ง. 2,454

ข้อ 3 . 777 0 0 1 1 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
ข. 1
ค. 2
ง. 778

ข้อ 4 . -14,125 -8,969 -3,813 2,120 8,058…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 13,678
ข. 14,095
ค. 2,368
ง. -2,679

ข้อ 5 . -88 -12 23 59 1,069…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -7,795
ข. -7,796
ค. -7,797
ง. -7,798

ข้อ 6 . -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -4,567
ข. -5,454
ค. -9,993
ง. 7,998

ข้อ 7 . 345 1,023 -8,109 -17,236 -26,345 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
ข. -14,898
ค. -15,233
ง. -17,433

ข้อ 8 . -4 -979 -2953 -4912 -5843 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858
ค. -9987
ง. -1024

ข้อ 9 . -196 -1 -3 193 196 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 393
ข. -393
ค. 394
ง. -394

ข้อ 10 . -885 -886 -949 -884 -572 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 252
ข. 261
ค. -998
ง. -2013

ข้อ 11 . -35 -30 19 113 253 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -150
ข. 440
ค. 497
ง. -885

ข้อ 12 . 0 -8 -11 -19 -12 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 13
ข. 14
ค. 74
ง. -74

ข้อ 13 . 5 6 -5 -11 -15 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -16
ข. -17
ค. -18
ง. -19

ข้อ 14 . -555 -555 -555 -538 -231…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -21
ข. -22
ค. -23
ง. -24

ข้อ 15 . 77 155 312 549 867…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข. -545
ค. 1,187
ง. 1,267

ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ?
ก. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ข. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า
ค. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ.
ง. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

ข้อที่ 2. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่านแรกคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายเกษม จาติกวณิช
ข. นาย สุทัศ ปัทมสิริวัฒน์
ค. นาย สุทัศ ปัทมสิริวัฒน์
ง. นางรัตนา กิจวรรณ

ข้อที่ 3. ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงที่สุดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ส่งมีขนาดเท่าไหร่ ?
ก. 115,000 โวลต์
ข. 230,000 โวลต์
ค. 500,000 โวลต์
ง. 600,000 โวลต์

ข้อที่ 4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับหน่วยงานใด ?
ก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. การไฟฟ้านครหลวง
ค. ประชาชนทั่วไป
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. FIRM-C จัดเป็น………ขององค์การ กฟผ. ?
ก. นโยบาย
ข. วัตถุประสงค์
ค. ค่านิยม
ง. วิสัยทัศน์

ข้อที่ 6. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ( Power Development Plan : PDP) ฉบับปัจจุบันคือ ?
ก. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2563
ข. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573
ค. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2557-2563
ง. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2557-2573

ข้อที่ 7. กิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดตั้งเมื่อใด ?
ก. พ.ศ. 2512
ข. พ.ศ. 2516
ค. พ.ศ. 2518
ง. พ.ศ. 2520

ข้อที่ 8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?
ก. PAE
ข. EGAT
ค. PEA
ง. APE

ข้อที่ 9. สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ใด ?
ก. ลำปาง
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. นนทบุรี
ง. นครศรีธรรมราช

ข้อที่ 10. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่จังหวัดลำปาง ใช้พลังงานใดในการผลิตกระแสไฟฟ้า ?
ก. ลิกไนต์
ข. แก๊ส
ค. น้ำ
ง. น้ำมัน แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี

ข้อที่ 11. โรงไฟฟ้าในอนาคตที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กำลังจะสร้างคือโรงไฟฟ้าชนิดใด ?
ก. โรงไฟฟ้าพลังงานลม
ข. โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
ค. โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
ง. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

ข้อที่ 12. ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผลิตไฟฟ้าประมานกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ ?
ก. 30 เปอร์เซ็นต์
ข. 50 เปอร์เซ็นต์
ค. 80 เปอร์เซ็นต์
ง. 90 เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 13. พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย มาจากอะไร ?
ก. ลิกไนต์
ข. แก๊ส
ค. น้ำ
ง. น้ำมัน

ข้อที่ 14. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สังกัดกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงพลังงาน
ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. กระทรวงคมนาคม

ข้อที่ 15. ค่า FT คือค่าของอะไร ?
ก. ความเร็วกระแสไฟฟ้า แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี
ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน

ข้อที่ 16. Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) คือ ?
ก. การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ
ข. การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะก๊าซให้เป็นถ่านหิน
ค. เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน
ง. การใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 17. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมีอยู่ด้วยกันกี่ชนิด?
ก. สองชนิด
ข. สามชนิด
ค. สี่ชนิด
ง. ห้าชนิด

ข้อที่ 18. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบ Pressurized Water Reactor – PWR คือ ?
ก. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน
ข. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบน้ำเดือด
ค. โรงไฟฟ้าแบบน้ำมวลหนักอัดความดัน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 19. INES: International Nuclear Event Scale ถูกกำหนดโดย ?
ก. IAEA: International Atomic Energy Agency
ข. Nuclear Energy Agency Organization for Economic Cooperation and Development (NEA/OECD
ค. Nuclear Regulation Authority: NRA
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 20. ข้อใดคือข้อจำกัดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ?
ก. ปริมาณของเสียน้อยเมื่อเทียบกับวิธีการผลิตไฟฟ้าแบบอื่นๆ
ข. สามารถยืดอายุการใช้งานของเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าได้ตามหลักวิทยาศาสตร์
ค. สร้างก๊าซเรือนกระจกและฝนกรด
ง. การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้ว มีกัมมันตรังสีระดับสูง ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2563

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปีใด ?
ก. ถูกพบครั้งแรกในปี 1950
ข. ถูกพบครั้งแรกในปี 1960
ค. ถูกพบครั้งแรกในปี 2007
ง. ถูกพบครั้งแรกในปี 2019

ข้อที่ 2. ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้คือ สายพันธุ์ที่เท่าไหร่ ?
ก. สายพันธุ์ที่ 4
ข. สายพันธุ์ที่ 5
ค. สายพันธุ์ที่ 6
ง. สายพันธุ์ที่ 7

ข้อที่ 3. ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประเทศใดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลก ?
ก. ประเทศบราซิล
ข. ประเทศสหรัฐ ฯ
ค. ประเทศอินเดีย
ง. ประเทศรัสเซีย

ข้อที่ 4. จากรายงานสถานการณ์การนำเข้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ของกรมการค้าระหว่างประเทศ ประเทศใดคือแหล่งนำเข้าอันดับหนี่งของประเทศไทย ?
ก. ประเทศญี่ปุ่น
ข. ประเทศจีน
ค. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ง. ประเทศมาเลเซีย

ข้อที่ 5. ข้อใดคือสินค้าสำคัญ ที่ไทยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ?
ก. น้ำมันดิบ
ข. เคมีภัณฑ์
ค. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 6. ประเทศไทยนำเข้าสินค้าชนิดใดจากประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุดช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ?
ก. น้ำมันดิบ
ข. เครื่องคอมพิวเตอร์
ค. แผงวงจรไฟฟ้า
ง. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

ข้อที่ 7. ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ?
ก. ลดลง – 14.21%
ข. ลดลง – 22.50%
ค. ลดลง – 34.41%
ง. ลดลง – 43.89%

ข้อที่ 8. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย รัฐบาลจึงจัดโครงการเที่ยวปันสุข (เราเที่ยวด้วยกัน) โดยมีการช่วยเหลือค่าที่พักกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 20% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
ข. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 30% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
ค. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
ง. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 50% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน

ข้อที่ 9. มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง-บัตรคนจน ของรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือกลุ่มคนในข้อใด ?
ก. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข. ตำรวจทหาร
ค. เด็กยากจน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ง. คนตกงานจากโควิด – 19

ข้อที่ 10. จากมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง-บัตรคนจน ของรัฐบาล ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด 19 ก็จะได้รับเงินเยียวยาคนละเท่าไหร่ ?
ก. รับเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาท
ข. รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท
ค. รับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท
ง. รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมสอบในปี 2563

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบเลขอนุกรม
– แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
– แนวข้อสอบการแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง)

แนวข้อสอบดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test) (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (พร้อมเฉลย)
– ประวัติความเป็นมาขอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
– วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์การ พันธกิจ ค่านิยม
– ประวัติกิจการไฟฟ้าไทย
– ตราสัญลักษณ์ ผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
– ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ( Power Development Plan : PDP)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2563 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
– ตำแหน่งวิศวกรโยธา
– ตำแหน่งวิทยากร
– ตำแหน่งนักบัญชี
– ตำแหน่งช่างโยธา
– ตำแหน่งช่างไฟฟ้ากำลัง
– ตำแหน่งช่างเครื่องกล

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,