[DOWNLOAD] แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก นายทหารสัญญาบัตร เตรียมสอบในปี 2559-2560 รวมแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[DOWNLOAD] แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก นายทหารสัญญาบัตร เตรียมสอบในปี 2559-2560 รวมแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก
Screen-Shot-2016-11-28-at-3.48.07-PMตัวอย่างแนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก มีเนื้อหาของแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading for comprehension Structure Vocabulary Grammar Conversation แนวข้อสอบภาษาไทย แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบนายทหารสัญญาบัตร กับกรมยุทธศึกษาทหารบก ในปี 2559-2560….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง กรมยุทธศึกษา เพื่อให้มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารบกโดยเฉพาะ
ข. จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารอากาศโดยเฉพาะ
ค. จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารเรือโดยเฉพาะ
ง. จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารทุกเหล่าโดยเฉพาะ

ข้อที่ 2. กรมยุทธศึกษาในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นตรงกับหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กรมยุทธนาธิการ
ข. กรมพลธิการทหารบก
ค. กรมการเงินทหารบก
ง. กรมสวัสดิการทหารบก

ข้อที่ 3. กรมยุทธศึกษาได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ปีใด ?
ก. พ.ศ. 2441
ข. พ.ศ. 2452
ค. พ.ศ. 2457
ง. พ.ศ. 2458

ข้อที่ 4. เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง กระทรวงกลาโหมได้จัดอัตรากองทัพบกใหม่ โดยได้เปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่ง “เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก” เป็นตำแหน่งตามข้อใด ?
ก. ผู้บัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารบก
ข. ผู้อำนวยการกรมยุทธศึกษาทหารบก
ค. ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ง. ผู้อำนวยการโรงเรียนนายร้อยทหารบก

ข้อที่ 5. กรมจเรทหารบก ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมยุทธศึกษาทหารบก” (Army Field Forces) เพราะสาเหตุตามข้อใด ?
ก. ชื่อไม่เหมาะแก่กาลสมัย
ข. ชื่อไม่เหมาะสมกับที่จะเป็นหน่วยอำนวยการในเรื่องการศึกษาและการฝึก
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. กรมยุทธศึกษาทหารบกมีหน้าที่อำนวยการในเรื่องการฝึกของหน่วยทหารตามข้อใด ?
ก. อำนวยการศึกษาแก่โรงเรียนทหารบกทุกโรงเรียน
ข. อำนวยการศึกษาแก่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ค. อำนวยการศึกษาแก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 7. ในปี พ.ศ. 2495- 2497 กรมยุทธศึกษาทหารบกมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ใด ?
ก. สำนักงานตั้งอยู่ในบริกวณกรมทหารสื่อสาร บางซื่อ
ข. สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต (กรมทหารม้าเดิม)
ค. โรงเรียนทหารม้าเดิม
ง. อาคารกรมยุทธศึกษาทหารบก บริเวณโรงเรียนทหารม้าเดิม

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ วิชาภาษาไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ ?
ก. มากมาย
ข. ตุ๊กตุ๊ก
ค. ฉุกเฉิน
ง. ห่างไกล

ข้อที่ 2. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง ?
ก.คำ เสียง วลี ประโยค
ข. เสียง คำ วลี ประโยค
ค.วลี เสียง คำ ประโยค
ง. คำ วลี เสียง ประโยค

ข้อที่ 3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก.ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข.ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
ค.ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
ง.คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา

ข้อที่ 4. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง ?
ก. ดงข้าว = อุ่นข้าว
ข. ลาง = บาง
ค. หื่น = บ้า
ง. สำส่อน = ปนกัน

ข้อที่ 5. ข้อใดคือลักษณะของการกร่อนเสียง ?
ก. การย่อเสียง
ข. การตัดเสียง
ค. การลดเสียง
ง. การเน้นสียง

ข้อที่ 6. จากคำว่า “ ดิฉัน ” เป็น “ เดี๊ยน ” เป็นการออกเสียงแบบใด ?
ก. กร่อนเสียง
ข. กลืนเสียง
ค. เน้นเสียง
ง. ย่อเสียง

ข้อที่ 7. ข้อใดเป็นต่อไปนี้กล่าวผิด ?
ก. คลินิก เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
ข. เต้าหู้ เป็นคำยืมจากประเทศจีน
ค. กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
ง. ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี

ข้อที่ 8. คำในข้อใด ที่ตัว “ ย ” ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น ?
ก. สหาย
ข. เสมียน
ข. คุยโว
ง. สายน้ำ

ข้อที่ 9. ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด ?
ก. ฝรั่งเศส
ข. จีน
ค. ไทย
ง. เกาหลี

ข้อที่ 10. ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย ?
ก. สวยน่ะเนี่ย
ข. สงสารเธอจัง
ค. ฝนตกอะ
ง. น้องพูดเก่งมาก

ข้อที่ 11. คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร ?
ก.ราชกุมาร
ข. พีระมิด
ค. ศักดินา
ง. เลอโฉม

ข้อที่ 12. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของคำไทยแท้ไม่ถูกต้อง ?
ก. มีเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข. ฟังแล้วมักเข้าใจได้ทันที
ค. มักจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัว
ง. มักมีจะมีพยางค์เดียวและสะกดตรงมาตรา

ข้อที่ 13. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด ?
ก. แม่ ราช แมว เจ้า
ข. นั่ง กิน ข้า ควาย
ค. ตอน น้ำ หนู มาร
ง. นอน วิ่ง ถ้ำ ใจ

ข้อที่ 14. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะคำเขมรได้ถูกต้อง ?
ก. คำที่มีตัวการันต์
ข. คำที่แผลง สระอำ เข้าไปได้
ค. คำที่ใส่สระ อะ ที่ตัวสะกดแล้วอ่านได้
ง. คำที่ออกเสียงควบกล้ำ

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่คำเขมร ?
ก. กราบ – กำราบ
ข. แจก – จำแนก
ค. อวย – อำนวย
ง. ทบ – กระทบ

ข้อที่ 16. ข้อใดกล่าวถึงคำควบกล้ำไทย ไม่ถูกต้อง ?
ก. มี 12 เสียง
ข. พรานกราบพระ เป็นคำควบกล้ำไทย
ค. เสียง /กร/ เป็นคำควบกล้ำไทย
ง. ควาย เป็นคำควบกล้ำไทย

ข้อที่ 17. ข้อใดเป็นสำนวนต่างประเทศ ?
ก. มันต้นนี้กำลังโต
ข. มันคือแกงไก่
ค. มันเป็นอะไรที่น่ารักมาก
ง. มันเลอะเทอะแล้ว

ข้อที่ 18.ข้อใดไม่เป็นสำนวนต่างประเทศ ?
ก. เขาถูกตำหนิโดยพ่อ
ข. เขาถูกยกย่องว่าเป็นกวีเอก
ค. เขาถูกจับตามองโดยครู
ง. เขาถูกน้ำร้อนลวก

ข้อที่ 19.ข้อใดเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย ?
ก. เธอนอนภายใต้บ้านของเขา
ข. เธอสวยมากใครๆก็รู้
ค. เขากินไก่ย่างอร่อย
ง. พี่ชายพาฉันไปหาพ่อ

ข้อที่ 20.ข้อใดเป็นภาษาสันสฤต ?
ก.กุหลาบ
ข. ประสูติ
ค. อมตะ
ง. ราชบิดา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 2. พระราชบัญญัติใดที่ประกาศให้ยกเลิก เมื่อพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกาศใช้
ก. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗
ข. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐
ค. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จำเป็นต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจำหน่วยทหาร

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 4. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้นและเขตอำนาจ
ก. ศาลจังหวัดทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข. ศาลมณฑลทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ค. ศาลประจำหน่วยทหาร มีอำนาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จำกัดพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. เมื่อมีคำร้องขอของอัยการทหารหรือผู้ต้องหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีอำนาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในศาลทหารตามที่ร้องขอได้
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 7. ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นใด
ก. ชั้นสัญญาบัตร
ข. ชั้นประทวน
ค. ชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศาลทหารกลาง
ก. ต้องมีตุลาการหกนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ข. ต้องมีนายทหารชั้นนายพลสามนาย
ค. ต้องมีตุลาการพระธรรมนูญสองนาย
ง. ต้องมีนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป สามนาย

ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ 4 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
A : ในเวลาปกติ กรณีผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์
B : ในเวลาไม่ปกติ กรณีผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์

ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ 5 การพิจารณา
A : ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ให้จำเลยแต่งทนายได้
B : ศาลอาญาศึก ตามมาตรา 40 และมาตรา 43 ห้ามแต่งทนาย

ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก นายทหารสัญญาบัตร เตรียมสอบในปี 2559-2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย
– การเพิ่มคำ การใช้คำ
– การจัดประเภทแบบไม่เข้าพวก

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบละเอียด)
– Reading for comprehension
– Structure
– Vocabulary
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559
– ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
– ความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
– ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
– ความรู้เกี่ยวกับความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก (พร้อมเฉลย)
– ประวัติกรมยุทธศึกษาทหารบก
– อำนาจหน้าที่กรมยุทธศึกษาทหารบก
– หน่วยงานในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,