[DOWNLOAD] แนวข้อสอบตำรวจกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[DOWNLOAD] แนวข้อสอบตำรวจกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562
เตรียมสอบตำรวจกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในปี 2562 มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับแนวข้อสอบความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตํารวจ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสํานักงาน และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบตำรวจกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “คนเข้าเมือง” ตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ข. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ค. คนจากที่อื่นที่เข้ามาในราชอาณาจักร
ง. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ข้อที่ 2. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คือ ?
ก. คนต่างด้าว
ข. นักท่องเที่ยว
ค. ชาวต่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองประกอบไปด้วยบุคคลตามข้อใด ?
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ค. อธิบดีกรมตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ข. อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ค. กำหนดหลักเกณฑ์การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
ง. ขับไล่คนต่างด้าวออกจากประเทศ

ข้อที่ 5. คนต่างด้าวตามข้อใดที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ?
ก. มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่
ข. ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่
ค. เป็นคนในศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ
ง. เข้ามาทำงาน หรือมาหางานทำ

ข้อที่ 6. คนต่างด้าวตามข้อใด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. บุคคลในคณะผู้แทนทางทูตซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในราชอาณาจักร
ข. พนักงานฝ่ายกงสุลและลูกจ้างฝ่ายกงสุลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร
ค. บุคคลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ในการตรวจและพิจารณาว่าคนต่างด้าวว่าผู้ใดต้องห้ามไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวไปรายงานตนในสถานที่ตามข้อใด ?
ก. โรงพยาบาลที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
ข. สถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
ค. สำนักงานเขต หรืออำเภอท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
ง. เทศบาล หรืออำเภอท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถกักตัวคนต่างด้าวได้ไม่เกินกี่ชั่วโมง ?
ก. สิบสองชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักตัวมาถึงที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข. ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักตัวมาถึงที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ค. สี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักตัวมาถึงที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ง. เจ็ดสอบสองชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักตัวมาถึงที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 9. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องกักตัวคนต่างด้าวไว้เกินกำหนดเวลา ตามมาตราที่ 20 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ให้มีอำนาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ต่อไปอีกได้
ข. ทำรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้มีอำนาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ต่อไปอีกได้
ค. ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีอำนาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ต่อไปอีกได้
ง. ยื่นคำร้องต่อสถานกงสุล ให้มีอำนาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ต่อไปอีกได้

ข้อที่ 10. ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้าม เข้ามาในราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด ?
ก. สั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ข. กักขังหน่วงเหนี่ยวคนต่างด้าวผู้นั้นเกิน 48 ชั่วโมง
ค. ทำรายงานส่งต่อผู้บังคับบัญชา
ง. ไม่มีอำนาจดำเนินการใดๆ

ข้อที่ 11. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจพาหนะที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีตามข้อใด ?
ก. พาหนะมีทะเบียนรับรองจากสถานีตำรวจในพื้นที่
ข. พาหนะมีทะเบียนในราชอาณาจักร
ค. พาหนะนั้นได้ใช้ในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยแล้ว
ง. พาหนะนั้นได้ใช้ในราชการโดยเฉพาะของ รัฐบาลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีแล้ว

ข้อที่ 12. เพื่อประโยชน์ในการตรวจพาหนะ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ยื่นบัญชีคนโดยสาร
ข. ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ค. ยื่นบัญชีผู้ควบคุมพาหนะ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. ในระหว่างที่ยังอยู่ในราชอาณาจักร ถ้ามีการเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนคนประจำพาหนะ ให้ผู้ควบคุมพาหนะดำเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ข. แจ้งแก่นายอำเภอในท้องที่
ค. แจ้งแก่สถานีตำรวจในพื้นที่
ง. แจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่

ข้อที่ 14. คนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้จะต้องเข้ามาเพื่อดำเนินการตามข้อใด ?
ก. การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล
ข. การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
ค. การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้กี่วัน ?
ก. ไม่เกินสามสิบวัน
ข. ไม่เกินเก้าสิบวัน
ค. ไม่เกินหนึ่งปี
ง. ไม่เกินสองปี

ข้อที่ 16. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในกรณีตามข้อใดที่สามารถขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สองปี ?
ก. การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล
ข. การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
ค. เพื่อการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง
ง. การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ

ข้อที่ 17. ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนต่างด้าวซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาต สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในระยะเวลาตามข้อใด ?
ก. ภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของอธิบดี
ข. ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของอธิบดี
ค. ภายในสามสิบหกชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของอธิบดี
ง. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของอธิบดี

ข้อที่ 18. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องไม่ปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงาน
ข. พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ค. แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นพักอาศัยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ย้ายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย
ง. ถ้าเดินทางไปจังหวัดใด และอยู่ในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้คนต่างด้าวผู้นั้นแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ

ข้อที่ 19. บุคคลตามข้อใดไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 ?
ก. คนต่างด้าวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว และได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 48 หรือมาตรา 51
ข. หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าว
ค. บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของหญิง ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ว่าหญิงนั้นจะสละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าวหรือไม่ก็ตาม
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 2551 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. เพราะเหตุใดจึงต้องสร้างประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ?
ก. เพื่อทําให้ข้าราชการตํารวจมีคุณธรรม และ จริยธรรม ที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ข. เพื่อทําให้ข้าราชการตํารวจมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ค. เพื่อทําให้ข้าราชการตํารวจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และบริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. หากพบว่าข้าราชการตํารวจได้ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของตํารวจ จเรตํารวจแห่งชาติต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. รายงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ข. แจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการ ตามอํานาจหน้าที่
ค. ดําเนินการจับกุมข้าราชการตํารวจที่ละเมิด ทันที
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. ในกรณีที่ข้าราชการตํารวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตนละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาต่อไป
ข. ทําการจับกุมผู้บังคับบัญชา
ค. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชั้นขึ้นไป
ง. รายงานต่อสื่อมวลชน

ข้อที่ 4. ข้าราชการตํารวจสามารถเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ผ่านบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. จเรตํารวจแห่งชาติ

ข้อที่ 5. หลักมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติตาม มีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. 5 ข้อ ข. 7 ข้อ ค. 9 ข้อ ง. 11 ข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือหลักมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ข้าราชการตํารวจทุกคนต้องปฏิบัติตาม ?
ก. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
ข. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
ค. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ง. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อที่ 7. ข้าราชการตํารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข เป็นกฎ ก.ตร. ในส่วนใด ?
ก. คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ ข. จรรยาบรรณของตํารวจ ค. กฎของตํารวจ ง. จริยธรรมของตํารวจ

ข้อที่ 8. จิตสํานึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 2551 มีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก.3 ข้อ ข.4 ข้อ ค.5 ข้อ ง.6 ข้อ

ข้อที่ 9. ข้าราชการตํารวจต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรี ของความเป็นตํารวจ มีหลักประพฤติปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข. ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับ บัญชาผู้สั่ง
ค. ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือทําให้สูญ เสียความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือหลักประพฤติปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตํารวจ ?
ก. ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา
ข. หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิต เมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ค. ไม่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด และปราศจากความ ลําเอียง
ง. ปกครองบังคับบัญชา โดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น และ ผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่หลักประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตํารวจ เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ?
ก. แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา
ข. ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่ประนีประนอม ผ่อนปรน หรือละเลยการดําเนินการตาม กฎหมายต่อผู้กระทําความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
ค. ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทําความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. การควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของข้าราชการตํารวจมีหลักประพฤติปฏิบัติ อย่างไร ?
ก. ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ข. รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย
ค. ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทําความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ หรือไม่คุมขังผู้หญิงร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณี ที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ง. ไม่จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณี เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บ ป่วยหรือร้องขอ

แนวข้อสอบสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ
ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 2. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทําการสืบสวน ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องเป็น บุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ข. รัฐมนตรี
ค. ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีตําแหน่งและยศไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา
ง. เจรตํารวจ

ข้อที่ 3. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่มีหน้าที่ ตามข้อใด ?
ก. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริง ในเรื่องที่กล่าวหา และดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ค. จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง
ง. ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทําการสืบสวนเพื่อเป็นพยาน

ข้อที่ 4. ในการสืบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดําเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกินกี่ วันนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง ?
ก. ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ข. ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ค. ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ง. ไม่เกินร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 5. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

ข้อที่ 6. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทําผิด คณะกรรมการสืบสวน หรือผู้สืบสวนต้องดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ยกเลิกการสืบสวน พร้อมทั้งบันทึกเหตุผลในการยกเลิก เสนอประธานคณะกรรมการสืบสวน
ข. ให้ทํารายงานการสืบสวนเสนอ ผู้บัญชาการระดับสูงชั้นถัดไป
ค. ให้ทํารายงานการสืบสวนเสนอ ผบ.ตร.
ง. ให้ทํารายงานการสืบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน

ข้อที่ 7. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ สืบสวน หรือผู้สืบสวน ดําเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทํา
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหาไว้ก่อน แล้วจึงแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และ ดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทํา

ข้อที่ 8. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับสารภาพ และต้องการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้ถูกกล่าว ต้องยื่นหนังสือชี้แจงภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 9. การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกถ้อยคําตามแบบใด ?
ก. แบบ สส.3 ที่ ก.ตร. กําหนด
ข. แบบ สส.4 ที่ ก.ตร. กําหนด
ค. แบบ สส.5 ที่ ก.ตร. กําหนด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่าพาดพิงไปถึงข้าราชการตํารวจผู้อื่นว่ามีส่วนร่วมในการกระทําความผิด ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องทําตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทําอะไร
ข. ให้รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี โดยเร็ว
ค. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน
ง. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.) ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดกี่ราย ?
ก. มีผู้เสียชีวิตรวม 263 ราย
ข. มีผู้เสียชีวิตรวม 363 ราย
ค. มีผู้เสียชีวิตรวม 463 ราย
ง. มีผู้เสียชีวิตรวม 563 ราย

ข้อที่ 2. จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 คือจังหวัดตามข้อใด ?
ก. จังหวัดสมุทรสงคราม
ข. จังหวัดนนทบุรี
ค. จังหวัดภูเก็ต
ง. จังหวัดเชียงใหม่

ข้อที่ 3. ข้อใดคือสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ?
ก. การดื่มแล้วขับ
ข. ขับรถเร็ว
ค. คุยโทรศัพท์บนรถ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้เริ่มรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ?
ก. ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ข. ไม่เกินยี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ค. ไม่เกินสามสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ง. ไม่เกินสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดําเนินการตามข้อใด ?
ก. จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน
ข. จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสี่ร้อยห้าสิบคน
ค. ดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง รวมจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 6. เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ถูกบังคับใช้ กฎหมายตามข้อใดต้องถูกยกเลิก ?
ก. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ค. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. จากผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สิ่งที่คนไทยเป็นห่วงมากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 คือ ?
ก. ห่วงอุบัติเหตุในท้องถนน
ข. ห่วงความปลอดภัยของบ้านพักในช่วงที่ไปค้างแรมที่อื่น
ค. ห่วงด้านการจราจร
ง. ห่วงรถ ขสมก., รถไฟไม่เพียงพอ

ข้อที่ 8. ในปี 2562 คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของประชาชนทั่วประเทศจากการใช้จ่ายสิ่งใดมากที่สุด ?
ก. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
ข. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์
ค. การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว
ง. ค่าใช้จ่ายในการทำบุญ

ข้อที่ 9. ของขวัญยอดนิยมในช่วงปีใหม่ 2562 คือ ?
ก. เงินสด/เช็คของขวัญ
ข. กระเช้าของขวัญ
ค. เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
ง. สุรา

ข้อที่ 10. คำขวัญวันเด็กในปี 2562 คือ ?
ก. รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ข. เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
ค. เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
ง. เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบตำรวจกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

เนื้อหาประกอบด้วย
ภาคความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ Aptitude Tests พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2561-2562 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พร้อมเฉลย
– หมวด 1 คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
– หมวด 2 การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร
– หมวด 3 พาหนะ
– หมวด 4 การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
– หมวด 5 การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
– หมวด 6 การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
– หมวด 7 เบ็ดเตล็ด
– หมวด 8 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมเฉลย
– Reading
– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1-2 พร้อมเฉลย

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งาน สารบรรณ พ.ศ. 2556 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 พร้อมเฉลย

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights