[Download] แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2559 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-12-28 at 11.31.47 AM[Download] แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2559 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 2559
ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และในปีนี้เพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556……

แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “งานสารบรรณ” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเอกสาร
ข. งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคน
ค. งานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี เป็นระเบียบที่วางไว้เพื่ออะไร ?
ก. เป็นระเบียบที่วางที่วางไว้ให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
ข. เป็นระเบียบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายอื่น
ค. เป็นระเบียบที่วางไว้ให้เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น
ง. เป็นระเบียบที่วางไว้ให้บุคคลทั่วไปปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น

ข้อที่ 3. การสั่งการตามระเบียบนี้สามารถกระทำได้กี่วิธี ?
ก. วิธีเดียวคือการสั่งการด้วยหนังสือ
ข. สองวิธีคือการสั่งการด้วยหนังสือ และ การสั่งการด้วยวาจา
ค. สามวิธีคือการสั่งการด้วยหนังสือ การสั่งการด้วยวาจา และ การสั่งการด้วยเครื่องมือสื่อสาร
ง. สี่วิธีคือการสั่งการด้วยหนังสือ การสั่งการด้วยวาจา การสั่งการด้วยเครื่องมือสื่อสาร และ การสั่งการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 4. หนังสือราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องใช้กระดาษชนิดใด ?
ก. กระดาษบันทึกข้อความ
ข. กระดาษเสนอข้อความ
ค. กระดาษสั่งการ
ง. กระดาษติดต่อ

ข้อที่ 5. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีบันทึกไปถึงผู้บังคับบัญชา ให้เขียนคำขึ้นต้นในบันทึกข้อความนั้นว่าอย่างไร ?
ก. ถึง……….
ข. เรียน……….
ค. กราบเรียน……….
ง. ระบุชื่อผู้บังคับบัญชา ชั้นยศ

ข้อที่ 6. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งปรากฏอยู่ในบันทึกข้อความแล้วแต่ผู้รับคำสั่งต้องการขอแก้ไขในเรื่องนั้นใหม่ ผู้รับคำสั่งต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. โทรบอกผู้บังคับบัญชา
ข. โทรเจรจากับผู้บังคับบัญชา แล้วทำการแก้ไขบันทึก
ค. ส่งอีเมลหาผู้บังคับบัญชา แล้วทำการแก้ไขบันทึก
ง. ให้บันทึกข้อความหาผู้บังคับบัญชาใหม่

ข้อที่ 7. ข้อเท็จจริง ในหนังสือที่เสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ ?
ก. การสรุปที่มาของเรื่อง
ข. ความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ
ค. การชี้ให้เห็นความเป็นมาหรือข้อสังเกตุ
ง. การสรุปงานให้ผู้บังคับบัญชา

ข้อที่ 8. หนังสือที่ลงชื่อโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ออกเลขที่หนังสือที่ใด ?
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
ค. สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งถึง

ข้อที่ 9. การรับรองสำเนาหนังสือทุกชนิดต้องให้บุคคลตามข้อใดลงชื่อรับรอง ?
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ข้าราชการตำรวจ ยศพลตำรวจตรี ขึ้นไป
ค. ข้าราชการตำรวจ ยศพันตำรวจตรี ขึ้นไป
ง. ข้าราชการตำรวจ ยศร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป

ข้อที่ 10. การเสนองานตามระเบียบนี้ ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ข้ามสายงาน
ข. เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น แต่สามารถข้ามสายงานได้
ค. เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น และตามสายบังคับบัญชา
ง. เสนอผ่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ภาค 5 พยานหลักฐาน หมวด 1 หลักทั่วไป มาตรา 226 ถึง มาตรา 231
ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 226 พยานในข้อใดให้ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ?
ก. พยานวัตถุ
ข. พยานเอกสาร
ค. พยานบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่พยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำโดยมิชอบได้ ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสีย
ข. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นผลเสียต่อการอำนวยความยุติธรรม
ค. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบ
ง. ได้ทุกกรณี

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 226/2 พยานหลักฐานชนิดใดที่ศาลจะไม่รับพิจารณา ?
ก. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง
ข. พยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองค์ประกอบความผิดของคดีที่ฟ้อง
ค. พยานหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะ วิธี หรือรูปแบบเฉพาะในการกระทำความผิดของจำเลย
ง. พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวอ้างของจำเลยถึงการกระทำ หรือความประพฤติในส่วนดีของจำเลย

ข้อที่ 4. ศาลสามารถรับฟังพยานบอกเล่าได้ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่สภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้
ข. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่าตามมาตรา 227/1 ศาลจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลยเว้นแต่…………?
ก. มีเหตุผลอันหนักแน่นและมีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี
ข. มีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “พยานหลักฐานประกอบ” ตามมาตราที่ 227/1 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. พยานหลักฐานที่เกิดจาก พยานในเหตุการณ์
ข. พยานหลักฐานที่เกิดจากโจทย์ที่ฟ้องจำเลย และต้องมาจากพยานในเหตุการณ์
ค. พยานหลักฐานอื่นๆ นอกจากพยานในเหตุการณ์ เช่น คำให้การของเพื่อนจำเลย หรือ คำให้การจากญาติจำเลย เป็นต้น
ง. พยานหลักฐานอื่นที่รับฟังได้ และมีแหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น

ข้อที่ 7. ในการไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน
ข. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน
ค. ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน
ง. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน

ข้อที่ 8. ในกรณีที่มีเหตุจำที่พยานไม่สามารถมาเบิกความในศาลได้ คู่ความสามารถร้องขอให้พยานเบิกความที่ศาลอื่นได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 230
ค. ได้ ตามมาตรา 230/1
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 230/1

ข้อที่ 9. ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานตามมาตรา 230/1 ได้ คู่ความสามารถเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงแทนการนำพยานบุคคลมาเบิกความต่อหน้าศาลได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230/1
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 230/1
ค. ได้ ตามมาตรา 230/2
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 230/2

ข้อที่ 10. เมื่อคู่ความต้องการให้ส่งเอกสารหรือข้อความที่ยังเป็นความลับในราชการเป็นพยานหลักฐาน ศาลมีอำนาจส่งหมายเรียกพยานหลักฐานนั้นตามคำร้องได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230/1
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 231
ค. ได้ ตามมาตรา 231
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 232/2

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ
ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 2. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่มีหน้าที่ ตามข้อใด ?
ก. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริง ในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ค. จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง
ง. ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทําการสืบสวนเพื่อเป็นพยาน

ข้อที่ 3. ในกรณีที่การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสืบสวนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ตัดสินชี้ขาดด้วยวิธีใด ?
ก. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่ ผบ.ตร. เพื่อให้ทำการชี้ขาด
ข. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่รัฐมนตรีเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ค. ให้บันทึกการประชุดเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ง. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการประชุม

ข้อที่ 4. ในการสืบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดําเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกินกี่วันนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง ?
ก. ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ข. ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ค. ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ง. ไม่เกินร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 5. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

ข้อที่ 6. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทำผิด คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ยกเลิกการสืบสวน พร้อมทั้งบันทึกเหตุผลในการยกเลิก เสนอประธานคณะกรรมการสืบสวน
ข. ให้ทำรายงานการสืบสวนเสนอ ผู้บัญชาการระดับสูงชั้นถัดไป
ค. ให้ทำรายงานการสืบสวนเสนอ ผบ.ตร.
ง. ให้ทํารายงานการสืบสวนเสนอผู้ส่ั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน

ข้อที่ 7. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทำผิด คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เรียกผู้ถูกกล่าวหา มาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 8. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ สืบสวนหรือผู้สืบสวน ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหาไว้ก่อน แล้วจึงแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และ ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ

ข้อที่ 9. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับสารภาพ และต้องการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้ถูกกล่าวต้องยื่นหนังสือชี้แจงภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 10. ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการ สืบสวนไม่น้อยกว่ากี่คน จึงจะสืบสวนได้ ?
ก. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสองคนจึงจะสืบสวนได้
ข. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสามคนจึงจะสืบสวนได้
ค. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสี่คนจึงจะสืบสวนได้
ง. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าห้าคนจึงจะสืบสวนได้

ข้อที่ 11. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกถ้อยคําตามแบบใด ?
ก. แบบ สส.3 ที่ ก.ตร. กําหนด
ข. แบบ สส.4 ที่ ก.ตร. กําหนด
ค. แบบ สส.5 ที่ ก.ตร. กําหนด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 12. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด วินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือคําสั่งให้สืบสวน ให้ประธาน กรรมการหรือผู้สืบสวน ทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ให้รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนโดยเร็ว
ค. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน
ง. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ หรือแบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน

ข้อที่ 13. ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่าพาดพิงไปถึงข้าราชการตํารวจผู้อื่นว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ให้รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
ค. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน
ง. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน

ข้อที่ 14. แบบ สส.๒ ใช้สำหรับบันทึกตามข้อใด ?
ก. บันทึกการแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนตามข้อ ๑๙
ข. บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา
ค. บันทึกถ้อยคําพยาน
ง. รายงานการสืบสวน

ข้อที่ 15. ในการรายงานการสืบสวนคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องใช้เอกสารตามข้อใด ?
ก. แบบ สส.๒
ข. แบบ สส.๓
ค. แบบ สส.๔
ง. แบบ สส.๕

แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ?

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. เพราะเหตุใดจึงต้องสร้างประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เพื่อเป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ?
ก. เพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจมีคุณธรรม และ จริยธรรม ที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ข. เพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ค. เพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และบริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จงให้ความหมายของ ”จริยธรรมของตำรวจ” ?
ก. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ
ข. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
ค. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
ง. คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตำรวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ข้อที่ 3. หากพบว่าหน่วยงานตำรวจและหรือข้าราชการตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จเรตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการอย่างไร ?
ก. รายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. แจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ค. ดำเนินการจับกุมข้าราชการตำรวจที่ละเมิด ทันที
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตนละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติอย่างไร ?
ก. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาต่อไป
ข. ทำการจับกุมผู้บังคับบัญชา
ค. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลำดับชั้นขึ้นไป
ง. รายงานต่อสื่อมวลชน

ข้อที่ 5. ข้าราชการตำรวจสามารถเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ผ่านบุคคลใด ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือหลักมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม ?
ก. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
ข. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
ค. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ง. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อที่ 7. ข้าราชการตำรวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นกฎ ก.ตร. ในส่วนใด ?
ก. คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตำรวจ
ข. จรรยาบรรณของตำรวจ
ค. กฎของตำรวจ
ง. จริยธรรมของตำรวจ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือหลักประพฤติปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 ข้อที่ 9 ?
ก. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
ข. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
ค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ กล้าหาญและอดทน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. หลักประพฤติปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจมีอยู่กี่ข้อ ?
ก. มีอยู่ 3 ข้อ
ข. มีอยู่ 4 ข้อ
ค. มีอยู่ 5 ข้อ
ง. มีอยู่ 6 ข้อ

ข้อที่ 10. ในการควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของข้าราชการตำรวจมีหลักประพฤติปฏิบัติ อย่างไร ?
ก. ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ข. รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย
ค. ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ หรือไม่คุมขังผู้หญิงร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ง. ไม่จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณี เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเลื่อนชั้น เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สำหรับสอบในปี 2558-2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
1. กลุ่มงานป้องกันปราบปราม
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติ
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
พร้อมเฉลย
– Reading
– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2558 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลย

– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน
พร้อมเฉลย
– ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)
– ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล (Microsoft Excel)
– ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Powerpoint)

แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมเฉลย
– Reading
– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2558 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลย
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน


รวมทั้งหมดทุกวิชา
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , ,