[DOWNLOAD] แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2561-2562 พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[DOWNLOAD] แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2561-2562 พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2562
เตรียมสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในปี 2561-2562 มีเนื้อหาของวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test) แนวข้อสอบความสามรถเชิงคณิตร์ศาสตร์ แนวข้อสอบการวิเคราะห์และเหตุผล แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา แนวข้อสอบความสามารถทางมิติสัมพันธ์ แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมความรู้เกี่ยวกับประวัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร และทิศทาง นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในปี 2561-2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สินเชื่อและการบริหารงานสินเชื่อ
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่หลัก 5’C ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ?
ก. อุปนิสัยของลูกค้า
ข. ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
ค. หลักประกันของลูกค้า
ง. อายุของลูกค้า

ข้อที่ 2. ตามหลัก 5’C ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อ ?
ก. CAPACITY
ข. CAPITAL
ค. COLLATERALS
ง. CONDITION

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ D/E RATIO ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สัดส่วนระหว่างเงินทุนกับหนี้
ข. สัดส่วนระหว่างเงินหนี้กับเงินทุน
ค. สัดส่วนระหว่างเงินกู้กับทรัพย์สิน
ง. สัดส่วนระหว่างทรัพย์สินกับสินทรัพย์

ข้อที่ 4. บ่อยครั้งที่ธนาคารจะให้สินเชื่อชนิดที่ไม่มีหลักประกัน (CLEAN BASIS) เนื่องจากสาเหตุตามข้อใด ?
ก. เนื่องจากเห็นว่าลูกค้ามีฐานะทางการเงินดี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม
ข. เนื่องจากเห็นว่าลูกค้าติดต่อกับธนาคารมาเป็นเวลานาน
ค. เนื่องจากเห็นว่าลูกค้ามีเงินอยู่ในบัญชีมาก
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ข้อใดคือขั้นตอนหลักๆ ในการอำนวยสินเชื่อ ?
ก. การกำหนดนโยบายสินเชื่อ(CREDIT POLICY)
ข. การวิเคราะห์สินเชื่อ (CREDIT POLICY)
ค. การสอบทานสินเชื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการกำหนดนโยบายสินเชื่อ (CREDIT POLICY) ?
ก. กำไร
ข. สินทรัพย์
ค. สภาพคล่อง
ง. ความเสี่ยง

ข้อที่ 7. ข้อใดคือการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่บกพร่อง ?
ก. การมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
ข. มีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้คืน
ค. การกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่เหมาะสม
ง. DOUBLE FINANCING

ข้อที่ 8. ขั้นตอนใดในการอำนวยสินเชื่อที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น อาจทำให้ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย ?
ก. การวิเคราะห์สินเชื่อ (CREDIT POLICY)
ข. พิธีการทางด้านสินเชื่อ
ค. การสอบทานสินเชื่อ
ง. การแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

ข้อที่ 9. ข้อใดคือการแก้ปัญหาของการเกิดหนี้ที่มีปัญหาได้ดีที่สุด ?
ก. มีการสอบทานสินเชื่อ (CREDIT REVIEW) อย่างสม่ำเสมอ
ข. มีการตรวจสอบธุรกิจทุกๆ สองปี
ค. มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทุกๆ สองปี
ง. ลดวงเงินในการปล่อยกู้

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของสินเชื่อในแง่ของการค้าได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ความสามารถที่จะได้รับสินค้า หรือบริการไปใช้ก่อนโดยมีข้อตกลงว่าจะมีการชำระคืนสินค้าหรือบริการต่อไปในภายหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด
ข. ความเชื่อถือที่ผู้ขายมีต่อผู้ชื้อและยอมมอบสินค้า หรือบริการให้แก่ผู้ชื้อไปก่อนโดยมีข้อตกลงว่าจะชำระค่าสินค้าหรือบริการในวันข้างหน้า
ค. บริการชนิดหนึ่งของสถาบันการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ หลักสถาบันการเงินและมีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อระบบธุรกิจของชุมชนด้วย
ง. ความเชื่อถือที่สถาบันการเงินยอมมอบสินค้า หรือบริการให้แก่ผู้ชื้อไปก่อนโดยมีข้อตกลงว่าจะชำระค่าสินค้าหรือบริการในวันข้างหน้า

ข้อที่ 11. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน ?
ก. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 2 ขั้นตอน
ข. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน
ค. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน
ง. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน

ข้อที่ 12. กระบวนการสุดท้ายในการให้สินเชื่อคือ ?
ก. Credit Transaction
ข. Credit Standing
ค. Credit Instrument
ง. ผิดทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้และการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ข้อที่ 13. ธนาคารจะแนะนำให้ผู้กู้ กู้เงินไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSR) ?
ก. 40% ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSR)
ข. 50% ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSR)
ค. 60% ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSR)
ง. 70% ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSR)

ข้อที่ 14. ข้อใดแสดงคำตอบจากการคำนวณหาความสามารถในการชำระหนี้ (DSR) ได้ถูกต้อง ?
ก. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้ยังไม่หัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 18,000 บาทเพื่อนำเงินไปชำระหนี้
ข. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้หลังหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 18,000 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้
ค. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้ยังไม่หัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 20,000 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้
ง. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้หลังหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 20,000 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้

ข้อที่ 15. ข้อใดถือข้อควรพิจารณาเป็นก่อนลงนามในสัญญากู้ยืม ?
ก. วัตถุประสงค์ในการกู้เงินตรงตามที่ขอกู้
ข. อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นแบบคงที่หรือลอยตัว หากเป็นแบบลอยตัวธนาคารต้องแจ้งประเภทของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น MRR MLR MLR+x% หรือ MLR-x%
ค. เงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ เช่น ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เงื่อนไขการยึดหลักประกันเมื่อผิดนัดชำระหนี้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ข้อใดแสดงสถานะภาพของลูกหนี้รายใหม่ ได้ถูกต้อง ?
ก. GRADE 1 หนี้สูญ
ข. GRADE 2 หนี้เสี่ยงต่ำอยู่ในระดับน่าพอใจ
ค. GRADE 3 หนี้ที่อยู่ในรายการน่าจับตามอง
ง. GRADE 7 หนี้ความเสี่ยงต่ำ

ข้อที่ 17. การสอบทานสินเชื่อ ควรเป็นระบบที่ต่อเนื่องไปโดยตลอด นับตั้งแต่ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อจากทางธนาคาร ไปจนกว่าจะยกเลิกวงเงินสินเชื่อทั้งหมด ข้อใดถือเป็นองค์ประกอบในการสอบทานสินเชื่อดังกล่าว ?
ก. Evaluate Newly Granted Loan
ข. Periodic Review
ค. Transfer Review
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของวิสัยทัศน์ (Vision) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. นายหนึ่งเล่า ว่า ธ.ก.ส. มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. นายสองบอกแม่ว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
ค. นายสามเขียนในสมุดว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 2. ข้อใดคือพันธกิจ (Mission) ของ ธ.ก.ส. เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ ?
ก. พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข. บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ
ค. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ?
ก. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
ข. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ตามประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้นกี่ประการ ?
ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 3 ประการ
ข. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 4 ประการ
ค. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 5 ประการ
ง. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 6 ประการ

ข้อที่ 5. พื้นสีน้ำเงิน ในตราสัญลักษณ์ของ ธ.ก.ส. หมายถึงอะไร ?
ก. สีของกระทรวงการคลัง ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
ข. สีของพระมากษัตริย์ ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
ค. สีที่แสดงถึงความเยือกเย็น เป็นที่พึ่งของประชนชนได้ทุกเมื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติกำหนดตราของธนาคารใหม่ เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม และง่ายต่อการจดจำในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 8 มีนาคม 2528
ข. วันที่ 18 มีนาคม 2528
ค. วันที่ 28 มีนาคม 2528
ง. วันที่ 8 เมษายน 2528

ข้อที่ 7. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. วิจัยและพัฒนานโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด
ข. กำหนดทิศทางในงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส.
ค. กำหนดนโยบายแผนพัฒนาของ ธ.ก.ส ตลอดจนกำกับดูแลงานวิจัยให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด
ง. กำหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส. ตลอดจนกำกับดูแลแผนงาน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด

ข้อที่ 8. ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง ?
ก. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันกาล
ข. มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
ค. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ?
ก. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต และ Facebook เป็นต้น
ข. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ/วารสาร จดหมาย และรายงานประจำปี เป็นต้น
ค. สื่อสารมวลชน เช่น สถานีวิทยุส่วนกลางและสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
ข้อที่ 10. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร ประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้
ข. ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม
ค. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดําเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการ จัดตั้งสหกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฉบับใด ประกาศใช้เฉพาะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตร ?
ก. ฉบับที่ 4
ข. ฉบับที่ 5
ค. ฉบับที่ 6
ง. ฉบับที่ 7

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่ใช่อำนาจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินงานของธนาคาร ?
ก. ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุน
ข. รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น
ค. กู้ยืมเงินตามที่ผู้จัดการเห็นสมควร
ง. ออกสลากออมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศใด เป็นกรณีพิเศษให้แก่ จ.อ. สมาน กุนัน ในฐานะ “วีรบุรุษถ้ำหลวง” ?
ก. เรือตรี
ข. นาวาเอก
ค. นาวาโท
ง. นาวาตรี

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดคือผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (ศอร.) ?
ก. นาย ธัชชัย สีสุวรรณ
ข. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ค. นาย ทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ง. นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์

ข้อที่ 3. ในปัจจุบัน ปี 2561 กรมสรรพากรได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. ร้อยละ 7ต่อปี
ข. ร้อยละ 8ต่อปี
ค. ร้อยละ 9ต่อปี
ง. ร้อยละ 10ต่อปี

ข้อที่ 4. จากข้อที่ 3 การจัดเก็บภาษีในอัตราดังกล่าวมีกำหนดถึงวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 30 กันยายน 2561
ข. วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ค. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ง. วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อที่ 5. การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือถูกจัดขึ้นในประเทศใด ?
ก. ประเทศญี่ปุ่น
ข. ประเทศเกาหลีใต้
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศมาเลเซีย

ข้อที่ 6. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และนายคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันในเรื่องใด ?
ก. ปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
ข. ผลักดันเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ
ค. ร่วมลงทุนในเกาหลีเหนือ
ง. สร้างสันติภาพในเกาหลีเหนือ

ข้อที่ 7. การประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ และวลาดิเมียร์ ปูติน ถูกจัดขึ้นในประเทศใด ?
ก. ประเทศเยอรมัน
ข. ประเทศสิงคโปร์
ค. ประเทศฟินแลนด์
ง. ประเทศญี่ปุ่น

ข้อที่ 8. จากข้อที่ 7 ของที่ระลึกที่ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซียได้มอบเป็นที่ระลึกแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คือ ?
ก. เสื้อที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ข. ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ค. ตุ๊กตาหมาป่า ของที่ระลึกการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปี 2559 คือประเทศตามข้อใด ?
ก. ประเทศจีน
ข. ประเทศเกาหลีเหนือ
ค. ประเทศรัสเซีย
ง. ประเทศอินเดีย

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเหตุผลในการเดินทางเยือนยุโรปของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ?
ก. เดินหน้าเรื่องของความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน
ข. เป็นวาระแห่งชาติ
ค. เจรจาด้านการทหาร
ง. ติดต่อซื้ออาวุธ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เตรียมสอบในปี 2561-2562 (สำหรับทุกตำแหน่ง)

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test)
แนวข้อสอบความสามรถเชิงคณิตร์ศาสตร์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบการวิเคราะห์และเหตุผล (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบการแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) ชุดใหม่ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (พร้อมเฉลย)
– ประวัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร
– ทิศทาง นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 (พร้อมเฉลย)
– หมวด 1 การจัดตั้ง
– หมวด 2 วัตถุประสงค์
– หมวด 3 การกำกับ การควบคุมและการจัดการ
– หมวด 4 การประชุมใหญ่
– หมวด 5 การให้กู้เงิน
– หมวด 6 การจัดหาเงินทุน
– หมวด 7 การจัดสรรกำไร
– หมวด 8 การสอบบัญชีและรายงาน
– หมวด 9 บทเบ็ดเสร็จ
– หมวด 10 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสินเชื่อ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร (พร้อมเฉลย)
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดการเงิน
– ความเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่ 1-2 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (พร้อมเฉลย)

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เรียนลูกค้าที่ยังไม่ได้รับไฟล์
หากลูกค้าท่านใดยังไม่ได้รับไฟล์สินค้า รบกวนติดต่อได้ที่เบอร์ 099-512-5818 หรือ jobpartcenter@gmail.com ทางเราจะรีบดำเนินการจัดส่งไฟล์ให้ใหม่คะ…

Tags: , , , , , , ,