HOT! แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2558 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) นักจัดการงานทั่วไป และ นักวิชาการพัสดุ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2558 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) นักจัดการงานทั่วไป และ นักวิชาการพัสดุ

แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2558

แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2558

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมสอบในปี 2558 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ความหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กฎหมายที่เกี่ยวกับข้องกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาทิ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 เป็นต้น….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ผู้รับตรวจ” ตาม พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ
ข. หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
ค. หัวหน้าส่วนองค์กรเอกชน หัวหน้าหน่วยงานองค์กรเอกชนผู้รับผิดชอบในการรับตรวจ
ง. หน่วยงานที่รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ผู้ตรวจสอบภายใน” ตาม พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 41 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ข. ผู้ตรวจสอบภายในองค์กร หรือ หน่วยงานราชการนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ค. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้รับผิดชอบตรวจสอบภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อที่ 3. ในการสรรหาและการเลือกกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวนกี่คน
ก. ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวน 15 คน
ข. ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวน 16คน
ค. ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวน 17คน
ง. ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวน 18คน

ข้อที่ 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3ปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ข. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4ปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ง. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ6ปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

ข้อที่ 5. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสำหรับหน่วยรับตรวจ
ค. เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 19 เพื่อให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย ให้มี…………………..
ก. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
ข. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ค. คณะกรรมการผู้ตวจการแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อที่ 7. ในการตรวจเงินแผ่นดินการอายัดเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น เป็นหน้าที่ของ……………….
ก. ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ค. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. หน่วยรับตรวจ

ข้อที่ 8. นอกจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน ข้อใดจัดเป็นรายได้ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก. เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ข. ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้องได้รับโทษตามข้อใด
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือน
ข. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ข้อที่ 1. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นคือ ?
ก. เกณฑ์คงค้าง
ข. เกณฑ์สินทรัพย์
ค. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ
ง. เกณฑ์หนี้สินหน่วยงาน

ข้อที่ 2. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTSคือ ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ
ค. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อาเซียน
ง. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐโลก

ข้อที่ 3. ข้อใดคือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ
ค. มาตรฐานฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ?
ก. เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อน ๆ ของ หน่วยงานและงบการเงินของหน่วยงานอ่ืน มาตรฐานการบัญชี
ข. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ค. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ

ข้อที่ 5. หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบใหม่ได้ หน่วยงานต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุผลที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ของจํานวนดังกล่าวได้
ข. ต้องเปิดเผยข้อมูลลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม่
ค. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้สินจะนําเสนอไว้ด้วยวิธีใดก็ตามในการแสดงงบฐานะทางการเงิน หน่วยงานจะต้องเปิดเผยจํานวนท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชําระในระยะเวลาเกินกว่ากี่เดือน ?
ก. ในระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน
ข. ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
ค. ในระยะเวลาเกินกว่า 24 เดือน
ง. ในระยะเวลาเกินกว่า 36 เดือน

ข้อที่ 7. หน่วยงานประเภทใดควรแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามลําดับสภาพคล่องของแต่ละรายการ ?
ก. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ข. ธุรกิจพลังงาน
ค. โรงพยาบาลเอกชน
ง. ธุรกิจประกันภัย

ข้อที่ 8. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สินทรัพย์ที่ไม่อยู่กับที่
ข. สินทรัพย์ที่อยู่กับที่
ค. สินทรัพย์ที่ไม่กล่าวถึง
ง. สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีลักษณะท่ีเป็นระยะยาว

ข้อที่ 9. หนี้สินจะจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อหนี้สินนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อใด ?
ก. คาดว่าจะมีการชำระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน
ข. ถึงกำหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ค. หน่วยงานไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหนี้สินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อมูลใดที่ต้องนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน ?
ก. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยไม่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ข. อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพื่อการลงทุน
ค. เจ้าหนี้เงินโอน
ง. ประมาณการสินทรัพย์

ข้อที่ 11. หน่วยงานต้องแยกแสดงรายการตามข้อใดในงบแสดงฐานะทางการเงิน ?
ก. หนี้
ข. อสังหาริมทรัพย์
ค. รายการเจ้าหนี้เงินโอน
ง. รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ข้อที่ 12. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินอย่างน้อยต้องมีรายการตามข้อใด ?
ก. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยไม่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ข. รายจ่าย
ค. ส่วนแบ่งรายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงานร่วมและหน่วยงานร่วมค้าที่ใช้วธีส่วนได้เสีย
ง. สินทรัพย์สุทธิ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมสอบ ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ?
ก. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น
ค. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เป็นประจำทุกปี และให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์มุ่งหวังเพื่ออะไร ?
ก. มุ่งหวังให้มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
ข. มุ่งหวังให้มีกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ค. มุ่งหวังให้มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ง. มุ่งหวังให้มีกลไกในการติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของหน่วยงานรัฐ

ข้อที่ 3. บุคคลใดคือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของไทย ?
ก. กมล สนธิเกษตริน
ข. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ค. นายพิเชต สุนทรพิพิธ
ง. รศ.วุฒิสาร ตันไชย

ข้อที่ 4. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวนกี่คน ?
ก. กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 คน
ข. กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 5 คน
ค. กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 7 คน
ง. กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 9 คน

ข้อที่ 5. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี ?
ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น
ข. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น
ค. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้ง
ง. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้ง

ข้อที่ 6. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ใด ในการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ?
ก. เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
ข. ส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม
ค. รายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ง. ถูกทุกข้อ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำหรับการสอบในปี 2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
ที่ทุกตำแหน่งต้องใช้
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
– ความหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558

กฎหมายที่เกี่ยวกับข้องกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาทิ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (พร้อมเฉลย)
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี
– แนวข้อสอบหลักการบัญชี รวมมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
– แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ. ประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading,comprehension,Vocabulary,Structure,Grammar,Conversation

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
– แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading,comprehension,Vocabulary,Structure,Grammar,Conversation
– แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Word,Powerpoint,Excel

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,