[LOAD] แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ 2559
ดาวน์โหลด-123แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบในปี 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ อาทิความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กับกรมราชทัณฑ์ ในปี 2559……

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คนปัจจุบัน ปี 2559 ?
ก. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
ข. นายวสันต์ สิงคเสลิต
ค. นายเรืองศักดิ์ สุวารี
ง. นายนิมิต ทัพวนานต์

ข้อที่ 2. กรมราชทัณฑ์มีภารกิจตามข้อใด ?
ก. การควบคุม และแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข. ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค. ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง
ง. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ?
ก. กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา
ข. กำหนดหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ
ค. ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง
ง. ดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมราชทัณฑ์ ?
ก. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
ค. กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม
ง. กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมราชทัณฑ์ ?
ก. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
ค. กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. กรมราชทัณฑ์ ถูกจัดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 7. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านแรกคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. มหาอำมาตย์ตรีพระยาชัยวิชิตวิศิษธรรมธาดา
ข. พันเอกพระยาฤทธิ์อาคเนย์
ค. พันเอกหลวงเชวงศักดิ์สงคราม
ง. พลตำรวจตรีชลอ ศรีศรกร

ข้อที่ 8. กรมราชทัณฑ์ถูกย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2458
ข. พ.ศ. 2468
ค. พ.ศ. 2478
ง. พ.ศ. 2488

ข้อที่ 9. ในปี พ.ศ. 2468 กรมราชทัณฑ์ ถูกยุบเป็นแผนกราชทัณฑ์สังกัดกระทรวงยุติธรรมเพราะสาเหตุตามข้อใด ?
ก. เป็นหน่วยงานเล็ก
ข. เพื่อประหยัดรายจ่าย
ค. ไม่มีผลงาน
ง. เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ

ข้อที่ 10. เพราะเหตุใด ในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ย้ายการเรือนจำไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย ?
ก. เพื่อประหยัดรายจ่าย
ข. เพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและควบคุม
ค. เพื่อจัดระบบราชการไทยใหม่
ง. เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ

ข้อที่ 11. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย คนแรกในระบอบประชาธิปไตยคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. พลตำรวจตรีชลอ ศรีศรกร
ข. นายพันเอกพระยาฤทธิ์อาคเนย์
ค. พันตำรวจเอกพระกล้ากลางสมร
ง. พระยาอรรถกรมมณุตตี

ข้อที่ 12. กรมราชทัณฑ์ ถูกย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2 ในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด ?
ก. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ข. อานันท์ ปันยารชุน
ค. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ง. ทักษิณ ชินวัตร

ข้อที่ 13. พระยมในตราสัญลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์ พระหัตถ์ขวาถือสิ่งใด ?
ก. ถือขรรค์
ข. ถือกงจักร
ค. ถือศร
ง. ถือไม้เท้า

ข้อที่ 14. ข้อใดคือลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์ ?
ก. เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
ข. เป็นงานที่ต้องปฏิบัติทันทีไม่สามารถปฏิเสธหรือผ่อนผันปฏิบัติในเวลาต่อมา
ค. เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้องแม่นตรงจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. นักโทษเด็ดขาดซึ่งส่งไปอยู่ทัณฑนิคมตามพระราชบัญญัตินี้คือนักโทษตามข้อใด ?
ก. ผู้ต้องขัง
ข. นักโทษเด็ดขาด
ค. คนต้องขัง
ง. นักโทษพิเศษ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “นักโทษเด็ดขาด” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. คนต้องขังและคนฝาก
ข. บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย
ค. บุคคลที่ถูกฝากขังไว้ตามหมายขัง
ง. บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อที่ 3. พระราชบัญญัตินี้ไม่สามารถบังคับใช้กับเรือนจำตามข้อใด ?
ก. เรือนจำใต้น้ำ
ข. เรือนจำตำรวจ
ค. เรือนจำทหาร
ง. เรือนจำความมั่นคงสูงสุด

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจในการกำหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจำ ?
ก. รัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ง. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

ข้อที่ 5. การย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำหนึ่งไปยังอีกเรือนจำหนึ่งนั้นต้องถูกอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ง. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

ข้อที่ 6. เจ้าพนักงานเรือนจำสามารถใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังตามข้อใด ?
ก. บุคคลที่ไม่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิต
ข. บุคคลวิกลจริต หรือจิตไม่สมประกอบ
ค. บุคคลที่ไม่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม
ง. บุคคลที่ไม่น่าจะทำอันตรายต่อร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น

ข้อที่ 7. เมื่อผู้ต้องขังตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ก่อความวุ่นวาย หรือพยายามใช้กำลังเปิดประตูหรือทำลายประตูรั้วหรือกำแพงเรือนจำ เจ้าพนักงานเรือนมีอำนาจดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ทำเอกสารบันทึกต่อผู้บังคับบัญชา
ข. ปล่อยให้ผู้ต้องขัง ก่อวามวุ่นวายต่อไป
ค. เจ้าพนักงานเรือนจำอาจใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องขัง
ง. เจ้าพนักงานเรือนจำอาจต้องล็อคประตูให้แน่นหนา

ข้อที่ 8. ในกรณีฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ของผู้ต้องขัง ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจำไม่สามารถจะย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมไว้ ณ ที่อื่นได้ทันท่วงที เจ้าพนักงานเรือนจำต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ยิงผู้ต้องขังให้ถึงแก่ความตาย
ค. ปล่อยให้ผู้ต้องขังไป
ง. ปล่อยให้ผู้ต้องขังไปชั่วคราวได้ แต่ผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปนั้นต้องกลับมาเรือนจำหรือรายงานตัวกับสถานีตำรวจ หรือที่ว่าการอำเภอ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ปล่อยไป

ข้อที่ 9. ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องดำเนินการตามข้อใด ถ้าผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตายในขณะช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำ ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ทำบันทึกให้กับอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ค. ทำพิธีศพให้กับผู้ต้องขังอย่างสมเกียรติ
ง. ให้ผู้ต้องขังได้รับรางวัลเป็นจำนวนตามที่เจ้ากระทรวงจะวินิจฉัย โดยจ่ายแก่ผู้รับมรดก

ข้อที่ 10. นักโทษเด็ดขาดตามข้อใดที่สามารถออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำได้ ?
ก. นักโทษที่เหลือโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. นักโทษที่มีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ค. นักโทษที่มีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
ง. นักโทษที่มีความผิดตามกฎมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

ข้อที่ 11. หากนักโทษเด็ดขาดผู้ใดมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะความก้าวหน้าในการศึกษา และทำการงานเกิดผลดี หรือทำความดีความชอบแก่ราชการอาจได้รับประโยชน์ตามข้อใด ?
ก. ลาได้ไม่เกิน 30 วัน
ข. ขังเดี่ยวไม่เกิน 3 เดือน
ค. ลดวันต้องโทษจำคุกเดือนละไม่เกินสิบวัน
ง. เลื่อนชั้น

ข้อที่ 12. นักโทษเด็ดขาดที่ถูกปล่อยให้พ้นโทษมีสิทธิได้รับใบสำคัญตามข้อใด ?
ก. ใบสำคัญในการปล่อยตัว
ข. ใบสำคัญรับรองจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ค. ใบสำคัญรับรองจากเจ้าพนักงานราชทัณฑ์
ง. ใบสำคัญรับรองจากผู้บัญชาการเรือนจำ

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. งดการเลื่อนชั้นโดยมีกำหนด
ข. ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียน หรือติดต่อไม่เกิน 6 เดือน
ค. ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมด หรือแต่บางส่วนบางอย่าง
ง. ขังห้องมืดไม่มีเครื่องหลับนอน ไม่เกิน 2 วัน ในสัปดาห์หนึ่ง โดยความเห็นชอบของแพทย์

ข้อที่ 14. คณะกรรมการเรือนจำ ต้องถูกแต่งแต่งโดยบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรี
ค. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ง. ผู้บัญชาการเรือนจำ

ข้อที่ 15. หากผู้ใดเข้าไปในเรือนจำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 16. ทัณฑนิคมถูกจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร ?
ก. เพื่อทารุณกรรมนักโทษเด็ดขาด
ข. เพื่อใช้ลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีพฤติกรรมรุนแรง
ค. เพื่อควบคุมและดำเนินการฝึกอบรมนักโทษเด็ดขาด
ง. เพื่อใช้เป็นแหล่งกักขังนักโทษชั้นดี

ข้อที่ 17. นักโทษเด็ดขาดตามข้อใดมีคุณสมบัติที่อาจถูกส่งไปอยู่ทัณฑนิคม ?
ก. ชอบใช้ความรุนแรง
ข. เป็นผู้ประพฤติดี
ค. เป็นผู้มีความประพฤติชั่ว
ง. ทำร้ายผู้คุม

ข้อที่ 18. นักโทษตามข้อใดอาจได้รับอนุญาตให้นำสามีภรรยาไปอยู่ร่วมด้วยในทัณฑนิคมได้ ?
ก. นักโทษชั้นดี
ข. นักโทษชรา
ค. นักโทษที่เจ็บป่วย
ง. นักโทษพิเศษ

ข้อที่ 19. ตามพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 การลดวันต้องโทษจำคุกจะพึงกระทำได้เมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่เดือน ?
ก. สามเดือน
ข. หกเดือน
ค. เก้าเดือน
ง. หนึ่งปี

ข้อที่ 20. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 ?
ก. เนื่องจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2475 เริ่มล้าสมัย
ข. เนื่องจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2475 มีเนื้อหาไม่ครอบคลุม
ค. เพื่อจูงใจให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
ง. เพื่อเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าพนักงานในการควบคุมนักโทษเด็ดขาด

ข้อที่ 21. ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ คือ ?
ก. นักโทษ
ข. นักโทษพิเศษ
ค. นักโทษชั้นดี
ง. นักโทษเด็ดขาด

ข้อที่ 22. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ?
ก. เพื่อจูงใจให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
ข. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ยังไม่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ค. เพื่อเพิ่มกิจกรรมของการฝึกอบรมและใช้แรงงานนักโทษเด็ดขาด
ง. เพื่อเพิ่มบทลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาด

ข้อที่ 23. ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523 นักโทษที่สามารถออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำได้ ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ข. ผู้บัญชาการเรือนจำ
ค. คณะกรรมการคณะหนึ่งไม่น้อยกว่าสามคน ถูกแต่งตั้งโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ง. คณะกรรมการคณะหนึ่งไม่น้อยกว่าห้าคน ถูกแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการเรือนจำ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการกรมราชทัณฑ์” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ที่ปฏิบัติราชการในเรือนจำ
ข. ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในเรือนจำ ทัณฑนิคม และสถานฝึกและอบรม
ค. ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการใน เรือนจำ ทัณฑนิคม นิคมฝึกอาชีพ หรือทัณฑสถานอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. รัฐมนตรีสังกัดกระทรวงใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 7 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของตนให้เป็นไปด้วยดี ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ปิดบังความผิดของเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม
ข. เสพสุราหรือยาเสพติดในที่ทำการ ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในเวลาใกล้ชิดก่อนเข้าในที่ทำการ หรือก่อนปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ค. ไม่ใช้กิริยาวาจาหยาบคายแก่ผู้อยู่ในบังคับบัญชา และผู้อยู่ในความควบคุม
ง. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อยโดยเคร่งครัด

ข้อที่ 4. ในการเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. รับทรัพย์สินจากญาติมิตรของผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม ไว้ให้บุคคลดังกล่าวแล้ว เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ
ข. เป็นสื่อติดต่อโดยทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม กับญาติมิตรของบุคคลดังกล่าวแล้ว เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ
ค. รับหรือสัญญาว่าจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใด ๆ จากผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม หรือญาติมิตรของบุคคลเหล่านี้
ง. แสดงความเมตตากรุณาแก่ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน และเด็กในสถานฝึกและอบรม โดยชอบด้วยกฎข้อบังคับ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่โทษผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ขังในที่ควบคุมที่สมควรแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคน
ข. ให้อยู่เวรยามรักษาการณ์นอกจากหน้าที่ประจำเพิ่มขึ้นอีก
ค. กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควร
ง. ไล่ออก

ข้อที่ 6. ผู้บัญชาการเรือนจำสามารถสั่งลงโทษขังพัศดีที่กระทำความผิดได้สูงสุดกี่วัน ?
ก. 5 วัน
ข. 7 วัน
ค. 10 วัน
ง. 20 วัน

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ ?
ก. เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียง สร้างความเลื่อมใสศรัทธา และการยอมรับของสังคมที่มีต่อกรมราชทัณฑ์
ข. เพื่อให้ข้าราชการราชทัณฑ์มีความสำนึกในหน้าที่ มีความประพฤติดี และภาคภูมิใจในวิชาชีพราชทัณฑ์
ค. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการาชทัณฑ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ง. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการราชทัณฑ์

ข้อที่ 8. ประโยชน์ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์คือ ?
ก. ข้าราชการราชทัณฑ์มีแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม
ข. ทำให้การปฏิบัติงานของข้าราชการราชทัณฑ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค. เกิดความภาคภูมิใจในความมีศักดิ์ศรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ ?
ก. พึงสำนึกและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพราชทัณฑ์
ข. พึงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันฟื้นฟู แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม
ค. พึงสอดส่องดูแล ตรวจตรา ตรวจค้น และหาข่าว เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น
ง. สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจได้ของนักโทษ แต่ละคนและทุกคน

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน เตรียมสอบในปี 2559-2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ตราสัญลักษณ์ กรมราชทัณฑ์
– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
– ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
– ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2475
ลักษณะ 1 เรือนจำ
หมวด 1 ข้อความทั่วไป
หมวด 2 การรับตัวผู้ต้องขัง
หมวด 3 การแยกและย้ายผู้ต้องขัง
หมวด 4 อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำ
หมวด 5 การงาน
หมวด 6 การศึกษาและการอบรม
หมวด 7 อนามัยและสุขาภิบาล
หมวด 8 วินัย
หมวด 9 ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง
หมวด 10 การปล่อยและพักการลงโทษ
หมวด 11 การตรวจเรือนจำ
หมวด 12 ความผิดเกี่ยวกับเรือนจำ
ลักษณะ 2 ทัณฑนิคม
ลักษณะ 3 การรักษาพระราชบัญญัติ
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,