NEW@! แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2562 เตรียมสอบ ผบ.หมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) และผบ.หมู่ (ทําหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2562 เตรียมสอบ ผบ.หมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) และผบ.หมู่ (ทําหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ)
เปิดสอบบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบ เท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ 19 พ.ศ.2562 จํานวน 2,700 อัตรา วันนี้เลยจัดแนวข้อสอบเตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2562 รวมความรู้ต่างๆที่ผู้สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ในปี 2562 ต้องรู้!! อาทิแนวข้อสอบความสามารถทั่วไปความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) สรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2561-2562 แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แนวข้อสอบเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1-3 แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และรวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ
ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 2. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทําการสืบสวน ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องเป็น บุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ข. รัฐมนตรี
ค. ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีตําแหน่งและยศไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา
ง. เจรตํารวจ

ข้อที่ 3. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่มีหน้าที่ ตามข้อใด ?
ก. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริง ในเรื่องที่กล่าวหา และดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ค. จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง
ง. ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทําการสืบสวนเพื่อเป็นพยาน

ข้อที่ 4. ในการสืบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดําเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกินกี่ วันนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง ?
ก. ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ข. ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ค. ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ง. ไม่เกินร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 5. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

ข้อที่ 6. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทําผิด คณะกรรมการสืบสวน หรือผู้สืบสวนต้องดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ยกเลิกการสืบสวน พร้อมทั้งบันทึกเหตุผลในการยกเลิก เสนอประธานคณะกรรมการสืบสวน
ข. ให้ทํารายงานการสืบสวนเสนอ ผู้บัญชาการระดับสูงชั้นถัดไป
ค. ให้ทํารายงานการสืบสวนเสนอ ผบ.ตร.
ง. ให้ทํารายงานการสืบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน

ข้อที่ 7. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ สืบสวน หรือผู้สืบสวน ดําเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทํา
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหาไว้ก่อน แล้วจึงแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และ ดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทํา

ข้อที่ 8. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับสารภาพ และต้องการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้ถูกกล่าว ต้องยื่นหนังสือชี้แจงภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 9. การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกถ้อยคําตามแบบใด ?
ก. แบบ สส.3 ที่ ก.ตร. กําหนด
ข. แบบ สส.4 ที่ ก.ตร. กําหนด
ค. แบบ สส.5 ที่ ก.ตร. กําหนด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่าพาดพิงไปถึงข้าราชการตํารวจผู้อื่นว่ามีส่วนร่วมในการกระทําความผิด ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องทําตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทําอะไร
ข. ให้รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี โดยเร็ว
ค. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน
ง. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ถูกจัดขึ้นที่ใด ?
ก. กรุงเทพฯ
ข. กรุงมะนิลา
ค. กรุงกัวลาลัมเปอร์
ง. กรุงเนปิดอว์

ข้อที่ 2. ข้อใดคือหัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ?
ก. การยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ข. การป้องกันภัยก่อการร้าย
ค. เกาหลีเหนือ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ?
ก. มีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ ข. มีสมาชิกทั้งหมด 8 ประเทศ
ค. มีสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ ง. มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ข้อที่ 4. จุดประสงค์หลักของอาเซียนคือ ?
ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในเอเชีย
ข. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในเอเชีย
ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในทวีปมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ง. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 5. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาใด ?
ก. ภาษาไทย ข. ภาษายาวี ค. ภาษาเสปน ง. ภาษาอังกฤษ

ข้อที่ 6. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ?
ก. ตลาดของไทยจะใหญ่ขึ้น ข. การค้าระหว่างไทยกับตะวันตกจะคล่องตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค. ราคาข้าวของภายในประเทศจะราคาลดลง ง. เงินเดือนข้าราชการจะเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 7. ข้อใดคือจุดอ่อนของประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?
ก. พึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ข. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ค. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ง. มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

ข้อที่ 8. สีเหลืองในธงอาเซียน มีความหมายตรงตามข้อใด ?
ก. หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ข. หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
ค. หมายถึง ความบริสุทธิ์ ง. หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

ข้อที่ 9. วันอาเซียนตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกๆ ปี ?
ก. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ข. วันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปี
ค. วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี ง. วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

ข้อที่ 10. ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอาเซียนในด้านใด ?
ก. ศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์
ข. ศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ค. ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ง. ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางเทคโนโลยี

ข้อที่ 11. ข้อใดคือคําขวัญของอาเซียน ?
ก. Makes a man healthy , weathy and wise
ข. Diversity Shines Here
ค. Self-conquest is the greats of victory
ง. One Vision, One Identity, One Community

ข้อที่ 13. ข้อใดจัดอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ?
ก. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
ข. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
ค. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
ง. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

ข้อที่ 14. ข้อใดจัดอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ?
ก. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
ข. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
ค. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) Activate Windows
ง. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (AfluentMedical and Wellness Tourism)

ข้อที่ 15. หากต้องการให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2575 ประชากรจะต้องมีรายได้มากกว่ากี่เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ?
ก. 12,746 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ข. 13,796 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ค. 19,943 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ง. 22,799 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี

ข้อที่ 16. ในปัจจุบันประชากรไทยมีรายได้ประมาณกี่เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ?
ก. 2,918 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ข. 5,410 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ค. 8,321 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ง. 15,220เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี

แนวข้อสอบเก่าจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. นายอเนกทำการหมั้นกับเด็กหญิงออยอายุ 13ปี การหมั้นระหว่างนายเอนกกับเด็กหญิงออยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก. ชอบเพราะเป็นการหมั้นระหว่างชายกับหญิง
ข. ไม่ชอบเพราะการหมั้นจะต้องกระทำต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว
ค. ชอบเพราะการหมั้นไม่ได้กำหนดอายุเอาไว้
ง. ไม่ชอบด้วนกฎหมายเพราะการหมั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์

ข้อที่ 2. สมศักดิ์ได้หมั้นกับแดงต่อมาสมศักดิ์ได้กระทำการข่มขืนขาวด้วยเหตุนี้แดงจะบอกเลิกสัญญาหมั้นได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะการกระทำเมื่อหมั้นแล้วย่อมผูกพันทั้งสองฝ่ายจนกว่าจะสมรส
ข. ได้ เพราะ การกระทำของสมศักดิ์เป็นการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงของคู่หมั้น
ค. ไม่ได้เพราะการกระทำของสมศักดิ์ไม่ถือว่าเป็นการกระทำชั่วอย่างร้ายแรง
ง. ไม่ได้ เพราะการหมั้นดังกล่าวมีผลสมบูรณ์แล้วแม้คู่หมั้นจะกระทำการผิดสัญญาสัญญาหมั้นก็ยังคงสมบูรณ์

ข้อที่ 3. การสมรสที่เป็นโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก. เมื่อฝ่ายชายฟ้องหย่า
ข. เมื่อฝ่ายหญิงฟ้องหย่า
ค. เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงหย่า
ง. เมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอน

ข้อที่ 4. นายสมพรได้สมรสกับนางสาวกรวิกาโดยสำคัญผิดคิดว่านางสาวกรวิกาเป็นนางสาวกร วิการซึ่งเป็นคนที่ตนหลงรัก ต่อมาหลังจากที่นายสมพรได้ทำการสมรสกับนางสาวกรวิกาแล้วก็มาทราบความจริงว่า หญิงที่ตนสมรสด้วยมิใช่นางสาวกรวิการ ดังนี้หากนายสมพรจะขอเพิกถอนการสมรสเพราะเหตุสำคัญผิดตัวคู่สมรสจะต้องกระทำ ภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 40 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อที่ 5. สำรวมตกลงหย่ากับเสงี่ยมโดยที่ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมกันแต่โดยดี กรณีดังกล่าวหากจะให้การหย่ากันโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งสองฝ่ายจะต้องกระทำ อย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย
ก. มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ข. ทำเป็นหนังสือ
ค. ทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคน
ง. มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 6. นายสมพรได้หายตัวไปจากจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนโดยที่ไม่มีใครรู้ แน่ว่านายสมพรหายตัวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา 5 ปี ดังนั้นบุคคลใดที่มีอำนาในการร้องขอให้ศาลสั่งนายสมพรเป็นคนสาบสูญ
ก. พนักงานสอบสวน
ข. ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ
ค. พนักงานฝ่ายปกครอง
ง. ทนายความ

ข้อที่ 7. หากเอกต้องการซื้อช้างของโทเอกต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้การซื้อขายช้างดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
ก. ทำเป็นหนังสือ
ข. จดทะเบียน
ค. มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ง. ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 8. สนขายที่ดินให้แก่สิทธิ์โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยในสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับดังกล่าวมีข้อตกลงว่าสนผู้ขายสามารถที่จะไถ่ ที่ดินดังกล่าวได้สัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายประเภทใด
ก. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
ข. สัญญาจะซื้อจะขาย
ค. สัญญาขายฝาก
ง. สัญญาเช่าซื้อ

ข้อที่ 9. วินัยทำสัญญาให้อนุชาเช่าบ้านเป็นเวลา 3 ปี ต่อมาวินัยได้ขายบ้านหลังนั้นให้อมร เมื่ออมรทราบว่าบ้านหลังดังกล่าววินัยได้ให้อนุชาเช่าอมรต้องการให้อนุชาออก จากบ้านอมรจึงได้ฟ้องขับไล่อนุชาให้ออกจากบ้านหลังดังกล่าวได้หรือไม่
ก. ได้ เพราะ กรรมสิทธิ์ในบ้านดังกล่าวเป็นของอมรแล้ว
ข. ได้ เพราะ สัญญาเช่าระงับลงแล้ว
ค. ไม่ได้ เพราะ สัญญาเช่ายังคงผูกพันผู้รับโอนอยู่จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา
ง. ได้ เพราะ เมื่ออมรรับโอนกรรมสิทธิ์แล้วสิทธิต่างๆที่บุคคลภายนอกผูกพันอยู่กับผู้รับโอนย่อมระงับไป

ข้อที่ 10. อุทัยเช่าบ้านของสุทินโดยไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นเวลา 1 ปี โดยตกลงชำระค่าเช่ากันเดือนละ12,000บาท ต่อมาอุทัยได้ค้างชำระค่าเช่าบ้านเป็นเวลา 3 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท สุทินก็ได้ติดตามทวงถามเงินค่าเช่าแต่อุทัยก็ได้ปฏิเสธ ดังนั้นสุทินจะฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่
ก. ได้ เพราะแม้ไม่ได้ทำสัญญาเช่ากันไว้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้
ข. ไม่ได้ เพราะการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใด ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ
ค. ได้ เพราะเพียงแต่ผู้ให้เช่าให้ผู้เช่าเข้าอาศัยในอสังหาริมทรัพย์ก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้แล้ว
ง. ได้ เพราะ เมื่อผู้เช่าขอเช่าอสังหาริมทรัพย์และผู้ให้เช่าอนุญาตให้เช่า สัญญาเช่าก็เกิดไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็สามารถฟ้องร้องบังคับ คดีได้

ข้อที่ 11. รณตกลงเช่าซื้อรถไถนาของขาวเป็นเงิน 400,000 บาทโดยตกลงชำระเป็นงวดๆละ 20,000 บาทโดยมิได้ทำเป็นหนังสือ การเช่าซื้อรถไถของรณกับขาวมีผลเป็นอย่างไร
ก. โมฆะ
ข. โมฆียะ
ค. สมบูรณ์
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 12. สมพรกู้เงินแดงเป็นเงิน 1900 บาท เมื่อถึงกำหนดชำระเงินสมพรไม่ยอมชำระแดงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะสัญญาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ข. ได้ เพราะการกู้เงินที่ไม่เกิน 2000 แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้
ค. ไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 13. หากนายพิชัยต้องการจะนำที่ดินของตนไปจำนองต่อพลพิชัยต้องกระทำอย่างไรจึงจะทำให้สัญญาจำนองชอบด้วยกฎหมาย
ก. ทำเป็นหนังสือ
ข. มีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดลงลายชื่อผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ
ค. ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ง. จดทะเบียน

ข้อที่ 14. นายสมพรทำประกันวินาศภัยกับบริษัทสุพจน์ประกันภัยไว้ ต่อมาระหว่างสัญญาประกันภัยได้เกิดไฟไหม้บ้านสมพร ต่อมาสมพรได้ติดต่อกับบริษัทให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ทางบริษัทกลับเพิกเฉยไม่ยอมชำระ สมพรจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ภายในเวลากี่ปี
ก. 10 ปีนับแต่วันวินาศภัย
ข. 1 ปีนับแต่วันวินาศภัย
ค. 5 ปีนับแต่วันวินาศภัย
ง. 2 ปีนับแต่วันวินาศภัย

ข้อที่ 15. สุริยาทำประกันชีวิตแบบอาศัยเหตุมรณะกับทิพยประกันภัยต่อมา สุริยาได้กระทำอัตตวินิบาตด้วยใจสมัครภายใน 2 ปีนับแต่วันทำสัญญากรณีดังกล่าวทิพยประกันภัยต้องใช้เงินประกันหรือไม่
ก. ต้องจ่ายเงินประกันชีวิตเพราะสัญญาประกันชีวิตสมบูรณ์แล้ว
ข. ไม่ต้องจ่ายเงินประกันชีวิตเพราะผู้เอาประกันชีวิตได้กระทำอัตตวินิจบาตด้วยใจสมัคร
ค. ต้องจ่ายเงินประกันชีวิตเพราะผู้แม้ว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำอัตตวินิจบาต ด้วยใจสมัครก็ตามแต่มิได้กระทำภายในระยะเวลา 1 ปีอันเป็นข้อยกเว้นที่บริษัทไม่ต้องจ่ายเงิน
ง. ต้องจ่ายเงินประกันชีวิตเพราะผู้เอาประกันชีวิตทำสัญญาประกันชีวิตโดยอาศัยเหตุมรณะ

แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ภาค 5 พยานหลักฐาน หมวด 1 หลักทั่วไป มาตรา 226 ถึง มาตรา 231
ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 226 พยานในข้อใดให้ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ?
ก. พยานวัตถุ
ข. พยานเอกสาร
ค. พยานบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่พยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำโดยมิชอบได้ ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสีย
ข. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นผลเสียต่อการอำนวยความยุติธรรม
ค. ในกรณีที่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบ
ง. ได้ทุกกรณี

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 226/2 พยานหลักฐานชนิดใดที่ศาลจะไม่รับพิจารณา ?
ก. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง
ข. พยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองค์ประกอบความผิดของคดีที่ฟ้อง
ค. พยานหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะ วิธี หรือรูปแบบเฉพาะในการกระทำความผิดของจำเลย
ง. พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวอ้างของจำเลยถึงการกระทำ หรือความประพฤติในส่วนดีของจำเลย

ข้อที่ 4. ศาลสามารถรับฟังพยานบอกเล่าได้ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่สภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้
ข. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่าตามมาตรา 227/1 ศาลจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลยเว้นแต่…………?
ก. มีเหตุผลอันหนักแน่นและมีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี
ข. มีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “พยานหลักฐานประกอบ” ตามมาตราที่ 227/1 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. พยานหลักฐานที่เกิดจาก พยานในเหตุการณ์
ข. พยานหลักฐานที่เกิดจากโจทย์ที่ฟ้องจำเลย และต้องมาจากพยานในเหตุการณ์
ค. พยานหลักฐานอื่นๆ นอกจากพยานในเหตุการณ์ เช่น คำให้การของเพื่อนจำเลย หรือ คำให้การจากญาติจำเลย เป็นต้น
ง. พยานหลักฐานอื่นที่รับฟังได้ และมีแหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น

ข้อที่ 7. ในการไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน
ข. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน
ค. ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน
ง. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน

ข้อที่ 8. ในกรณีที่มีเหตุจำที่พยานไม่สามารถมาเบิกความในศาลได้ คู่ความสามารถร้องขอให้พยานเบิกความที่ศาลอื่นได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 230
ค. ได้ ตามมาตรา 230/1
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 230/1

ข้อที่ 9. ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานตามมาตรา 230/1 ได้ คู่ความสามารถเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงแทนการนำพยานบุคคลมาเบิกความต่อหน้าศาลได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230/1
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 230/1
ค. ได้ ตามมาตรา 230/2
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 230/2

ข้อที่ 10. เมื่อคู่ความต้องการให้ส่งเอกสารหรือข้อความที่ยังเป็นความลับในราชการเป็นพยานหลักฐาน ศาลมีอำนาจส่งหมายเรียกพยานหลักฐานนั้นตามคำร้องได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230/1
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 231
ค. ได้ ตามมาตรา 231
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 232/2

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. จากผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สิ่งที่คนไทยเป็นห่วงมากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 คือ ?
ก. ห่วงอุบัติเหตุในท้องถนน
ข. ห่วงความปลอดภัยของบ้านพักในช่วงที่ไปค้างแรมที่อื่น
ค. ห่วงด้านการจราจร
ง. ห่วงรถ ขสมก., รถไฟไม่เพียงพอ

ข้อที่ 2. ในปี 2562 คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของประชาชนทั่วประเทศจากการใช้จ่ายสิ่งใดมากที่สุด ?
ก. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
ข. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์
ค. การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว
ง. ค่าใช้จ่ายในการทำบุญ

ข้อที่ 3. ของขวัญยอดนิยมในช่วงปีใหม่ 2562 คือ ?
ก. เงินสด/เช็คของขวัญ
ข. กระเช้าของขวัญ
ค. เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
ง. สุรา

ข้อที่ 4. คำขวัญวันเด็กในปี 2562 คือ ?
ก. รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ข. เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
ค. เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
ง. เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ข้อที่ 5. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.) ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดกี่ราย ?
ก. มีผู้เสียชีวิตรวม 263 ราย
ข. มีผู้เสียชีวิตรวม 363 ราย
ค. มีผู้เสียชีวิตรวม 463 ราย
ง. มีผู้เสียชีวิตรวม 563 ราย

ข้อที่ 6. จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 คือจังหวัดตามข้อใด ?
ก. จังหวัดสมุทรสงคราม
ข. จังหวัดนนทบุรี
ค. จังหวัดภูเก็ต
ง. จังหวัดเชียงใหม่

ข้อที่ 7. ข้อใดคือสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ?
ก. การดื่มแล้วขับ
ข. ขับรถเร็ว
ค. คุยโทรศัพท์บนรถ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้เริ่มรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ?
ก. ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ข. ไม่เกินยี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ค. ไม่เกินสามสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ง. ไม่เกินสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดําเนินการตามข้อใด ?
ก. จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน
ข. จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสี่ร้อยห้าสิบคน
ค. ดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง รวมจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 10. เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ถูกบังคับใช้ กฎหมายตามข้อใดต้องถูกยกเลิก ?
ก. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ค. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ง. ถูกทุกข้อ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 (นสต.) ปี 2562

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2561-2562 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมเฉลย
– Reading
– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ พรบ. และ กฏหมายทั่วไป พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการ พร้อมเฉลย

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พร้อมเฉลย

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,