[DOWNLOAD] แนวข้อสอบกองทัพไทย ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตรจากบุคคลพลเรือน ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[DOWNLOAD] แนวข้อสอบกองทัพไทย ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตรจากบุคคลพลเรือน ปี 2560
Screen-Shot-2017-11-12-at-2.36.09-PMเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปีงบประมาณ 2561 กับกองบัญชาการกองทัพไทย มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย รวมความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกับกองบัญชาการกองทัพไทย ในปี 2560 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดคือ”วิสัยทัศน์” ของกองทัพไทย?
ก. กองทัพไทยเป็นกองทัพชั้นนําในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียน
ข. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
ค. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นนาในอาเซียน
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและ องค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. ปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไต ยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. อํานวยการการปฏิบัติการรว่มของทุกเหล่าทัพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ค. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสําคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและ องค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 3. จากค่านิยมองค์การ : RTARF ของกองทัพไทยข้อใดมีความหมายตรงกับความจงรักภักดี และการปฏิบัติ ตามคําสั่งอย่างเคร่งครัด ?
ก. Respect
ข. Teamwork
ค. Responsibility
ง. Altruism

ข้อที่ 4. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาครั้งแรกในปีใด ?
ก. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2473
ข. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2483
ค. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2493
ง. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2503

ข้อที่ 5. กองบัญชาการกองทัพไทยถูกแปรสภาพมาจากหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพเรือ
ค. กองบัญชาการทหาร
ง. กองบัญชาการทหารสูงสุด

ข้อที่ 6. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้แปรสภาพเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยในปีใด ?
ก. ใน พ.ศ. 2485
ข. ใน พ.ศ. 2531
ค. ใน พ.ศ. 2551
ง. ใน พ.ศ. 2557

ข้อที่ 7. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนแรก ?
ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ข. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ค. จอมพล ถนอม กิตติขจร
ง. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์

ข้อที่ 8. ในระยะเริ่มแรกกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ฝ่าย ?
ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย
ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย
ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย
ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย

ข้อที่ 9. ข้อใดคือหน่วยงานที่อยู่ในส่วนบังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. สํานักงานตรวจสอบภายในทหาร
ข. กรมส่งกําลังบํารุงทหาร
ค. กรมการเงินทหาร
ง. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ข้อที่ 10. ข้อใดคือตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ?
ก. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบ Board band ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะ สม และเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
ข. ปริมาณความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกองทัพไทย มีจานวนน้อยลง
ค. ลดความซ้าซ้อนในการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองทัพ ไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยกล่าวถึงอะไร ?
ก. การพิทักษ์ รักษา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์
ข. การอํานวยการร่วม การผนึกกําลังป้องกันประเทศ
ค. การสนับสนนุการแก้ไขปัญหาของชาติ
ง. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

ข้อที่ 12. ประชาชนในพื้นที่ที่กองทัพรับผิดชอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็น……………ของประเด็นยุทธศาสตร์การผนึกกําลังป้องกันประเทศ ?
ก. ตัวชี้วัด
ข. เป้าประสงค์
ค. จุดมุ่งหมาย
ง. เป้าหมาย

ข้อที่ 13. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทยกล่าวถึง ?
ก. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ
ข. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ค. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการอํานวยการ การใช้กําลัง กองทัพและการยุทธร่วม อย่าง มีประสิทธิภาพ
ง. พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ของกําลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง

ข้อที่ 14. การบรูณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทยเพื่อรวมเป็นหนึ่งและเป็นกอง ทัพชั้นนําในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียนเป็น…………….ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าหมาย
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 15. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็น…………….ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าหมาย
ง. จุดมุ่งหมาย

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ?
ก. สํานักงานปลัดกระทรวง
ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์
ง. กรมราชองครักษ์

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้อง ?
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคําสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ศาลทหารชั้นต้น ?
ก. ศาลประจําหน่วยทหาร
ข. ศาลจังหวัดทหาร
ค. ศาลทหารสูงสุด
ง. ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อที่ 4. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จําเป็นต้องนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่ง ตั้งและถอดถอน ?
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจําหน่วยทหาร
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 5. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร ?
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 6. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้นและเขตอํานาจ ?
ก. ศาลจังหวัดทหาร มีเขตอํานาจตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข. ศาลมณฑลทหาร มีเขตอํานาจตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ค. ศาลประจําหน่วยทหาร มีอํานาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จํากัดพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ศาลจังหวัดทหาร มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จําเลยมียศทหารชั้นใด ?
ก. ชั้นสัญญาบัตร
ข. ชั้นประทวน
ค. ชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคืออํานาจของตุลาการนายเดียว ?
ก. ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา
ข. ออกหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น
ค. ออกคําสั่งใด ๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศาลทหารกลาง ?
ก. ต้องมีตุลาการหกนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ข. ต้องมีนายทหารชั้นนายพลสามนาย
ค. ต้องมีตุลาการพระธรรมนูญสองนาย
ง. ต้องมีนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป สามนาย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของ “วินัยทหาร” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ข. กฎและวินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ค. การที่ทหารต้องปฏิบัติตามกฎและวินัยตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ง. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ข้อที่ 11. ข้อใดคือการกระทําผิดวินัยทหารตามระเบียบนี้ ?
ก. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข. ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ค. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 2 มีทั้งหมดกี่สถาน ?
ก. มีกําหนดเป็น 3 สถาน
ข. มีกําหนดเป็น 4 สถาน
ค. มีกําหนดเป็น 5 สถาน
ง. มีกําหนดเป็น 6 สถาน

ข้อที่ 13. การขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจําทหารคือการลงฑัณสถานใด ?
ก. การภาคทัณฑ์
ข. การทัณฑกรรม
ค. การจําขัง
ง. การขัง

ข้อที่ 14. ตามพระราชบัญญัตินี้บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น 1 ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข. แม่ทัพ
ค. ผู้บัญชาการกองพล
ง. ผู้บังคับการกรม

ข้อที่ 15. หากผู้มีอํานาจบังคับบัญชาได้ลงทัณฑ์ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรแล้ว ต้องดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดําเนินการใดๆ
ข. ต้องส่งรายงานไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี
ค. ต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ง. ต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้นเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 16. ในกรณีใดท่ีนายทหารท่ีเป็นหัวหน้าสามารถสั่งลงทัณฑ์ผู้อยู่ใต้อํานาจตนได้เหนือจากตําแหน่งของตนไป อีกหนึ่งช้ัน ?
ก. ทุกกรณี
ข. ในกรณีที่ควบคุมทหารไปโดยลําพัง
ค. ในกรณีที่ควบคุมทหารไปโดยลําพัง และผู้ลงทัณฑ์เป็นผู้ลงทัณฑ์ต่ำกว่าช้ัน 2
ง. ในกรณีเกิดสงคราม

ข้อที่ 17. เมื่อผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ได้สั่งลงทัณฑ์ไปแล้ว แต่ต้องการเพิ่มทัณฑ์ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมแล้วเกินอำนาจของผู้สั่ง ผู้มีอำนาจสามารถสั่งเพิ่มทัณฑ์ ได้หรือไม่ ?
ก. ได้ เพราะผู้มีอำนาจสามารถสั่งลงทัณฑ์ได้เรื่อยๆ แต่ละครั้งต้องไม่เกินอำนาจของตนเอง
ข. ได้ตามมาตราที่ 20 ของพระราชบัญญัตินี้
ค. ไม่ได้ตามมาตราที 20 ของพระราชบัญญัตินี้
ค. ไม่ได้ตามมาตราที 22 ของพระราชบัญญัตินี้

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบสอบกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตรและชั้นประทวน เตรียมสอบในปี 2560-2561

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

เนื้อหาประกอบด้วย
สำหรับเตรียมสอบชั้นประทวน ในปี 2560
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
(พร้อมเฉลย)
– ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย
– แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน
– แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย
– ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2557 – 2561

ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเลขอนุกรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์
– ความสามารถด้านเหตุผล
– ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ด้านตัวเลข

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
– การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office microsoft word microsoft excel และ microsoft powerpoint

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย
– การเพิ่มคำ การใช้คำ
– การจัดประเภทแบบไม่เข้าพวก

สำหรับเตรียมสอบชั้นสัญญาบัตร ในปี 2560
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย (พร้อมเฉลย)
– ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย
– แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน
– แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย
– ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2557 – 2561

ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเลขอนุกรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์
– ความสามารถด้านเหตุผล
– ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ด้านตัวเลข

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Excel
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Powerpoint
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Word

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย
– การเพิ่มคำ การใช้คำ
– การจัดประเภทแบบไม่เข้าพวก

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights