Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2556 แนวข้อสอบ อบต.2556 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555
วันนี้เรามาดูตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบประกอบด้วย แนวข้อสอบ พรบ. ระเบัยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526แนวข้อสอบพรบ.เทศบาล พ.ศ.2552 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ พ.ศ.2552 แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2551 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างของประกาศคะ Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 2555

Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2556 แนวข้อสอบ อบต.2556 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
1. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากจังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงห้าแสนคน จังหวัดนั้นจะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 24คน
ข. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 30คน
ค. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 40คน
ง. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 50คน

2. ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอายุครั้งละกี่ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
ก. มีอายุครั้งละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
ข. มีอายุครั้งละ 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
ค. มีอายุครั้งละ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
ง. มีอายุครั้งละ 6 ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง

3. ตามมาตราที่ 12 ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดว่าอย่างไร

ก. จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด
ข. จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต
ค. จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ง. จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน และ จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด

4. เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอำเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวม จะต้องทำอย่างไร

ก. ให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอำเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเข้า ไว้ในการปกครองของจังหวัดใดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ จังหวัดนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง
ข. ให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอำเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเข้า ไว้ในการปกครองของจังหวัดใดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ จังหวัดเดิมจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง
ค. ให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตที่มีการ เปลี่ยนแปลง โดยการคัดเลือกโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของจังหวัดใหม่
ง. จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในเขตที่มีการเปลี่ยนแปลง

5. ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะถูกคัดเลือกโดยผู้ใด

ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนก่อนหน้า
ง. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

6. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. คราวละ 3 ปี
ข. คราวละ 4 ปี
ค. คราวละ 5 ปี
ง. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

7. เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก ถึงคราวออกตามอายุ จะต้องมีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน กี่วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

ก. ภายใน 10วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
ข. ภายใน 15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
ค. ภายใน 20วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
ง. ภายใน 30วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

8. ตามมาตราที่ 22 ในหนึ่งปีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องมีการประชุมสามัญกี่สมัย
ก. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2สมัย
ข. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ3สมัย
ค. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ4สมัย
ง. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ5สมัย

9. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก. ภายใน 10วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ข. ภายใน 15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ค. ภายใน 20วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ง. ภายใน 30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

10. ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะถูกคัดเลือกโดยผู้ใด

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาค ก. การบริหารส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555
1. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ข. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

2. ข้อใดคือรายได้ของสภาตำบล
ก. เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
ข. เงินจากการเก็บภาษีโรงเรือน
Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. เงินจากอุดหนุนหน่วยงานภาคเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

3. กระทรวงใดทำหน้าที่ออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณการรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงมหาดไทย
Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. กระทรวงพลังงาน
ง. กระทรวงกลาโหม
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

4. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก
ข. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก
ค. กำนัน
Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ง. นายอำเภอ แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

5. ใครเป็นประธานสภาตำบล
ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก
ข. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก
ค. กำนัน
ง. นายอำเภอ
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

6. เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล ให้ทำตามกฎหมายใด
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ข. ระเบียบกระทรวงการคลัง
Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ง. ประกาศสภาตำบล
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

7. งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีของสภาตำบลให้ทำเป็นอะไร
ก. ญัตติ
Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ข. ข้อบัญญัติ
ค. ข้อบังคับ
ง. ระเบียบ
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

8. การจัดตั้ง อบต. ต้องมีเงินรายได้เฉลี่ย 3 ปีไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. 100,000 บาท
ข. 150,000 บาท
Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. 130,000 บาท
ง. 1,500,000 บาท
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

9. การจัดตั้ง อบต. ให้ทำเป็นอะไร
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ค. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ง.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

10. หากปรากฎว่านายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. หรือรองประธานสภา อบต. กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ บุคคลใดดำเนินการสอบสวนได้
1. นายอำเภอ
Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
2. ผู้วาราชการจังหวัด
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตราที่ 4 ข้อใดคือระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ

2. ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในส่วนที่ 1 ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบบริหารราชการในสวนใด??
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ค. ระเบียบกระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
ง. ระเบียบกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

3. ตามมาตราที่ 7 ข้อใดคือระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
ค. ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

4. ตามมาตราที่ 8 การจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็น…….
ก. กฎหมาย
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชบัญญัติ
ง. ผิดทุกข้อ

5. ตามมาตราที่ 8 ให้หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ตราพระราชกฤษฎีกา
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ค. สำนักงบประมาณ
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

6. ตามมาตราที่ 8 ตรี ได้กล่าวถึง…………?
ก. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา 7
ข. การยุบส่วนราชการตามมาตรา 7
ค. การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7
ง. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี

7. ในการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย……
ก. การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ข. การปรับปรุง ทบวง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. การปรับปรุงการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

8. ตามาตราที่ 11 บุคคลใดมีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
ก. อธิการบดี
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวง
ง. นายกรัฐมนตรี

9. ตามาตราที่ 13 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี……………เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ก. รองนายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

10. ตามาตราที่ 14 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ……………
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐสภา
ค. ราชการในพระองค์
ง. ถูกทุกข้อ

เน้ื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบ จะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็น

ด่วน !! มีแนวข้อสอบเก่า สำหรับการสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556-2557

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบาความสามารถในการศึกษา
– ความสามารถด้านตัวเลข
– อนุกรม
– การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
– คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– อุปมาอุปไมย

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบัยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
แนวข้อสอบพรบ.เทศบาล พ.ศ.2552
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ พ.ศ.2552
แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , ,