ฟรี พร้อมเฉลย ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ กระแสดีมาก แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559 มาแรง แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ แซงทุกโค้ง
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฟรี พร้อมเฉลย ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ กระแสดีมาก แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559 มาแรงแซงทุกโค้ง

ยกเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ พ.ศ. 2547 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546 มาฝากกันในวันนี้ เรียกได้ว่า แซงทุกโค้ง แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559 พร้อมเฉลย กระแสดีมาก มาแรง แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ ฟรี ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

 

8

ฟรี พร้อมเฉลย ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ กระแสดีมาก แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559 มาแรง แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ แซงทุกโค้ง

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ พ.ศ. 2547

ข้อที่ 1. จากกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ พ.ศ. 2547 ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. การอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. การจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม
ค. การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแล ทรัพยากรในท้องถิ่น
ง. การจัดให้องค์กรเอกชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติน โดยการควบคุมจากพนักงาน

ข้อที่ 2. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. จัดทำแผนบริหารจัดการในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของกรม
ข. ประกาศจัดตั้งพื้นที่ ขยาย และเพิกถอนพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ค. ควบคุม กำกับ บริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งประสานการดำเนินงานตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ง. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์สัตว์ป่า

ข้อที่ 3. เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547เนื่องจาก…………….
ก. สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. สมควรปรับปรุงระเบียบเดิมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. กฎกระทรวงเดิมล้าหลัง
ง. กฎกระทรวงเดิมไม่รองรับการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อที่ 4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547ให้ไว้ ณ วันที่…………….
ก. 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ข. 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ค. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ง. 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

ข้อที่ 5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
ข. กำหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ค. บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจัดเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์สัตว์ป่า
ข. ประกาศจัดตั้งพื้นที่ ขยาย และเพิกถอนพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ค. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนและออกแบบ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการพื้นที่เพื่อการบริการการท่องเที่ยว
ง. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

ข้อที่ 7. หน่วยงานใดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
ก. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ข. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ค. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
ง. สำนักอุทยานแห่งชาติ

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546

ข้อที่ 1. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบว่า มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซึ่งมิใช่ความผิดซึ่งหน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อใด……..
ก. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับ
ข. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด
ค. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการต่อไป
ง. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจในพื้นที่ให้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อที่ 2. จากข้อที่ 1 หากมีความจําเป็นต้องมีการค้นคนหรือสิ่งของในที่รโหฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อใด
ก. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับ
ข. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด
ค. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการต่อไป
ง. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้น

ข้อที่ 3. ในกรณีที่มีการร้องเรียนด้วยหนังสือว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยว กับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการร้องเรียนรายงานต่อผู้ใด
ก. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
ค. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
ง. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปสองระดับ

ข้อที่ 4. จากข้อที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการร้องเรียนดังกล่าวต้องรายงานภายในกี่ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ก. ภายใน 8 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ข. ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ค. ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ง. ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว

ข้อที่ 5. ในการดําเนินคดีอาญาตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546 เริ่มตั้งแต่………
ก. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น
ข. เมื่อมีผู้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

 

 

อ่านแนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ 2559 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เพิ่มเติม >>>>>

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ 2559 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เพิ่มเติม

 

* เฉลยของแนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ 2559 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,