ของฟรี!! แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 จัดชุดใหญ่! รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-05-17 at 7.42.11 PMของฟรี!! แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 จัดชุดใหญ่! รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ 2559
กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบในปี 2559 วันนี้กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด รวมความรู้เกี่ยวกับศัพท์และความหมายของคำว่า”อัยการ” ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการสูงสุด ความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานอัยการสูงสุด วามรู้เกี่ยวกับคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆกับสำนักงานอัยการสูงสุด ในปี 2559 ทุกตำแหน่ง!!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กรมอัยการถูกโอนจากกระทรวงยุติธรรมไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2465
ข. ปี พ.ศ. 2475
ค. ปี พ.ศ. 2485
ง. ปี พ.ศ. 2495

ข้อที่ 2. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของยกระบัตรที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายตราสามดวง ?
ก. สอดส่องดูแลผิดและชอบแห่งเจ้าเมืองและกรมการเมือง
ข. สอดส่องอรรถคดีความในหัวเมืองต่างประเทศ
ค. ถวายรายงานความเป็นไปในกิจการบ้านเมืองในต่างประเทศ
ง. งานความมั่นคงได้แก่ งานพระราชพิธีถือน้ำพระพัทสัจจาในหัวเมืองต่างประเทศ

ข้อที่ 3. ตำแหน่งอัยการในอดีตมีชื่อเรียกตามข้อใด ?
ก. ยกกระบัตร
ข. ยกระบัตร
ค. ยกบัตร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ตราสัญลักษณ์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอะไร ?
ก. มีความหมายถึงกฎหมายเป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม
ข. มีความหมายถึงการใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด
ค. มีความหมายถึงหน้าที่ของทนายแผ่นดิน ที่จะผดุงไว้ซึ่งคุณธรรม
ง. มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

ข้อที่ 5. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
ข. อำนวยความยุติธรรมทางอาญาและบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม
ค. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งในและนอกประเทศตามหลักมาตรฐานสากล
ง. การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อที่ 6. บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนปัจจุบัน ปี 2559 ?
ก. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
ข. ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
ค. นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล
ง. นายกิตติ บุศยพลากร

ข้อที่ 7. การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดคือ…………ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ยุทธศาสตร์
ง. เป่้าหมาย

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. อำนวยความยุติธรรมทางอาญาและบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม
ข. รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
ค. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. https://www.pea.co.th
ข. http://www.ago.go.th
ค. www.admincourt.go.th
ง. http://www.moi.go.th

ข้อที่ 10. ข้อใดคือส่วนราชการของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ?
ก. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม
ข. สำนักอำนวยการ
ค. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายวินิย
ง. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล

อ่านแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights