[ของเก่า!] แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2016 จัดชุดใหญ! แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

http://jobparttimes.com/ผลสอบงานราชการ/แจกจริง-แนวข้อสอบ-สํานั.html/Screen Shot 2559-04-22 at 5.08.45 PM[ของเก่า!] แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2016 จัดชุดใหญ! แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
กลับมาเพิ่มเติมหลังสงกรานต์กับตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสุงสุด เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในปี 2016 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า รวมแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อาทิแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ แนวข้อสอบหลักการบัญชี รวมมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ…..

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้อง
A : ในภาคหนึ่ง ๆ ให้มีสำนักงานอัยการภาค โดยมีพนักงานอัยการคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเรียกว่า “อธิบดีอัยการภาค”
B : ในท้องที่ที่ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว ให้มีสำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลแต่ละศาล โดยมีพนักงานอัยการคนหนึ่งเป็นหัวหน้า เรียกว่า “อัยการจังหวัด”
ก. A ถูก B ถูก                                                      ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก                                                      ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้อง
A : อัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดมีอำนาจดำเนินคดีได้ทุกศาล
B : อธิบดีอัยการภาคมีอำนาจดำเนินคดีได้ทุกศาลภายในภาค
ก. A ถูก B ถูก                                                      ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก                                                      ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 3. ข้อใดคือ ตำแหน่งพนักงานอัยการ
ก. ผู้ตรวจการอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการจังหวัด อัยการประจำกอง
ข. อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อัยการจังหวัดผู้ช่วย อัยการผู้ช่วย
ค. อัยการสูงสุด รองอธิบดีอัยการภาค อัยการผู้เชี่ยวชาญ อธิบดีอัยการภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4.  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ “ก.อ.” หมายความว่าอย่างไร
ก. คณะกรรมการว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข.คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ค. คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ง. คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอุทรณ์

ข้อที่ 5. พระราชบัญญัติในข้อใด ที่ประกาศให้ยกเลิกเมื่อใช้พระราชบัญญัตินี้
ก. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗
ข. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
ค. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๗
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับองค์กรอัยการ
ก. องค์กรอัยการประกอบด้วย ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่น
ข. มีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยบริหาร
ค. ให้ข้าราชการฝ่ายอัยการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
ง. สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล

ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถึงการแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำแหน่ง ได้ถูกต้อง
ก. เป็นไปตามมติของ ก.อ.
ข. ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ค. ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใด เป็นพนักงานอัยการ ที่ใช้อำนาจและทำหน้าที่ ได้ถูกต้อง
ก. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล
ข. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควร พนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
ค. ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใด ถือเป็นเหตุผลที่พนักงานอัยการเสนอต่ออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอำนาจสั่งไม่ฟ้องได้
ก. คดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
ข. คดีอาญาจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ
ค. คดีอาญาจะมีต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. พนักงานอัยการผู้อื่นมีอำนาจดำเนินคดีได้เฉพาะศาลแห่งท้องที่ที่พนักงานอัยการผู้นั้นรับราชการประจำ เว้นแต่ ตามข้อใด
ก. เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำในท้องที่ หนึ่งไปช่วยราชการในอีกท้องที่หนึ่งชั่วคราว
ข. เมื่ออธิบดีอัยการภาคได้มีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำใน ท้องที่หนึ่งภายในภาคไปช่วยราชการในอีกท้องที่หนึ่งชั่วคราว
ค. ในคดีที่ศาลส่งประเด็นไปสืบพยานยังศาลอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights