ถ้ากำลังหา แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 อาทิตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างชลประทาน แวะมาดู แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลยฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ถ้ากำลังหา แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 อาทิตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างชลประทาน แวะมาดู พร้อมเฉลยฟรี

ถ้าหากท่านกำลังหา แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 อยู่เราจัดเอาหลายๆ ตำแหน่ง มาอัพเดตให้ดูเป็นตัวอย่างคะ อาทิตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างชลประทาน โดยคัดเอาตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดใหม่ปี 2559 มาฝาก แวะมาดู แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลยฟรี ได้ค่ะ จะได้ทดลองความรู้ที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ ว่าพร้อมสอบกรมชลประทาน 2559 แล้วหรือยัง ไปดู แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลยฟรี กันเลยดีกว่าคะ

 

กรมชล

ถ้ากำลังหา แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 อาทิตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างชลประทาน แวะมาดู แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลยฟรี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดใหม่ปี 2559
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. สํานักงานชลประทานที่ 1 – 17 มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา
ข. ดําเนินการก่อสร้างคันและคูน้ําตามกฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ํา
ค. ดําเนินการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาในรูปแบบอื่น ๆ
ง. ดําเนินการผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องกว้าน บานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ํา อะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ตามเครื่องหมายราชการของกรมชลประทานได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. อำนาจ บริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรมและการตัดสินแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ข. การให้น้ำแก่มนุษยชาติ เพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ค. การจัดการน้ำเพื่อมนุษยชาติ และเพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ง. การบริหารจัดการน้ำ ด้วย อำนาจอันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรม

ข้อที่ 3. โครงการงานชลประทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานใด ?

ก. กรมเจ้าท่า
ข. กรมชลประทาน
ค. โดยเอกชน คือบริษัทชลประทานสยาม
ง. โดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม

ข้อที่ 4. เจ้ากรมคลองคนแรกของประเทศไทย คือบุคคลตามข้อใด ?

ก. เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์
ข. พระยาบำเรอบริรักษ์
ค. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด
ง. เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์

ข้อที่ 5. ข้อใดคือโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย ?

ก. โครงการก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ข. โครงการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก ของแม่น้ำเจ้าพระยา
ค. โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำ คือ เขื่อนพระราม 6
ง. โครงการแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิต

ข้อที่ 6. กรมทดน้ำ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กรมชลประทาน ในปีใด ?

ก. พ.ศ. 2460
ข. พ.ศ. 2470
ค. พ.ศ. 2480
ง. พ.ศ. 2490

ข้อที่ 7. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน คนปัจจุบัน ปี 2559 ?

ก. นายทองเปลว กองจันทร์
ข. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
ค. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ง. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ?

ก. เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
ข. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก
ค. เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น
ง. เพื่อใช้ในการคมนาคมทางน้ำ

ข้อที่ 9. คำว่า “หัวงาน” (Headworks) ของโครงการชลประทาน หมายถึง ?

ก. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด
ข. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตโครงการชลประทาน
ค. กิจกรรมเกี่ยวกับการให้น้ำและการใช้น้ำสำหรับพืชในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร
ง. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดซึ่งสร้างไว้ที่แหล่งน้ำอันเป็นต้นน้ำของโครงการชลประทาน

ข้อที่ 10. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด คือ ?

ก. การปลูกพืชในน้ำ
ข. ระบบส่งน้ำของโครงการชลประทาน
ค. งานชลประทาน
ง. โครงการชลประทาน

ข้อที่ 11. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ และการวิเคราะห์สภาพน้ำในแหล่งน้ำ จัดเป็นการศึกษาการวางโครงการชลประทานด้านใด ?

ก. การศึกษาด้านสภาวะแวดล้อม
ข. การศึกษาด้านการเกษตร
ค. การศึกษาด้านวิศวกรรม
ง. การศึกษาด้านสังคม

ข้อที่ 12. ข้อใดคือเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการให้บริการของกรมชลประทาน ?

ก. ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ข. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
ค. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ง. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ?

ก. ดําเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคาร
ค. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งน้ำไปยังบ้านเรือนอาคาร และจัดเก็บเงินค่าน้ำจากประชาชน
ง. ดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อที่ 14. การตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมชลประทาน เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานตามข้อใด ?

ก. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ข. กลุ่มตรวจสอบภายนอก
ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ง. กลุ่มการเงินและบัญชี

ข้อที่ 15. กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมชลประทาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อบุคคลตามข้อใด ?

ก. ขึ้นตรงต่อหัวหน้าแผนก
ข. ขึ้นตรงต่ออธิบดี
ค. ขึ้นตรงรัฐมนตรี
ง. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559

 

 

* เฉลยของแแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 จะปรากกฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights