อาทิตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างชลประทาน ถ้ากำลังหา แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 แวะมาดู แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลยฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อาทิตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างชลประทาน 2559 ถ้ากำลังหา แวะมาดู พร้อมเฉลยฟรี

จะได้ทดลองความรู้ที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ ว่าพร้อมสอบกรมชลประทาน 2559 แล้วหรือยัง ไปดู แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลยฟรี กันเลยดีกว่าคะ ถ้าหากท่านกำลังหา แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 อยู่เราจัดเอาหลายๆ ตำแหน่ง มาอัพเดตให้ดูเป็นตัวอย่างคะ อาทิตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างชลประทาน โดยคัดเอาตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดใหม่ปี 2559 มาฝาก แวะมาดู แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลยฟรี ได้ค่ะ

 

กรมชล

อาทิตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างชลประทาน ถ้ากำลังหา แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 แวะมาดู แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลยฟรี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดใหม่ปี 2559
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. คำว่า “หัวงาน” (Headworks) ของโครงการชลประทาน หมายถึง ?
ก. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด
ข. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตโครงการชลประทาน
ค. กิจกรรมเกี่ยวกับการให้น้ำและการใช้น้ำสำหรับพืชในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร
ง. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดซึ่งสร้างไว้ที่แหล่งน้ำอันเป็นต้นน้ำของโครงการชลประทาน

ข้อที่ 2. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด คือ ?

ก. การปลูกพืชในน้ำ
ข. ระบบส่งน้ำของโครงการชลประทาน
ค. งานชลประทาน
ง. โครงการชลประทาน

ข้อที่ 3. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ และการวิเคราะห์สภาพน้ำในแหล่งน้ำ จัดเป็นการศึกษาการวางโครงการชลประทานด้านใด ?

ก. การศึกษาด้านสภาวะแวดล้อม
ข. การศึกษาด้านการเกษตร
ค. การศึกษาด้านวิศวกรรม
ง. การศึกษาด้านสังคม

ข้อที่ 4. สํานักงานชลประทานที่ 1 – 17 มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา
ข. ดําเนินการก่อสร้างคันและคูน้ําตามกฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ํา
ค. ดําเนินการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาในรูปแบบอื่น ๆ
ง. ดําเนินการผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องกว้าน บานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ํา อะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ตามเครื่องหมายราชการของกรมชลประทานได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. อำนาจ บริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรมและการตัดสินแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ข. การให้น้ำแก่มนุษยชาติ เพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ค. การจัดการน้ำเพื่อมนุษยชาติ และเพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ง. การบริหารจัดการน้ำ ด้วย อำนาจอันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรม

ข้อที่ 6. โครงการงานชลประทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานใด ?

ก. กรมเจ้าท่า
ข. กรมชลประทาน
ค. โดยเอกชน คือบริษัทชลประทานสยาม
ง. โดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม

ข้อที่ 7. เจ้ากรมคลองคนแรกของประเทศไทย คือบุคคลตามข้อใด ?

ก. เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์
ข. พระยาบำเรอบริรักษ์
ค. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด
ง. เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์

ข้อที่ 8. ข้อใดคือโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย ?

ก. โครงการก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ข. โครงการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก ของแม่น้ำเจ้าพระยา
ค. โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำ คือ เขื่อนพระราม 6
ง. โครงการแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิต

ข้อที่ 9. กรมทดน้ำ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กรมชลประทาน ในปีใด ?

ก. พ.ศ. 2460
ข. พ.ศ. 2470
ค. พ.ศ. 2480
ง. พ.ศ. 2490

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน คนปัจจุบัน ปี 2559 ?

ก. นายทองเปลว กองจันทร์
ข. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
ค. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ง. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ?

ก. เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
ข. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก
ค. เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น
ง. เพื่อใช้ในการคมนาคมทางน้ำ

ข้อที่ 12. ข้อใดคือเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการให้บริการของกรมชลประทาน ?

ก. ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ข. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
ค. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ง. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ?

ก. ดําเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคาร
ค. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งน้ำไปยังบ้านเรือนอาคาร และจัดเก็บเงินค่าน้ำจากประชาชน
ง. ดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อที่ 14. การตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมชลประทาน เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานตามข้อใด ?

ก. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ข. กลุ่มตรวจสอบภายนอก
ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ง. กลุ่มการเงินและบัญชี

ข้อที่ 15. กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมชลประทาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อบุคคลตามข้อใด ?

ก. ขึ้นตรงต่อหัวหน้าแผนก
ข. ขึ้นตรงต่ออธิบดี
ค. ขึ้นตรงรัฐมนตรี
ง. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559

 

 

* เฉลยของแแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 จะปรากกฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights