อ่านช่วงหยุดยาว แนวข้อสอบกรมที่ดินพร้อมเฉลย 58 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ใกล้สิ้นปี 2558 ลองเอา แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2558 คงพอช่วยได้
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อ่านช่วงหยุดยาว แนวข้อสอบกรมที่ดินพร้อมเฉลย 58 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ใกล้สิ้นปี 2558 คงพอช่วยได้

หยุดยาวแบบนี้ ใช้เวลาว่างให้คุ้มค่า ด้วย แนวข้อสอบกรมที่ดินพร้อมเฉลย 58 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ช่วยได้ ใกล้สิ้นปี 2558 ลองเอา แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2558 ไปอ่าน ชุดนี้ เอาตัวอย่างแนวข้อสอบ ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ ว่าด้วยพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 มาฝากนะคะ

 

art_535808

อ่านช่วงหยุดยาว แนวข้อสอบกรมที่ดินพร้อมเฉลย 58 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ใกล้สิ้นปี 2558 ลองเอา แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2558 คงพอช่วยได้

ตัวอย่างแนวข้อสอบเกี่ยวกับการรังวัด
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ว่าด้วยพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลงคะแนนในการประชุม
ก. มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ข. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ค. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. บุคคลในข้อใด เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ก. นางสาวเอ เป็นกรรมการ
ข. นายบี เป็นอนุกรรมการ
ค. นางซี พนักงานเจ้าหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดผิด เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ก. มีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นนายทะเบียน
ข. จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนขึ้นในกรมที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้บังคับบัญชา
ง. ไม่มีข้อใดผิด

ข้อที่ 4. บุคคลใด สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนได้
ก. นายเอ มีอายุ 19 ปีบริบูรณ์
ข. นางบี เป็นข้าราชการซึ่งมีเงินเดือนและตำแหน่งประจำ
ค. นางสาวซี เคยถูกปลดออก เพราะลาป่วยบ่อยครั้ง
ง. นายดี เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตแห่งวิชาชีพ

ข้อที่ 5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับช่างรังวัดเอกชน
ก. การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบผลภายใน 60 วันนับแต่วันยื่นคำขอที่มีรายละเอียดถูกต้อง
ข. บัตรประจำตัวของช่างรังวัดเอกชนชำรุด สามารถยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือคำขอออกบัตรประจำตัวใหม่ต่อนายทะเบียนได้
ค. ห้ามมิให้ช่างรังวัดเอกชนเข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเกินหนึ่งแห่งในขณะเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้
ก. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ข. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ค. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ง. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 7. กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนไม่ชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละเท่าไร ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ
ก. ร้อยละ 10 ข. ร้อยละ 15
ค. ร้อยละ 20 ง. ร้อยละ 25

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถึง อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรังวัด ของผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้ถูกต้อง
ก. ทำสัญญารับจ้างทำการรังวัดที่ดินเป็นหนังสือโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด
ข. ตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลการรังวัดของช่างรังวัดเอกชนทั้งที่อยู่ในและนอกสังกัด
ค. ในกรณีที่ผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ทำการรังวัดด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีช่างรังวัดเอกชนที่อยู่ในสังกัดตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลการ รังวัด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ข. เมื่อพ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับแต่งตั้งอีกได้
ค. กรณีครบตามวาระ แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งใหม่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ง. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ข้อที่ 10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านใด ไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 8
ก. นายเอ รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
ข. นายบี ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
ค. นางซี ทำความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ง. นางสาวซี เป็นบุคคลล้มละลาย

ว่า ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อที่ 11. ข้อใดคือหลักเกณฑ์การการเพิ่มวันทำการรังวัด
ก. สวนปาล์ม ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ข. จังหวัดสระบุรี ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ค. กรณีการรังวัดต้องคำนวณไม่จำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ง. สวนเฟื่องฟ้า ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ข้อที่ 12. ข้อใดถูกต้อง
A : จำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ คิดเวลาทำการ 1 วัน
B : จำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ คิดเวลาทำการ 2 วัน
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. ผิด ถูก B ผิด

ข้อที่ 13. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก. ควบคุมสอดส่องความประพฤติและมรรยาทของช่างรังวัดเอกชน
ข. ออกใบอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน
ค. เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. แต่ละจังหวัดจะต้องออกประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ก. 15 วัน ข. 30วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเพิ่มวันทำการรังวัด
ก. สวนผลไม้ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ข. เมืองพัทยา ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ค. กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ง. สวนผักกาดแดง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

 

 

อ่านแนวข้อสอบแนวข้อสอบกรมที่ดิน พร้อมเฉลย สำหรับสอบปี 2558 เพิ่มเติม >>>>>

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดิน พร้อมเฉลย เพิ่มเติม

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกรมที่ดิน พร้อมเฉลย สำหรับสอบปี 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , ,