คัดเฉพาะ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2561 เน้นๆ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 61 แนวข้อสอบกรมที่ดิน หมัดเด็ด นายช่างรังวัด พร้อมเฉลย ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

คัดเฉพาะ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2561 เน้นๆ หมัดเด็ด นายช่างรังวัด พร้อมเฉลย ฟรี

คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2561 นายช่างรังวัด เพราะมีหลายๆ คอมเมนต์ขอ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน อัพเดตปี 2561 กันเข้ามาเป็นจำนวนมาก เราไม่รอช้า เอาตัวอย่างมาให้ได้ทดลองทำกันไปก่อนคะ เป็น หมัดเด็ด แน่นอน สำหรับ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2561 ชุดนี้ เพราะเราคัด เน้นๆ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2561 พร้อมเฉลย ฟรี ที่หลายๆ ที่ไม่กล้าแจก เราแจกให้เฉพาะ 100 ไอดีแรกเท่านั้นคะ ไปติดตามรายละเอียดกันเลย

คัดเฉพาะ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2561 เน้นๆ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 61 แนวข้อสอบกรมที่ดิน หมัดเด็ด นายช่างรังวัด พร้อมเฉลย ฟรี

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. ข้อใดถูกเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ?
ก. ค่าจดทะเบียนอาคารชุด 200 บาท
ข. ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ห้องละ 20 บาท
ค. ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศรายละ 200 บาท
ง. ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 2,000 บาท

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว ?
ก. คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่
ข. นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค. คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมได้
ง. ที่ดินที่คนต่างด้าวจะได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล

ข้อที่ 3. งานที่ดินในประเทศไทย ปรากฏเริ่มแรกในสมัยใด ?
ก. สมัยกรุงสุโขทัย
ข. สมัยกรุงศรีอยุธยา
ค. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 4. พระเจ้าอยู่หัวพระงองค์ใดทรงเป็นผู้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ?
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายสังกัดและเรียกชื่อของกรมที่ดิน ในสมัยรัตนโกสินทร์.ศก 120 ?
ก. กรมทะเบียนที่ดิน : กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมที่ดิน : กระทรวงเกษตราธิการ
ค. กรมที่ดินและโลหะกิจ : กระทรวงมหาดไทย
ง. กรมที่ดิน : กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 6. ข้อใดบ่งบอกถึงค่านิยมกรมที่ดินได้ถูกต้อง ?
ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี ยึดมั่นจริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
ข. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี ตรงต่อเวลา
ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่
ง. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ ยึดมั่นจริยธรรม

ข้อที่ 7. ภารกิจในข้อใดถือเป็นภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดินทั้งหมด ?
ก. การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร การรังวัดและทำแผนที่
ข. รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ
ค. การควบคุมการจัดสรรที่ดิน การควบคุมช่างรังวัดเอกชน
ง. การจดทะเบียนอาคารชุด การรังวัดและทำแผนที่

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ?
ก. อาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ข. จัดให้มีผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ในสังกัดจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน
ค. มีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือรังวัด ซึ่งไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับนายทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. การโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน มีอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร ?
ก. รายละ 2,000 บาท
ข. รายละ 3,000 บาท
ค. รายละ 4,000 บาท
ง. รายละ 5,000 บาท

ข้อที่ 10. การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกำหนดกี่วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรรที่ดิน ?
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 15 วัน

ข้อที่ 11. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ?
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

ข้อที่ 12. นายเอฟ ต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร หากนายเอฟต้องการจัดสรรที่ดินเป็นที่ประกอบเกษตรกรรม จำนวน 10 ไร่ ?
ก. 100 บาท
ข. 250 บาท
ค. 1,000 บาท
ง. 2,500 บาท

 

ข้อที่ 13. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมที่เป็นท่านคนแรก ?
ก. มิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม
ข. หลวงประมวลภูมิเทศ (เฮง วิริยะศิริ)
ค. นายอาร์. ดี. เครก
ง. พระหัตถสารศุภิกิจ (ภู่)

ข้อที่ 14. ข้อใดกล่าวถึงพันธกิจของกรมที่ดินได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด ?
ก. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
ข. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน
ค. ส่งเสริมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ง. บริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และแผนที่

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด 2561 ฟรี เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด 2561 ฟรี

 

* ***แนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด 2561 ฟรี จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights