ไม่ได้หลุดมาง่ายๆ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร จากรุ่นก่อน แนวข้อสอบกรมสรรพากร 59 พร้อมเฉลย ตัว TOP
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ไม่ได้หลุดมาง่ายๆ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร จากรุ่นก่อน พร้อมเฉลย ตัว TOP

เพราะจากหลายๆ ปีที่ผ่านมา ผู้สมัครสอบกรมสรรพากร มักจะพลาดคะแนนตรงจุดนี้กัน โดย ปีนี้ เปิดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร เพราะฉะนั้น มาดูตัวอย่างแนวข้อสอบสรรพากร 2559 กันเลยดีกว่า ไม่ได้หลุดมาง่ายๆ รีบอ่านรีบเตรียมสอบคะ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 59 พร้อมเฉลย จากรุ่นก่อน  มาแล้วค่ะ ตอบรับหลายร้อยคอมเมนต์ที่ขอ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 กันเข้ามา ใช้เวลาเตรียม ตัว TOP แนวข้อสอบกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ มาฝากกันคะ

 

11148_120322220505J3

ไม่ได้หลุดมาง่ายๆ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร จากรุ่นก่อน แนวข้อสอบกรมสรรพากร 59 พร้อมเฉลย ตัว TOP

แนวข้อสอบกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.10) ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ก. 30 วัน ข. 45 วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน

ข้อที่ 2. เงินได้ข้อใด ที่มูลนิธิหรือสมาคมต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ก. เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เงินได้ค่าวิชาชีพอิสระ
ข. เงินได้ประเภทค่าเช่าทรัพย์สินฯ เงินได้ค่าวิชาชีพอิสระ
ค. เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เงินได้ประเภทค่าเช่าทรัพย์สินฯ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี
ก. ต้องเก็บรักษาบัญชีพิเศษดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี ที่สำนักงานที่มีการจ่ายเงิน
ข. รวมยอดเป็นรายเดือน
ค. รวมจำนวนที่จ่ายเป็นประจำวัน
ง. ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งให้แก่ผู้รับเงิน

ข้อที่ 4. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้อง
ก. ภ.ง.ด.2 : นำส่งภาษีเป็นรายเดือน เช่น ค่านายหน้า ค่าบำเหน็จ
ข. ภ.ง.ด.1 ก : แสดงรายการสรุปการจ่ายเงินได้ จำนวนเงินภาษีที่ได้นำส่งไว้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว
ค. ภ.ง.ด.3 : นำส่งภาษีเป็นรายเดือน ประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง
ง. ภ.ง.ด.3 : นำส่งภาษีเป็นรายเดือน ประเภทค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปันผล

ข้อที่ 5. ข้อใด คือรายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ก. ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้จากสมาชิก
ข. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค
ค. ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้จากสมาชิก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราภาษี
A : เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(7) แห่งประมวลรัษฎากร เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0
B : เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ตราสารตามประมวลรัษฎากร
ก. เอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรา
ข. ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน
ค. อากรแสตมป์เป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากการกระทำตราสาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
A : มูลนิธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน
B : สมาคม หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 9. กฎหมายในข้อใด สามารถใช้จัดตั้งสมาคมที่จดทะเบียนได้
ก. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517
ข. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
ค. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือหน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก. ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ข. ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร
ค. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
ง. ถูกทุกข้อ

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 เพิ่มเติม >>>>>

 

HOT! แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 เพิ่มเติม จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , ,