ของเก่า แนวข้อสอบกรมอุทยาน 2562 ขอส่งต่อ พร้อมเฉลย ฟรี จากรุ่นก่อน แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมของเก่า@!] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2561-2562 รวมแนวข้อสอบกรมอุทยาน (พร้อมเฉลย)
Screen Shot 2017-10-15 at 3.03.10 PMเตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2562 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมความรู้เกี่ยวกับ
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิท้กษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ.2546
– ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครองและคดีล้มละลาย พ.ศ.2546
และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อุทยานแห่งชาติ” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ข. ที่ดินที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ค. ภูเขาที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ป่าไม้ที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 2. ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติได้นั้น ต้องเป็นที่ดินตามข้อใด ?
ก. อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลทั่วไป
ข. อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคล
ค. ไม่ได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ทบวงการเมือง
ง. เป็นบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน

ข้อที่ 3. การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำโดยใช้…….?
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. พระราชบัญญัติ
ค. ออกกฎกระทรวง
ง. ออกเป็นคำสั่ง

ข้อที่ 4. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ?
ก. การกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ข. ให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
ค. สั่งให้ขยายอุทยานแห่งชาติ
ง. สั่งให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติ

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ?
ก. ปลัดกระทรวงเกษตร
ข. อธิบดีกรมป่าไม้
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. อธิบดีกรมที่ดิน

ข้อที่ 6. ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามไม่ให้ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ปล่อยปศุสัตว์เข้าไป
ข. นำสัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์
ค. เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่าง ๆ ในเขตอุทยาน ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 8. การนำสัตว์ออกไป หรือทำอันตรายแก่สัตว์ในเขตอุทยาน ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 9. เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิดยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ถูกเจ้าหน้าที่ยึด แต่ต้องมีคำพิพากษาจากศาล
ข. ถูกเจ้าหน้าที่ยึด โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาจากศาล
ค. นำไปประมูลขาย แต่ต้องมีคำพิพากษาจากศาล
ง. นำไปประมูลขาย โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาจากศาล

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ?
ก. เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ข. เพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาล
ค. เพื่อเก็บทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่นพันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ไว้เป็นสมบัติของรัฐ
ง. ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ได้รับสัมปทานตามมาตรา 30

ข้อที่ 11. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ?
ก. เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ข. เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป
ค. เพื่อแก้ไขมาตรา 24
ง. เพื่อแก้ไขมาตรา 30

อ่านแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2562 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2562
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2562
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2562
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2562

* เฉลยของแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2562 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights