พร้อมเฉลย ฟรี คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบ กฟภ 2562 เน้นๆ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมัดเด็ด แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

พร้อมเฉลย ฟรี คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบ กฟภ 2562 เน้นๆ หมัดเด็ด

เราไม่รอช้า เอาตัวอย่างมาให้ได้ทดลองทำกันไปก่อนคะ เป็น หมัดเด็ด แน่นอน สำหรับ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562 ชุดนี้ เพราะเราคัด เน้นๆ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ฟรี ที่หลายๆ ที่ไม่กล้าแจก เราแจกให้เฉพาะ 100 ไอดีแรกเท่านั้นคะ ไปติดตามรายละเอียดกันเลย คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบ กฟภ 2562 เพราะมีหลายๆ คอมเมนต์ขอ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อัพเดตปี 2562 กันเข้ามาเป็นจำนวนมาก

พร้อมเฉลย ฟรี คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบ กฟภ 2562 เน้นๆ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมัดเด็ด แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อัพเดตปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2562 ?
ก. นายชยพล ธิติศักดิ์
ข. ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล
ค. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล
ง. นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2562 ?
ก. นายชยพล ธิติศักดิ์
ข. ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล
ค. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล
ง. นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ข้อที่ 3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?
ก. จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ เกิดความพึงพอใจ
ข. กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนําที่ทันสมัย มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
ค. พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. บริการดี มีคุณธรรม

ข้อที่ 4. “Strengthening” ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือ ?
ก. การเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้าสําหรับเมืองใหญ่และอุตสาหกรรม รวม ทั้งพื้นที่สําคัญต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนผู้ใช้ไฟทุกกลุ่มพัฒนาให้เป็น “Super PEA”
ข. การสร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ ทั้งด้านระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยและกระบวนการทํางานให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับภูมิภาค
ค. มุ่งสู่ความทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึง พัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ให้ทันสมัยรองรับ Smart Grid
ง. การเติบโตอย่างยั่งยืน มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างการเติบโตอย่างสมดุลร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน

ข้อที่ 5. ข้อใดคือตัวอย่างการวางแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการ บริหารและพัฒนาของคณะกรรมการ กฟภ. ?
ก. การวางแผนเรื่อง Distribution Center Stock Management
ข. การตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง Digital Economy
ค. การวางแผน Smart Meter และ Smart Grid ในอนาคต
ง. การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับไฟฟ้าจาก Energy Source ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อที่ 6. สําหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหากผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเกินเกิน 400 หน่วยขึ้นไปต้องเสียค่า พลังงานไฟฟ้ากี่บาทต่อหน่วย ?
ก. 3.1381 (บาท/หน่วย) ข. 3.2315 (บาท/หน่วย) ค. 3.7362 (บาท/หน่วย) ง. 3.9361 (บาท/หน่วย)

ข้อที่ 7. อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 5 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืออัตราการใช้ไฟฟ้าตามข้อใด ?
ก. กิจการขนาดกลาง
ข. กิจการขนาดใหญ่
ค. กิจการเฉพาะอย่าง
ง. องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร

ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
ข้อที่ 8. “X” ใน “PEA Digital Transformation : PEA DX” หมายถึงอะไร ?
ก. นวัตกรรม
ข. การปรับเปลี่ยน
ค. ทวีคูณ
ง. ความเป็นเลิศ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ?
ก. ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล เสริมสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ข. เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี
ค. แพลตฟอร์มดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของ กฟภ.
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?
ก. เพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
ข. เพิ่มช่องทางและการเข้าถึงการบริการโดยภาครัฐ ยกระดับงานบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ค. เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้อง (open data platform)
ง. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวมจากการเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง

ข้อที่ 11. การเพิ่มช่องทางและการเข้าถึงการบริการโดยภาครัฐ ยกระดับงานบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประโยชน์ที่…..จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?
ก. ภาครัฐ
ข. ลูกค้า/ประชาชน
ค. องค์กร/พนักงาน
ง. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่พนักงาน จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?
ก. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและวางแผนบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและงานบริการ
ข. สร้างขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ค. สร้างการบูรณาการการทำงานและเสริมสร้างการร่วมมือกัน
ง. เพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

ข้อที่ 13. ข้อใดคือสิ่งที่ชุมชนและสังคม จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?
ก. เพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
ข. เพิ่มความโปร่งใส และความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ
ค. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวมจากการเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง
ง. เพิ่มช่องทางและการเข้าถึงการบริการโดยภาครัฐ ยกระดับงานบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อที่ 15. แผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่ PEA Digital Utility ระยะที่ 2 คือช่วงใด ?
ก. พ.ศ.2561
ข. พ.ศ.2562-2563
ค. พ.ศ.2564-2565
ง. พ.ศ.2566-2567

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562 ฟรี เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562 ฟรี

 

* ***เฉลยแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562 ฟรี จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , ,