[ข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498] รวมแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559 (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-07 at 6.12.12 PM[ข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498] รวมแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559 (พร้อมเฉลย)
สำหรับท่านใดที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอแข่งขันกับกองทัพอากาศ ทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้เตรียมฝึกทำกันคะ นอกจากตัวอย่างแนวข้อสอบดังกล่าวแล้ว ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ อาทิแนวข้อสอบทหารอากาศวิชาความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นต้น…

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
ก. คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน
ข. คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
ค. คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ศาลทหารชั้นต้น
ก. ศาลประจำหน่วยทหาร
ข. ศาลจังหวัดทหาร
ค. ศาลทหารสูงสุด
ง. ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อที่ 4. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จำเป็นต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจำหน่วยทหาร

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้นและเขตอำนาจ
ก. ศาลจังหวัดทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข. ศาลมณฑลทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ค. ศาลประจำหน่วยทหาร มีอำนาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จำกัดพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. เมื่อมีคำร้องขอของอัยการทหารหรือผู้ต้องหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีอำนาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในศาลทหารตามที่ร้องขอได้
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศาลทหารกลาง
ก. ต้องมีตุลาการหกนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ข. ต้องมีนายทหารชั้นนายพลสามนาย
ค. ต้องมีตุลาการพระธรรมนูญสองนาย
ง. ต้องมีนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป สามนาย

ข้อที่ 8. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ 4 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
A : ในเวลาปกติ กรณีผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์
B : ในเวลาไม่ปกติ กรณีผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์

ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ 6 การอุทธรณ์และฎีกา
A : ห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นมาว่ากันตั้งแต่ศาลทหารชั้นต้น
B : คำสั่งของศาลทหารในเวลาปกติ โจทก์หรือจำเลยอุทธรณ์หรือฎีกาได้ภายในสามสิบวัน

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ 7 การบังคับตามคำพิพากษา
A : ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้น เป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษในกรณีที่จำเลยอยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชา
B : ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้น เป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษในกรณีที่จำเลยไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของทหาร

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 11. นายกรัฐมนตรีท่านใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัตินี้
ก. พันตรี ควง อภัยวงศ์
ข. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ค. พจน์ สารสิน
ง. พลโท ถนอม กิตติขจร

อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,