แจกฟรี แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 พร้อมเฉลย ตัวช่วยเด็ด พร้อมให้โหลด แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ก
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกฟรี แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 พร้อมเฉลย ตัวช่วยเด็ด  พร้อมให้โหลด ภาค ก

แล้ว วันนี้ พกเอาเคล็ดลับ ที่ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยเด็ด สำหรับผู้สมัครสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2559 ปีนี้โดยเฉพาะกันเลย ไปดูกันคะ เห็นหลายๆ คอมเมนต์ รีเควสให้มี แจกฟรี แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 วันนี้เลยยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 และ ตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด มาฝากนะคะ พร้อมให้ โหลด แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ก พร้อมเฉลย

 

Screen-Shot-2559-03-02-at-7.45.23-PM1

แจกฟรี แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 พร้อมเฉลย ตัวช่วยเด็ด  พร้อมให้โหลด แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ก

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.4%
ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.4%
ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.4%
ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.4%

ข้อ ที่ 2. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้สรุปยอดผู้บาดเจ็บสะสมรวมทั้งสิ้นกี่ราย ?
ก. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 1,505 ราย
ข. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 2,505 ราย
ค. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 3,505 ราย
ง. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม4,505 คน

ข้อที่ 3. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 คือ ?
ก. เกิดจากเมาสุรา
ข. ขับรถเร็วเกินกำหนด
ค. ขับรถประมาท
ง. เบรคแตก

ข้อที่ 4. อัตราภาษีรถยนต์ใหม่ของกรมสรรพสามิตในปี 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ข. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ค. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559
ง. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

ข้อที่ 5. ข้อใดคืออัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ในปี 2559 ของรถยนต์ในกลุ่มรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซี.ซี. (3.0 ลิตร) ปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร ?
ก. จัดเก็บภาษี 30% จากเดิมจัดเก็บภาษี 25%
ข. จัดเก็บภาษี 35% จากเดิมจัดเก็บภาษี 25%
ค. จัดเก็บภาษี 40% จากเดิมจัดเก็บภาษี 30%
ง. จัดเก็บภาษี 40% จากเดิมจัดเก็บภาษี 45%

ข้อที่ 6. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบ ในปี 2559 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ?
ก. การเลี่ยงไปใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ
ข. สหรัฐสามารถทำการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น
ค. ความล้มเหลวในการเจรจารเพื่อปรับลดระดับการผลิตน้ำมันดิบลงของ OPEC
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีก ลงได้กี่สตางค์/หน่วย ?
ก. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.05 สตางค์/หน่วย
ข. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 2.05 สตางค์/หน่วย
ค. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.35 สตางค์/หน่วย
ง. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.55 สตางค์/หน่วย

ข้อที่ 8. ล่าสุดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.5
ข. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.5
ค. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.5
ง. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.5

ข้อที่ 9. ความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2559 ตามการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) อยู่ที่กี่เมกะวัตต์ ?
ก. 18,570 เมกะวัตต์
ข. 28,470 เมกะวัตต์
ค. 36,890 เมกะวัตต์
ง. 49,890 เมกะวัตต์

ข้อที่ 10. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของไทยปี 2559 ว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.2%
ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.2%
ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.2%
ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 5.2%

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
ข. อำนวยความยุติธรรมทางอาญาและบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม
ค. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งในและนอกประเทศตามหลักมาตรฐานสากล
ง. การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อที่ 2. ข้อใดคือส่วนราชการของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ?
ก. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม
ข. สำนักอำนวยการ
ค. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายวินิย
ง. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล

ข้อที่ 3. ข้อใดคือเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. https://www.pea.co.th
ข. http://www.ago.go.th
ค. www.admincourt.go.th
ง. http://www.moi.go.th

ข้อที่ 4. กรมอัยการถูกโอนจากกระทรวงยุติธรรมไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2465
ข. ปี พ.ศ. 2475
ค. ปี พ.ศ. 2485
ง. ปี พ.ศ. 2495

ข้อที่ 5. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของยกระบัตรที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายตราสามดวง ?
ก. สอดส่องดูแลผิดและชอบแห่งเจ้าเมืองและกรมการเมือง
ข. สอดส่องอรรถคดีความในหัวเมืองต่างประเทศ
ค. ถวายรายงานความเป็นไปในกิจการบ้านเมืองในต่างประเทศ
ง. งานความมั่นคงได้แก่ งานพระราชพิธีถือน้ำพระพัทสัจจาในหัวเมืองต่างประเทศ

ข้อที่ 6. ตำแหน่งอัยการในอดีตมีชื่อเรียกตามข้อใด ?
ก. ยกกระบัตร
ข. ยกระบัตร
ค. ยกบัตร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ ที่ 7. ตราสัญลักษณ์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอะไร ?
ก. มีความหมายถึงกฎหมายเป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม
ข. มีความหมายถึงการใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด
ค. มีความหมายถึงหน้าที่ของทนายแผ่นดิน ที่จะผดุงไว้ซึ่งคุณธรรม
ง. มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

ข้อที่ 8. บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนปัจจุบัน ปี 2559 ?
ก. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
ข. ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
ค. นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล
ง. นายกิตติ บุศยพลากร

ข้อ ที่ 9. การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดคือ…………ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ยุทธศาสตร์
ง. เป้าหมาย

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. อำนวยความยุติธรรมทางอาญาและบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม
ข. รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
ค. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 เพิ่มเติม >>>>>

HOT! แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559

 

 

* เฉลยของแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559เพิ่มเติม จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , ,