ของฟรีและดีมีในโลกคะ แนวข้อสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 พร้อมเฉลย แจกฟรี แนวข้อสอบ สตง บัญชี 59 เฉพาะ 100 คนแรก
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของฟรีและดีมีในโลกคะ แนวข้อสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 พร้อมเฉลย แจกฟรี เฉพาะ 100 คนแรก

ของฟรีและดีมีในโลกคะ โดยที่ยก ตัวอย่างในวันนี้นั้น เป็นตัวอย่าง แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการสอบบัญชีภาครัฐ ที่หลายๆ คอมเมนต์บ่นเข้ามาว่าในแต่ละปี ออกสอบยากเหลือเกิน มาดูกันคะ ว่ายากสมคำร่ำลือหรือไม่ แจกฟรี แนวข้อสอบ สตง บัญชี 59 นาทีทอง ไม่เข้ามาในประกาศนี้ไม่ได้แล้วหละคะ โอกาสดีๆ ไม่ได้มีมาบ่อยๆ เฉพาะ 100 คนแรก เท่านั้น ที่เราแจกให้พร้อมเฉลย แนวข้อสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 บอกต่อเลยคะ

 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

องฟรีและดีมีในโลกคะ แนวข้อสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 พร้อมเฉลย แจกฟรี แนวข้อสอบ สตง บัญชี 59 เฉพาะ 100 คนแรก

แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการสอบบัญชีภาครัฐ
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. บุคคลในข้อใด ไม่ถือว่าเป็น สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ก. นายเอ เป็นสมาชิกวิสามัญ
ข. นางสาวบี เป็นสมาชิกการเมือง
ค. นางซี เป็นสมาชิกสมทบ
ง. นายดี เป็นสมาชิกสามัญ

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้องและถือเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ก. นายกสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย 2 คน
ค. กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ มีจำนวนไม่เกิน 3 คน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. นายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี พ้นจากตำแหน่ง เมื่อใด
ก. พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ข. รัฐมนตรีมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา 63
ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ที่ถูกต้อง
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบัญชี
ข. ผู้แทนกรมการประกันภัย เป็นกรรมการ
ค. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ก. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี มีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน
ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
ค. มาตรฐานการบัญชีต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. บุคคลในข้อใด ไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี
ก. นางสาวเอ มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
ข. นายบี มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ สัญชาติลาว
ค. นายซี สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี
ง. นางดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก

ข้อที่ 7. ข้อใดผิด
ก. การประชุมใหญ่อื่นนอกจากการประชุมใหญ่สามัญ เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข. มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ค. นายกสภาวิชาชีพบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ง. ในการประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน จึงเป็นองค์ประชุม

ข้อที่ 8. ข้อใด มิใช่ อำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี
ก. กำหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
ข. รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ค. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อองค์กรมหาชนเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาของวิชาชีพบัญชี
ง. รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ข้อที่ 9. ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง
ก. สภาวิชาชีพบัญชี มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ข. สภาวิชาชีพบัญชี เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ค. การประชุมใหญ่ หมายความว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดถือเป็นรายได้ของสภาวิชาชีพบัญชี
ก. ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดำเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี
ข. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ค. เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาวิชาชีพบัญชี
ง. ถูกทุกข้อ

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 ทุกตำแหน่ง เพิ่มเติม >>>>>

 

ตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 ทุกตำแหน่ง เพิ่มเติม

 

* เฉลยของแนวข้อสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 ทุกตำแหน่ง จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

 

Tags: , , , , , , , , , ,