มาลอง แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ฟรี พร้อมเฉลย อีกตัวอย่างที่น่าสนใจ แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2559 ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาลอง แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ฟรี พร้อมเฉลย 59 อีกตัวอย่างที่น่าสนใจ ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.)

หลายๆ คน สอบถามกันเข้ามา เอามาให้เป็นตัวอย่างกันนะคะ เรามามาลอง แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ฟรี พร้อมเฉลย ชุดนี้กันเลยดีกว่าคะ ไม่อยากให้พลาดรายละเอียดข้อมูลดีๆ แบบนี้ ไปแน่นอนเลยคะ อีกตัวอย่างที่น่าสนใจ แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2559 ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่เรานำมาอัพเดตให้ทราบกันวันนี้ เนื่องจาก ตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

 

กรมการพัฒนาชุมชน

มาลอง แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ฟรี พร้อมเฉลย อีกตัวอย่างที่น่าสนใจ แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2559 ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ก. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
ข. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
ค. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ง. การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

ข้อที่ 2. ข้อใด ไม่ใช่แนวทาง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ก. การพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ
ข. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ค. การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ง. การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

ข้อที่ 3. ข้อใดคือบริบทภายในของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้
ก. ขนาดของกำลังแรงงานเริ่มลดลง
ข. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค. ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือบริบทภายนอกของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้
ก. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ข. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
ค. ภาคบริการตองปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใด อยู่ใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก ของกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ก. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ค. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใด ถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ของกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้
ก. คน ข. เศรษฐกิจ
ค. สิ่งแวดล้อม ง. ศาสนา

ข้อที่ 7. ข้อใด ถือเป็นเป้าหมาย ประเทศไทยในอนาคต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้
ก. หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
ข. ความเหลื่อมล้ำน้อยลง มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพทั่วถึง
ค. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม (การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทย)
ก. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ข. การสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่
ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ง. การพัฒนาสินค้า OTOP

ข้อที่ 9. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา (ศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศรายได้สูง)
ก. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
ข. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ค. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตอล
ง. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

ข้อที่ 10. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร
ก. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร
ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ง. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2559 ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) เพิ่มเติม >>>>>

 

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2559 ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) เพิ่มเติม

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2559 ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights