เปิดกรุ แนวข้อสอบ กทม. 2559 ส่งต่อฟรี แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 จากรุ่นก่อน ของเก่าเก็บ แนวข้อสอบข้าราชการ กทม พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เปิดกรุ แนวข้อสอบ กทม. 2559 ส่งต่อฟรี จากรุ่นก่อน ของเก่าเก็บ พร้อมเฉลย

ส่งต่อฟรี แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 จากรุ่นก่อนๆ คะ ไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆ ไปนะคะ หลังจากมีข่าว สํานักงาน ก.ก. เปิดสอบกว่า 214 อัตรา ในเดือนมิถุนายน 2559 ที่กำลังจะถึงนี้ เรามี ของเก่าเก็บ แนวข้อสอบข้าราชการ กทม พร้อมเฉลย มาฝากกันคะ เป็นตัวอย่าง แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ที่หลายๆ ท่านคอมเมนต์ขอกันเข้ามา เราเลยขอ เปิดกรุ แนวข้อสอบ กทม. 2559 ให้ได้ทดสอบความสามารถกันในวันนี้

 

download1

เปิดกรุ แนวข้อสอบ กทม. 2559 ส่งต่อฟรี แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 จากรุ่นก่อน ของเก่าเก็บ แนวข้อสอบข้าราชการ กทม พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ได้รับแต่ง ตั้งหรือได้รับมอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานครให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการพัสดุตามข้อบัญญัตินี้คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ง. ผู้อำนวยการโครงการ

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ?
ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ง. พนักงานกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 3. หมวดที่ 1 ส่วนที่ 3 ตามข้อบัญญัตินี้ กล่าวถึง ?
ก. ข้อความทั่วไป
ข. การใช้บังคับและการมอบอำนาจ
ค. บทกำหนดโทษ
ง. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ข้อที่ 4. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ข. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ค. พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อที่ 5. การได้มาซึ่งพัสดุนอกเหนือจากที่ข้อบัญญัตินี้ได้กำหนดไว้และไม่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ค. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดการจัดหาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538
ง. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดการจัดซื้อตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538

ข้อที่ 6. การจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัตินี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ข. ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ค. ต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดำเนินการพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานต้องยื่นเอกสารตามข้อใดในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ?
ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ
ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ค. สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า
ง. หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน

ข้อที่ 8. ข้อใดให้ความหมายของ “การพัสดุ” ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
ข. การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ค. พัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
ง. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนำร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ข้อที่ 9. การกระทำที่มีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายอย่างร้ายแรงตามระเบียบนี้ ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ หรือให้เลิกจ้าง แล้วแต่กรณี
ข. ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือนหรือตัดค่าจ้าง
ค. ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามข้อบัญญัตินี้ มีบุคคลตามข้อใดเป้นประธาน ?
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ข. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ง. ผู้แทนสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

 

 

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบ กทม. 2559 เพิ่มเติม >>>>>

HOT!! พลาดไม่ได้ แนวข้อสอบ กทม. 2559

 

* เฉลยของแนวข้อสอบ กทม. 2559 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,