พร้อมให้โหลด แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 ฟรี Review แนวข้อสอบ กฟภ pdf พร้อมเฉลย ตำแหน่งพนักงานบัญชี เด็ดๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

พร้อมให้โหลด แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 ฟรี Review pdf พร้อมเฉลย ตำแหน่งพนักงานบัญชี เด็ดๆ

พร้อมให้โหลด แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 ฟรี เรียกได้ว่า นาทีนี้ไม่มีอะไร HOT ไปกว่า แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 แล้วหละคะ วันนี้เลยขอยกเอา ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรอบและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (OperationalFramework) ตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 ที่หลายๆ คอมเมนต์ขอกันเข้ามา เป็น Review แนวข้อสอบ กฟภ pdf พร้อมเฉลย ตำแหน่งพนักงานบัญชี เด็ดๆ กันไปเลยคะ

 

150px-Pea-logo-big

พร้อมให้โหลด แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 ฟรี Review แนวข้อสอบ กฟภ pdf พร้อมเฉลย ตำแหน่งพนักงานบัญชี เด็ดๆ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบปี 2559
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรอบและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (OperationalFramework) ตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566

ข้อที่ 1. การเป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จัดเป็นยุทธศาสตร์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. บริหารและปฏิบัตการที่เป็นเลิศ
ข. เป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ
ค. มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ง. เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

ข้อที่ 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแฟวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์พลังงาน
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 8 : เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า


ข้อที่ 3. ตามแผนนี้การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารองค์กร/บุคลากรเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance based) คือ ?

ก. Strategic Challenge
ข. Strategic Advantage
ค. Strategy
ง. Strategic Objective

ข้อที่ 4. ข้อใดจัดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ?
ก. Operation Excellence
ข. Role Model of SOE
ค. Sustainability
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยมุ่งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรโดยได้กําหนดกลยุทธ์ไว้ทั้งหมดกี่กลยุทธ์ ?
ก. กำหนดไว้ทั้งหมด6 กลยุทธ์
ข. กำหนดไว้ทั้งหมด7 กลยุทธ์
ค. กำหนดไว้ทั้งหมด8 กลยุทธ์
ง. กำหนดไว้ทั้งหมด9 กลยุทธ์

ข้อที่ 6. จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตรที่ 1การบริหารและปฏิบัตการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ?

ก. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
ข. เป็นองค์กรที่มีการบรหิารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสทิธิภาพ
ค. มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
ง. มีการจําหน่ายไฟฟ้าทีได้คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ข้อที่ 7. ผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และองค์ประกอบสําคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โดยพิจารณาจากอะไร ?
ก. กรอบนโยบาย ของภาครัฐ
ข. นโยบายสําคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มที่ สําคัญ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถหลัก (Core Competency) ตามกรอบและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ?
ก. ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า อย่างครบวงจร
ข. ความสามารถในการให้บริการ และพร้อมตอบสนองความต้องการสาธารณูปโภคด้านกิจการไฟฟ้า ครอบคลุมลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั่วประเทศ
ค. ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานการผลิตกระแสไฟฟ้า การสร้างโรงไฟฟ้า อย่างครบวงจร
ง. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักได้อย่างเหมาะสม และพร้อมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในอนาคต

ข้อที่ 9. ข้อใดคือความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) ?
ก. เครือข่ายระบบจําหน่ายและบริการไฟฟ้า รวมทั้งเครือข่ายส่อื สารที่ครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือ
ข. ฐานลูกค้าผู้ใช้ไฟจํานวนมากสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างความย่ั่งยืน แก่ทั้งองค์กรและอุตสาหกรรมของประเทศ
ค. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. การกำหนดกลยุทธ์ในข้อที่ 6 ถูกจัดทำขึ้นเพื่ออะไร ?
ก. เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล
ข. เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. เพื่อผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน
ง. เพื่อผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละด้าน

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 เพิ่มเติม >>>>>

HOT! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559

 

* เฉลยของแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 เพิ่มเติม จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights