จัดชุดใหญ่!! แนวข้อสอบกรมที่ดิน เฉพาะตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ [พร้อมเฉลย] รวมข้อสอบพนักงานเขียนแผนที่ 2558-2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-12-15 at 7.22.04 PMจัดชุดใหญ่!! แนวข้อสอบกรมที่ดิน เฉพาะตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ [พร้อมเฉลย] รวมข้อสอบพนักงานเขียนแผนที่ 2558-2559
อัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ เตรียมสอบกับกรมที่ดิน ในปี 2558-2559 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนที่ ความหมายของแผนที่ มาตราส่วนของแผนที่ วัตถุประสงค์ของการศึกษาแผนที่ การจำแนกชนิดของแผนที่ตามลักษณะที่ปรากฏบนแผนที่ การหาระยะบนแผนที่ และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ กับกรมที่ดิน ในปี 2558-2559 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนที่

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของแผนที่ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. แผนที่คือกระดาษสำหรับบอกทิศทาง
ข. แผนที่คือการนำเอารูปภาพของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวของ มาย่อส่วนให้เล็กลง แล้วนำมาเขียนบนกระดาษหรือวัตถุที่แบนราบ
ค. แผนที่คือเครื่องมือสำหรับนักเดินทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดคือวิธีการหาระยะทางบนแผนที่
ก. การหาระยะโดยอาศัยมาตราส่วนของแผนที่
ข. การหาระยะโดยใช้คอมพิวเตอร์
ค. การหาระยะโดยอาศัยมาตราส่วนแบบบรรทัด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 3. หากอ่านแผนที่มาตราส่วน 1 : 10,000 โดยวัดระยะระหว่างจุด A. ถึง จุด B. ได้ 5 เซนติเมตร ระยะทางในภูมิประเทศนี้เท่ากับกี่กิโลเมตร
ก. 0.25 กิโลเมตร
ข. 0.5 กิโลเมตร
ค. 0.75 กิโลเมตร
ง. 1.0 กิโลเมตร.

ข้อที่ 4. หากอ่านแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 โดยวัดระยะระหว่างจุด A. ถึง จุด B. ได้ 3.5 เซนติเมตร ระยะทางในภูมิประเทศนี้เท่ากับกี่กิโลเมตร
ก. 1.75 กิโลเมตร
ข. 2 กิโลเมตร
ค. 2.75 กิโลเมตร
ง. 3 กิโลเมตร

ข้อที่ 5. ข้อใดคือระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่ง
ก. Geographic Coordinates
ข. Rectangular Coordinates
ค. Position Reference Systems
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. แผนที่ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือประกอบการเดินทางคือแผนที่ชนิดใด
ก. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map)
ข. ชาร์ตและแผนที่เส้นทาง (Charts and road map)
ค. แผนที่พิเศษ (Thematic and special map)
ง. แผนที่แสดงแบนราบ (Planimetric Map)

ข้อที่ 7. แผนที่แสดงรายละเอียดทั้งทางแนวราบและแนวดิ่ง หรืออาจแสดงให้เห็นเป็น 3 มิติ คือ
ก. แผนที่แสดงแบนราบ (Planimetric Map)
ข. แผนที่พิเศษ (Special Map or Thematic Map)
ค. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)
ง. แผนที่มาตราส่วนเล็ก

ข้อที่ 8. ข้อใดคือแผนที่ตามการจำแนกชนิดของแผนที่ตามขนาดของมาตราส่วน สำหรับนักการทหาร
ก. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนเล็กว่า 1:1,000,000
ข. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนตั้งแต่ 1:250,000 ถึง 1:1,000,000
ค. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1:250,000
ง. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วน 1:600,000 และเล็กกว่า

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่แผนที่ที่ใช้การจำแนกชนิดของแผนที่ตามลักษณะที่ปรากฏบนแผนที่
ก. แผนที่ลายเส้น ( Line Map )
ข. แผนที่ภาพถ่าย ( Photo Map )
ค. แผนที่ทั่วไป (General Map)
ง. แผนที่แบบผสม ( Annotated Map )

ข้อที่ 10. ประโยชน์ของแผนที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขง จัดเป็นประโยชน์ของแผนที่ในด้านใด
ก. ประโยชน์ทางด้านการเมือง
ข. ประโยชน์ทางด้านการทหาร
ค. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ง. ประโยชน์ทางด้านวิศวกรและการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการศึกษาแผนที่
ก. ศึกษาให้รู้จักรูปพรรณสัณฐานของรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายโลกมากที่สุด
ข. ศึกษาให้รู้จักกำหนดตำแหน่งๆ ลงบนพื้นโลก หรือให้รู้จักสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลก จากพื้นผิวโค้งถ่ายทอดไปยังพื้นผิวราบ
ค. ศึกษาให้รู้จักการแสดงพื้นที่ของผิวโลก ตลอดจนรายละเอียดทั้งหมด โดยแสดงถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้กำหนดตำแหน่งรายละเอียดไว้บนพื้นผิวโลกที่มีลักษณะผิวโค้งลงบนพื้นราบ
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 6 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,