[ จัดหนัก! ] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559-2016 รวมข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen-Shot-2559-05-20-at-7.49.52-PM[ จัดหนัก! ] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559-2016 รวมข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 2559
อัพเดทแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำหรับการสอบ ในปี 2559 รวมแนวข้อสอบแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดชุดใหญ่!! รวมความรู้เกี่ยวกับประวัติกรม ผู้บริหาร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระเบียบ ภารกิจ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมองค์กร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ในปี 2559…..

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546
ข้อที่ 1. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546 ถูกบังคับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2546
ข. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
ค. วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ง. วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546

ข้อที่ 2. ระเบียบนี้จะถูกใช้ในกรณีการล่าสัตว์ป่าเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและต้องเป็นประโยชน์ตามข้อใด
ก. เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ข. เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ค. เพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสัตว์ป่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. หากต้องการขออนุญาตกระทําการตามข้อ 4 ของระเบียบนี้จะต้องยื่นคําขอต่อบุคคลใด
ก. ผู้อํานวยการส่วนยุทธการด้าน ป้องกันและปราบปราม
ข. ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ค. ผู้อํานวยการกองนิติการ
ง. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อที่ 4. การดำเนินการตามข้อที่ 3 ผู้ขออนุญาติต้องยื่นคําขอ พร้อมด้วยรายละเอียดของโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 15 ชุด ก่อนเริ่มดําเนินการไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 90 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 180 วัน

ข้อที่ 5. จากข้อ 4 ข้อใดไม่ใช่รายละเอียดของโครงการ
ก. หัวข้อการศึกษาหรือวิจัย
ข. วัตถุประสงค์
ค. ชนิดและจํานวนสัตว์ป่าที่ต้องการล่าและนําออกนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งซากของสัตว์ป่าและรังของสัตว์ป่า
ง. จำนวนเงินที่บริจาค

ข้อที่ 6. ในกรณีที่ผู้รับหนังสืออนุญาตมีความจําเป็นต้องขยายเวลาทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ให้ยื่นคําขอต่ออายุก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 40 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 50 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 60 วัน

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546
ข้อที่ 7. ในการดําเนินคดีอาญาตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546 เริ่มตั้งแต่………
ก. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น
ข. เมื่อมีผู้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบว่า มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซึ่งมิใช่ความผิดซึ่งหน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อใด……..
ก. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับ
ข. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด
ค. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการต่อไป
ง. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจในพื้นที่ให้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อที่ 9. ในกรณีที่มีการร้องเรียนด้วยหนังสือว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการร้องเรียนรายงานต่อผู้ใด
ก. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
ค. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
ง. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปสองระดับ

ข้อที่ 10. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และ ตรวจยึดของกลางให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในกี่ชั่วโมง
ก. ภายใน 8 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ข. ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ค. ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ง. ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว

อ่านแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,