((ชัวร์! แนวข้อสอบ PEA พนักงานช่างไฟฟ้า)) รวมแนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-04-01 at 4.10.52 PM((ชัวร์! แนวข้อสอบ PEA พนักงานช่างไฟฟ้า)) รวมแนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2559
รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า เตรียมสอบในปี 2559 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Core Competency) และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ในปี 2559 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. นายจ้างต้องผูกป้ายห้ามสับสวิทช์พื้นสีแดงไว้ที่สวิทช์ หรือใช้กุญแจป้องกันการสับสวิทช์ไว้ ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า
ข. ในกรณีที่ใช้ลมที่มีกำลังดันสูงทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้า
ค. ในกรณีที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ระยะห่างตํ่าสุดในการปฏิบัติงานสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับระดับแรงดันไฟฟ้าจากสายถึงสายในระยะ 700 ถึง 765 (กิโลโวลท์) คือเท่าไหร่
ก. ระยะ1.55 เมตร
ข. ระยะ2.15เมตร
ค. ระยะ3.35เมตร
ง. ระยะ4.60เมตร

ข้อที่ 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สายไฟฟ้าที่ใช้เดินในสถานที่ประกอบการที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ?
ก. บริเวณเดินสายอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส ให้ใช้สายที่ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 60 องศาเซลเซียส
ข. บริเวณเดินสายอุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ให้ใช้สายที่ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 75 องศาเซลเซียส
ค. บริเวณเดินสายอุณหภูมิไม่เกิน 75 องศาเซลเซียส ให้ใช้สายที่ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 85 องศาเซลเซียส
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของ “ฉนวน” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. หมายถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้น หรือขัดขวางต่อการไหลของกระแส ไฟฟ้า หรือ วัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น ยางไฟเบอร์ พลาสติก ฯลฯ
ข. หมายถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติในการไหลของกระแส ไฟฟ้า หรือ วัสดุที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น เงิน ทองแดง ฯลฯ
ค. หมายถึงค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสาย หรือสายกับดิน หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นๆ อีกแห่งหนึ่ง โดยมีหน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลท์
ง. หมายถึงอัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีก จุดหนึ่ง โดยมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์

ข้อที่ 5. สายไฟฟ้าที่ใช้เดินสายใต้ดิน ต้องเป็นสายไฟฟ้าชนิดใด ? ?
ก. เป็นสายไฟฟ้าชนิดเปลือย ต้องเป็นสายทองแดงหรือสายอลูมิเนียม
ข. เป็นสายที่มีฉนวนหุ้มและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มสองชั้นและมีเปลือกนอกกันความชื้นได้ไม่ผุกร่อนง่าย
ง. เป็นสายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุ้มชั้นเดียว

ข้อที่ 6. ลูกจ้างไม่สามารถสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปียกนํ้าหรือเป็นสื่อไฟฟ้าปฏิบัติงานขณะมีไฟฟ้า (Hot Line) ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่ากี่โวลท์ ?
ก. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 20 โวลท์
ข. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 50 โวลท์
ค. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 110 โวลท์
ง. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 220 โวลท์

ข้อที่ 7. ในการเดินสายบนพุกประกับภายในอาคารระยะระหว่างช่วงพุกประกับต้องไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. ไม่เกิน 1 เมตร 50 เซนติเมตร
ข. ไม่เกิน 1 เมตร 70 เซนติเมตร
ค. ไม่เกิน 1 เมตร 75 เซนติเมตร
ง. ไม่เกิน 2 เมตร

ข้อที่ 8. สายไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร จะต้องเป็นสายชนิดใด ? ?
ก. เป็นสายไฟฟ้าชนิดเปลือย ต้องเป็นสายทองแดงหรือสายอลูมิเนียม
ข. เป็นสายที่มีฉนวนหุ้มและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มสองชั้นและมีเปลือกนอกกันความชื้นได้ไม่ผุกร่อนง่าย
ง. เป็นสายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุ้มชั้นเดียว

ข้อที่ 9. สายชนิดใดที่ใช้เดินเฉพาะบนลูกถ้วย บนตุ้มพุกประกับ หรือร้อยในท่อเท่านั้น ?
ก. เป็นสายไฟฟ้าชนิดเปลือย ต้องเป็นสายทองแดงหรือสายอลูมิเนียม
ข. เป็นสายที่มีฉนวนหุ้มและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มสองชั้นและมีเปลือกนอกกันความชื้นได้ไม่ผุกร่อนง่าย
ง. เป็นสายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุ้มชั้นเดียว

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเดินสายในท่อโลหะอย่างหนา (Rigid Metal Conduit) ?
ก. ให้ใช้ท่อและส่วนประกอบ ต้องเป็นชนิดใช้สำหรับเดินสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งมีผิวภายในเรียบและผลิตจากโลหะที่ไม่ผุกร่อนได้ง่าย หรือมีการป้องกันการผุกร่อนที่เหมาะสม
ข. ห้ามใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 1.27 เซนติเมตร
ค. ทุกแห่งที่มี สวิตซ์ เต้าเสียบ จุดต่อสายออก จุดดึงสายร้อยท่อ และการต่อสาย ต้องใช้กล่องที่มีขนาดและชนิดที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับกรอบและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (OperationalFramework) ตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถหลัก (Core Competency) ตามกรอบและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ?
ก. ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า อย่างครบวงจร
ข. ความสามารถในการให้บริการ และพร้อมตอบสนองความต้องการสาธารณูปโภคด้านกิจการไฟฟ้า ครอบคลุมลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั่วประเทศ
ค. ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานการผลิตกระแสไฟฟ้า การสร้างโรงไฟฟ้า อย่างครบวงจร
ง. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักได้อย่างเหมาะสม และพร้อมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในอนาคต

ข้อที่ 2. ตามแผนนี้การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารองค์กร/บุคลากรเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance based) คือ ?
ก. Strategic Challenge
ข. Strategic Advantage
ค. Strategy
ง. Strategic Objective

ข้อที่ 3. ผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และองค์ประกอบสําคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาจากอะไร ?
ก. กรอบนโยบาย ของภาครัฐ
ข. นโยบายสําคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มที่ สําคัญ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยมุ่งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรโดยได้กําหนดกลยุทธ์ไว้ทั้งหมดกี่กลยุทธ์ ?
ก. กำหนดไว้ทั้งหมด6 กลยุทธ์
ข. กำหนดไว้ทั้งหมด7 กลยุทธ์
ค. กำหนดไว้ทั้งหมด8 กลยุทธ์
ง. กำหนดไว้ทั้งหมด9 กลยุทธ์

ข้อที่ 5. จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตรที่ 1การบริหารและปฏิบัตการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ?
ก. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
ข. เป็นองค์กรที่มีการบรหิารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสทิธิภาพ
ค. มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
ง. มีการจําหน่ายไฟฟ้าทีได้คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ข้อที่ 6. ข้อใดคือความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) ?
ก. เครือข่ายระบบจําหน่ายและบริการไฟฟ้า รวมทั้งเครือข่ายส่อื สารที่ครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือ
ข. ฐานลูกค้าผู้ใช้ไฟจํานวนมากสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างความย่ั่งยืน แก่ทั้งองค์กรและอุตสาหกรรมของประเทศ
ค. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดจัดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ?
ก. Operation Excellence
ข. Role Model of SOE
ค. Sustainability
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. การเป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จัดเป็นยุทธศาสตร์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. บริหารและปฏิบัตการที่เป็นเลิศ
ข. เป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ
ค. มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ง. เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

ข้อที่ 9. การกำหนดกลยุทธ์ในข้อที่ 6 ถูกจัดทำขึ้นเพื่ออะไร ?
ก. เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล
ข. เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. เพื่อผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน
ง. เพื่อผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละด้าน

ข้อที่ 10. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์พลังงาน
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 8 : เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights