(( ชุดลับสุดยอด!! )) แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ธุรการ 2559 [พร้อมเฉลย] ชุดลับสุดยอดแนวข้อสอบธุรการ กฟน. 2016
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-06-26 at 7.04.35 PM(( ชุดลับสุดยอด!! )) แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ธุรการ 2559 [พร้อมเฉลย] ชุดลับสุดยอดแนวข้อสอบธุรการ กฟน. 2016
เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งพนักงานธุรการ วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง ประวัติ ภารกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง คณะกรรมการ ผู้บริหารการของการไฟฟ้านครหลวง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง แถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 รวมข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นในปี 2559….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง (ชุดที่2)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้า

ข้อที่ 2. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและธุรกิจใหม่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 3. การไฟฟ้านครหลวง บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงใด
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน
ข. การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่แห่งตน
ค. วิสัยทัศน์ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยคำนึงถึงคุณค่าและความสามารถในทุกด้าน เพื่อการแข่งขัน
ง. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของEnterprise Wide Risk Management ของการไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับแผนธุรกิจวัตถุประสงค์การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร
ข. การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันและมีลักษณะที่สำคัญ
ค. มีความคิด แบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยง อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบอย่างไร ต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง
ง. การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันและมีลักษณะที่สำคัญ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง (Risk Management Framework)
ก. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
ข. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
ค. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่องค์กรประกอบของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. สภาพแวดล้อมภายใน
ข. สภาพแวดล้อมภายนอก
ค. การระบุเหตุการณ์
ง. การประเมินความเสี่ยง

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของไทยปี 2559 ว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.2%
ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.2%
ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.2%
ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 5.2%

ข้อที่ 2. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้สรุปยอดผู้บาดเจ็บสะสมรวมทั้งสิ้นกี่ราย ?
ก. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 1,505 ราย
ข. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 2,505 ราย
ค. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 3,505 ราย
ง. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม4,505 คน

ข้อที่ 3. อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.4%
ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.4%
ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.4%
ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.4%

ข้อที่ 4. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 คือ ?
ก. เกิดจากเมาสุรา
ข. ขับรถเร็วเกินกำหนด
ค. ขับรถประมาท
ง. เบรคแตก

ข้อที่ 5. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี 2017 (พ.ศ.2560) คือประเทศใด ?
ก. ประเทศมาเลเซีย
ข. ประเทศไทย
ค. ประเทศไทย
ง. ประเทศพม่า

ข้อที่ 6. ข้อใดคือราคายางพาราแผ่นดิบในช่วงต้นปี 2559 จากตลาดกลางยางพาราสงขลา ?
ก. ประมาณ 17.77 บาท/กก.
ข. ประมาณ 27.77 บาท/กก.
ค. ประมาณ 37.77 บาท/กก.
ง. ประมาณ 47.77 บาท/กก.

ข้อที่ 7. ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ราคายางพาราในปี 2559 ปรับตัวลดลง ?
ก. การแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท
ข. ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปรับตัวลดลง
ค. จีนชะลอการซื้อยาง และหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคืออัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ในปี 2559 ของรถยนต์ในกลุ่มรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซี.ซี. (3.0 ลิตร) ปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร ?
ก. จัดเก็บภาษี 30% จากเดิมจัดเก็บภาษี 25%
ข. จัดเก็บภาษี 35% จากเดิมจัดเก็บภาษี 25%
ค. จัดเก็บภาษี 40% จากเดิมจัดเก็บภาษี 30%
ง. จัดเก็บภาษี 40% จากเดิมจัดเก็บภาษี 45%

ข้อที่ 9. อัตราภาษีรถยนต์ใหม่ของกรมสรรพสามิตในปี 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ข. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ค. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559
ง. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

ข้อที่ 10. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบ ในปี 2559 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ?
ก. การเลี่ยงไปใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ
ข. สหรัฐสามารถทำการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น
ค. ความล้มเหลวในการเจรจารเพื่อปรับลดระดับการผลิตน้ำมันดิบลงของ OPEC
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,