(ฟรีโหลด!!) แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ธุรการ [พร้อมเฉลย] สำหรับสอบในปี 2559 แนวข้อสอบธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-13 at 6.55.51 PM(ฟรีโหลด!!) แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ธุรการ [พร้อมเฉลย] สำหรับสอบในปี 2559 แนวข้อสอบธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
เพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบที่ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอมจะนำมาอัพเดทกันในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) และ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) จัดชุดใหญ่กับแนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และยังแถมท้ายด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กับสำนักงานอัยการสูงสุด ในปี 2559 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการฝ่ายอัยการ” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. 2553 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ข้าราชการซึ่งรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด
ข. ข้าราชการซึ่งรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานอัยการสูงสุด
ค. ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
ง. ข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อที่ 2. ข้อใคคืออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ?
ก. ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่ง บัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
ข. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล
ค. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ “ก.อ.” ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข. คณะกรรมธิการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ค. ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ง. ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 4. ในภาคหนึ่ง ๆ ให้มีสำนักงานอัยการภาคโดยมีพนักงานอัยการคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเรียกว่า…………….. ?
ก. อธิบดีอัยการภาค
ข. อัยการสูงสุดภาค
ค. ผู้ตรวจการอัยการภาค
ง. อธิบดีอัยการ

ข้อที่ 5. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. ดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของนักการเมือง และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักการเมือง
ข. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ค. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไป รวมไปถึงชาวต่างชาติ
ง. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายธุรการ

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 13 ในพื้นที่………………ให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำอยู่ในราชการส่วนกลางเป็นพนักงานอัยการ ประจำศาลชั้นต้นทุกศาล ?
ก. จังหวัดเชียงใหม่
ข. จังหวัดสงขลา
ค. จังหวัดภูเก็ต
ง. กรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 7. หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (DSI)
ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ง. องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 32 ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มีทั้งหมดกี่ชั้น ?
ก. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 5 ชั้น
ข. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 6 ชั้น
ค. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 7 ชั้น
ง. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 8 ชั้น

ข้อที่ 9. อัยการประจำกอง และอัยการจังหวัดผู้ช่วย จัดเป็นข้าราชการอัยการชั้นที่เท่าไหร่ ?
ก. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 1
ข. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 2
ค. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 3
ง. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 4

ข้อที่ 10. ข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีขึ้นไป หากประสงค์จะดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสในปีงบประมาณใด ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออัยการสูงสุดไม่น้อยกว่า…………………….. ?
ก. สามสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
ข. หกสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
ค. เก้าสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
ง. ร้อยยี่สิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น

ข้อที่ 11. ผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ต้องมีคุณวุฒิและได้ประกอบวิชาชีพตามข้อใด ?
ก. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ข. สอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.อ. รับรอง
ค. สอบไล่ได้ปริญญาตรีหรือที่ ก.อ. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ ก.อ. กำหนด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ตามมาตราที่ 67 ข้าราชการอัยการต้อง………….. ?
ก. ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำกิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการตามระเบียบที่ ก.อ. กำหนด
ข. เป็นข้าราชการอื่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
ค. เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมายหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานทำนองเดียวกันนั้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท
ง. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ข้อที่ 13. หมวดที่ 4 ของพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง ?
ก. การพัฒนาคุณภาพในการดำเนินคดี
ข. วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ค. การรักษาจริยธรรมและจรรยา
ง. บทเฉพาะกาล

อ่านแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 5 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights