พร้อมเฉลย ฟรี แนวข้อสอบข้าราชการ กทม 2561-2562 หลากหลายตำแหน่ง พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบ กทม แจกเฉพาะ 100 คนแรก
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

พร้อมเฉลย ฟรี แนวข้อสอบข้าราชการ กทม 2561-2562 หลากหลายตำแหน่ง พร้อมโหลด pdf แจกเฉพาะ 100 คนแรก

เข้ามาชมก่อนได้เลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบ กทม พร้อมเฉลย ฟรี เรียกได้ว่า ปีนี้ มาแรงมากๆ เลยหละคะ พลาดไม่ได้แล้ว ไปทดสอบความรู้ของท่านกันเลย วันนี้เป็นตัวอย่างของ แนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่นำมาฝากกันคะ บอกก่อนเลยว่า แจกเฉพาะ 100 คนแรก ที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสนี้นะคะ เราเชื่อว่า แนวข้อสอบข้าราชการ กทม 2561-2562 ปีนี้ ต้องเป็นที่ต้องการของหลายๆ ท่านอย่างแน่นอน มีหลากหลายตำแหน่งเลยคะ

พร้อมเฉลย ฟรี แนวข้อสอบข้าราชการ กทม 2561-2562 หลากหลายตำแหน่ง พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบ กทม  แจกเฉพาะ 100 คนแรก

แนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. อาคารประเภทควบคุมการใช้คืออาคารตามข้อใด ?
ก. อาคารสําหรับการกีฬา เช่นสนามฟุตบอล สระว่ายน้ํา
ข. อาคารสําหรับเช่า เช่นหอพัก อพาร์ตเม้นท์
ค. อาคารสําหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
ง. อาคารสําหรับอยู่อาศัย เช่นทาวน์โฮม บ้านเดียว

ข้อที่ 2. เจ้าของอาคารตามข้อใดต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมทําการตรวจสอบอาคารในส่วนที่ที่มีผลต่อ สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้วรายงานผลการตรวจสอบ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ?
ก. เจ้าของอาคารขนาดเล็ก
ข. เจ้าของทาวน์โฮม
ค. เจ้าของอาคารเพื่อการกีฬาขนาดเล็ก
ง. เจ้าของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อที่ 3. สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ข. ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ค. ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ผู้ที่รื้อถอนอาคารตามข้อใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ?
ก. อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ อาคาร
ข. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร
ค. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสามเมตร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ในกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจดํา เนินการตามข้อใด ?
ก. มีคําสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ลูกจ้างหรือบริวารของ บุคคลดัง กล่าว ระงับการกระทําดังกล่าว
ข. มีคําสั่งห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทํา ดังกล่าว และ จัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณ ดังกล่าว
ค. พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตรื้อถอนตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ฉบับละ 50 บาท
ข. ฉบับละ 100 บาท
ค. ฉบับละ 500 บาท
ง. ฉบับละ 1,000 บาท

ข้อที่ 7. ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพมีอายุกี่ปี ?
ก. มีอายุสองปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ข. มีอายุสามปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ค. มีอายุสี่ปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ง. มีอายุห้าปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการควบคุมอาคารไม่มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
ข. กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราช บัญญัตินี้
ค. ไม่ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 10 (2)
ง. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 9. การดําเนินการก่อสร้างให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถกระทําได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคําขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้
ข. เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ค. การดําเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบข้าราชการ กทม 2561-2562 ฟรี พร้อมเฉลย เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบข้าราชการ กทม 2561-2562 ฟรี พร้อมเฉลย

 

* ***แนวข้อสอบข้าราชการ กทม 2561-2562 ฟรี พร้อมเฉลย จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,