เกรดพรีเมี่ยม แนวข้อสอบตํารวจ 2559 คัดมาแล้ว แนวข้อสอบตํารวจบุคคลภายใน ฟรี พร้อมเข้าสอบ แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เกรดพรีเมี่ยม แนวข้อสอบตํารวจ 2559 คัดมาแล้ว ฟรี พร้อมเข้าสอบ ประทวนเป็นสัญญาบัตร

เกรดพรีเมี่ยม แนวข้อสอบตํารวจ 2559 ยกเอาตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 คัดมาแล้ว แนวข้อสอบตํารวจบุคคลภายใน แบ่งให้ทดลองทำฟรี ถ้าหากทำได้ ได้คะแนนมากกว่า 70 % ถือว่าพร้อมเข้าสอบ ถ้าอยากได้ แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 59 ในส่วนของวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม สามาถติดตามได้ในเว็บไซต์ได้เลยคะ ไปเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่า


download (2)

เกรดพรีเมี่ยม แนวข้อสอบตํารวจ 2559 คัดมาแล้ว แนวข้อสอบตํารวจบุคคลภายใน ฟรี พร้อมเข้าสอบ แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 59

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ก. เป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา
ข. ปรับไม่เกินร้อยละห้าของอัตราที่ใช้บังคับอยู่
ค. การปรับให้กระทําโดยไม่จำเป็นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. หากปรับให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงห้าบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นห้าบาท

2. อัตราเงินเดือนในประเภทวิชาการในโรงเรียนตำรวจ ตำแหน่งใดที่ได้รับ ๕,๖๐๐ บาท
ก. รองศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ต. ข. รองศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ท
ค. ศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.อ ง. ศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ท

3. พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่งที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ใด ที่นำมาใช้บังคับกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจตามพระ ราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา
ก. พ.ศ. ๒๕๓๖ ข. พ.ศ. ๒๕๓๗
ค. พ.ศ. ๒๕๓๘ ง. พ.ศ. ๒๕๓๙

4. นายกรัฐมนตรี ท่านใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ ฉบับนี้
ก. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ข. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ค. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ง. นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

5. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่เท่าไร
ก. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ค. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ง. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

6. ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔ ถึง ส.๕
ข. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓ ถึง ส.๔
ค. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒ ถึง ส.๓
ง. ถูกทุกข้อ

7. ปัจจัยในข้อใด อยู่ในการประเมินที่ทำให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
ก. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่
ข. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ และผลการปฏิบัติหน้าที่
ค. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ และความรู้ความสามารถ
ง. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่

8. พ.ต.อ. เอ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าไร ตามประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ตามพระราชบัญญัตินี้
ก. ๙,๙๐๐ บาท ข. ๕,๖๐๐ บาท
ค. ๓,๕๐๐ บาท ง. ไม่มีข้อใดถูก

9. ข้าราชการตำรวจระดับใด ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส.๑ ถึง ส.๓
ก. ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี
ข. ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ และร้อยตํารวจตรี
ค. ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี
ง. ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ และร้อยตํารวจตรี ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ

10. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ข้อใด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติ
ข. ปรับปรุงโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการตํารวจ
ค. ปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ง. ถูกทุกข้อ

 

 

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด วินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ คําสั่งให้สืบสวน ให้ประธาน กรรมการหรือผู้สืบสวน ทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ให้รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนโดยเร็ว
ค. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน
ง. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ หรือแบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน

ข้อที่ 2. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทำ ผิด คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เรียกผู้ถูกกล่าวหา มาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 3. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ สืบสวนหรือผู้สืบสวน ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหาไว้ก่อน แล้วจึงแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัย กรณีใด ตามมาตราใด และ ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ

ข้อที่ 4. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับสารภาพ และต้องการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้ถูกกล่าวต้องยื่นหนังสือชี้แจงภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 5. ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการ สืบสวนไม่น้อยกว่ากี่คน จึงจะสืบสวนได้ ?
ก. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสองคนจึงจะสืบสวนได้
ข. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสามคนจึงจะสืบสวนได้
ค. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสี่คนจึงจะสืบสวนได้
ง. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าห้าคนจึงจะสืบสวนได้

ข้อที่ 6. ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนสามารถขู่เข็ญให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคําได้หรือไม่ ?
ก. ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ข. ได้ เพราะเป็นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อที่ 22
ค. ไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อที่ 22

ข้อที่ 7. ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน บุคคลใดสามารถอยู่ในที่สืบสวนได้ ?
ก. ทนายความของผู้ถูกกล่าวหา
ข. ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา
ค. บุคคลซึ่งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนอนุญาตให้อยู่ ในท่ีสืบสวนเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกถ้อยคําตามแบบใด ?
ก. แบบ สส.3 ที่ ก.ตร. กําหนด
ข. แบบ สส.4 ที่ ก.ตร. กําหนด
ค. แบบ สส.5 ที่ ก.ตร. กําหนด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. จากข้อ 8 ในการบันทึกถ้อยคําหากต้องการแก้ไขข้อความที่ได้บันทึก ต้องทำตามข้อใด ?
ก. ให้ขูดลบและแก้ไขใหม่
ข. ให้บันทึกข้อความทับ
ค. ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติมและให้กรรมการสืบสวนผู้ร่วมสืบสวนอย่างน้อยสองคน หรือผู้สืบสวน ลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่งทีขีดฆ่าหรือตกเติม
ง. ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติมและให้กรรมการสืบสวนผู้ร่วมสืบสวนอย่างน้อยหนึ่ง คนหรือผู้สืบสวน กับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่งทีขีดฆ่าหรือตกเติม

ข้อที่ 10. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสืบสวนพยานนั้น คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 25 (3)
ค. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 16 (3) และรายงานการสืบสวน ตามข้อ 42
ง. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 14 (3) และรายงานการสืบสวน ตามข้อ 32

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร ปี2559 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 59..

 

* เฉลยของแนวข้อสอบตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร ปี2559 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,