[ฟรี!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 ฟรี! รวมข้อสอบพนักงานบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. สอบปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-04-14 at 9.43.22 AM[ฟรี!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 ฟรี! รวมข้อสอบพนักงานบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. สอบปี 2559
กลับมาอัพเดทสงกรานต์กับตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. เตรียมสอบในปี 2559 โดยหลังจากห่างหายกันไปในช่วงสงกรานต์ วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ในตำแหน่งพนักงานบัญชี อัพเดทหลังจากที่ห่างหายจากการอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ไปในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา และสำหรับแนวข้อสอบที่จะนำมาอัพเดทในวันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งพนักงานบัญชีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 “บริการดี มีคณุธรรม” จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ข้อที่ 2. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ?
ก. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
ค. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ง. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร

ข้อที่ 3. ค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) กําหนดค่านิยมหลักด้าน ICT โดยใช้คําว่า ?
ก. SACCESS
ข. SBCCESS
ค. SECCUSS
ง. SUCCESS

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ (Mission)” ของแผนนี้ ?
ก. พัฒนาระบบ ICT ให้สามารถรองรับการมุ่งสู่ระบบ Smart ต่างๆ ของ กฟภ. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ข. บูรณาการระบบ ICT ในทุกด้านให้เป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งองค์กร
ค. ประสานงานกับทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินกิจการด้าน ICT ได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ง. พัฒนาระบบและดําเนินการด้าน Smart Gridเพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ข้อที่ 5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ นําระบบ ICT เข้ามาใช้สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดําเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence) อยู่ในยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 6. ข้อใดเป็นแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ มาตรฐานที่ทําให้เกิดการบูรณาการทั้งกระบวนการ
ข. พัฒนา PEA Operation Center ที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ/สั่งการของผู้บริหาร มีกรอบ การดําเนินงาน 4 งาน
ค. พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการให้บริการลูกค้าทั้งกระบวนการและข้อมูลในทุกช่องทาง โดยเชื่อมต่อกับ ระบบหลักของ กฟภ.
ง. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย

ข้อที่ 7. ข้อใดคือแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance and Security) ?
ก. Strategy Management and Regulatory
ข. Organization and Structure
ค. Customer and Societal Responsiveness
ง. Value Chain Integration

ข้อที่ 8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีทั้งหมดกี่ประการ ?
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ

ข้อที่ 9. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อที่ 2 ตรงกับข้อใด ?
ก. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้นําและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ข. ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ
ค. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายโดยยึดมั่นผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นสําคัญ
ง. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 10. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. มีทั้งหมด 2 ข้อ
ข. มีทั้งหมด 3 ข้อ
ค. มีทั้งหมด 4 ข้อ
ง. มีทั้งหมด 5 ข้อ

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights